Pandémia zasiahla príjmy ustanovizne


/, Žilinský kraj/Pandémia zasiahla príjmy ustanovizne

Rokovala pracovná skupina Matice slovenskej a ministerstva kultúry

Koncom septembra sa v Banskej Bystrici zišli matičiari z celého Slovenska na rokovaní Výboru Matice slovenskej. Pandémia Covid-19 spôsobila, že to bolo len druhé rokovanie výboru v roku 2020. Rokovaniu dominovali ekonomické témy, ktoré predkladal správca MS Maroš Smolec. Týkali sa zmeny rozpočtu ustanovizne, ktorý tiež ovplyvnila pandémia. Prejavilo sa to výpadkom najmä neštátnych príjmov Matice na úrovni šestnástich percent.

Financovanie ustanovizne tvorí štátna účelová dotácia na prevádzkový chod ustanovizne a aj jej neštátne príjmy, ktoré tvoria predovšetkým dividendy tlačiarne Neografia, a. s., podnikateľská činnosť Matice a zisky z prenájmov matičných nehnuteľností. Už pri tvorbe a schválení pôvodného rozpočtu koncom roka 2019 bolo zrejmé, že matičná tlačiareň – vzhľadom na svoje hospodárske výsledky ostatných rokov – nebude môcť poskytnúť MS dividendy. Situáciu matičných príjmov následne negatívne priamo ovplyvnila pandémia poklesom príjmov z predpokladaných stodvadsaťpäťtisíc eur na stopäťtisíc, pričom, ako sa vyjadril správca MS, tento pokles sa môže ešte prehĺbiť aktuálnou druhou vlnou ochorenia.

REGIONÁLNA KULTÚRA

Výpadky tržieb ovplyvnili aj podporu činnosti miestnych odborov. Ústredie Matice každoročne schvaľuje v rozpočte sumu na podporu podujatí svojich miestnych odborov po celom Slovensku. Schválených šesťdesiattisíc až sedemdesiattisíc eur ročne sa použije priamo na stovky akcií miestnych odborov. Keďže sa počas pandémie nemohli konať hromadné podujatia a znížili sa aj príjmy Matice, podpora na regionálnu kultúru sa znížila z predpokladaných šesťdesiattisíc eur na päťdesiattisíc eur. „Niektoré podujatia miestne odbory na jar a počas leta zrušili. Aj na jeseň predpokladáme, že viaceré sa pre koronavírus konať nebudú.

Neštátne príjmy nám klesli, a preto sme museli znižovať výdavky v celom rozpočte ustanovizne. Matica však zachovala podporu projektov tzv. regionálnej kultúry. Mnohé samosprávy svoje dotačné schémy zrušili úplne,“ vysvetlil správca MS M. Smolec. V tejto súvislosti predseda MS M. Gešper navrhol uznesenie, že všetky projekty, ktoré sa zrealizujú, budú uhradené. Po schválení ústredím je možné zmeniť ich pôvodné zameranie. Žiaden miestny odbor sa nemusí obávať, že o peniaze príde.

Zmenu rozpočtu matičiari prijali. Tento rok bude ustanovizeň hospodáriť s celkovými príjmami aj výdavkami 1,943 milióna eura, z toho štátna dotácia je 1,744 milióna eura.

ZÁSADY ČLENSTVA

Riaditeľ Členského ústredia MS M. Fejko predložil výboru na schválenie zásady členstva Matice slovenskej. Ide o vykonávací predpis platných stanov vyplývajúci z rozhodnutia ostatného snemu v roku 2019. Zásady členstva majú slúžiť členom Matice slovenskej s cieľom efektívne poznať legislatívny postup zakladania nových odborov, rovnako majú informovať matičiarov, ako majú odbory správne hospodáriť. Zásady členstva sa dopracujú a pripravia na schválenie.

Predseda Dozorného výboru MS (DV MS) Š. Martinkovič vystúpil so správou o činnosti DV MS a s hodnotením činnosti ustanovizne. Uviedol, že Matica by si mala pripraviť kvalitný program na najbližšie roky, aby presvedčila slovenskú spoločnosť o svojej opodstatnenosti. Vyzval členov výboru, aby ako kolektívny orgán vykonávali svoje povinnosti vo vzťahu k plneniu uznesení zo snemu a z valného zhromaždenia.

PRACOVNÁ SKUPINA

Po rokovaní Výboru MS zvolalo Ministerstvo kultúry SR (MK SR) na prvého októbra úvodné rokovanie Dočasnej pracovnej skupiny MK SR a Matice slovenskej, ktorej úlohou bude zaoberať sa otázkami poslania ustanovizne v 21. storočí, financovania a možnosti novely zákona 68 o Matici slovenskej. Rokovanie bolo zoznamovacie. Jej predsedajúci R. Ragač, riaditeľ kultúrneho dedičstva ministerstva, uviedol, že cieľom komisie je diskutovať o otázkach vzťahu Matice a štátu, aby sa tieto témy so zbytočnými emóciami neriešili najskôr v médiách a potom za rokovacím stolom. Zástupcovia MS takúto formu diskusie privítali. Následne vo všeobecnosti diskutovali o programe Matice a jej postavení v spoločnosti. Dôležité bude druhé rokovanie komisie, ktoré rozhodne o financovaní ustanovizne v roku 2021.

Výbor Matice slovenskej sa konal síce ešte pred prijatím tvrdších opatrení v boji proti 2. vlne pandémie, avšak matičiari už vtedy dodržiavali bezpečnostné opatrenia.

Pavol Javorský, Slovenské národné noviny, uverejnené 10. 10. 2020

X