Pocta Matice slovenskej výnimočným Slovenkám z USA


/, Bratislavský kraj/Pocta Matice slovenskej výnimočným Slovenkám z USA

V piatok 19. júla 2019 sa stretli matičiari v Knižnici slovenskej štátnosti v Dome Matice slovenskej v Bratislave , aby vzdali hold trom významným dámam, ktoré sa pričinili svojou prácou a svojimi aktivitami o reprezentáciu slovenskej kultúry, histórie, literatúry a umenia Slovákov v USA. Ocenenie Matice slovenskej si prevzali:

Margaret Supiková, Maryland USA

Margaret Supiková sa stala aktívnou členkou Asociácie Čechov a Slovákov (Maryland, USA, 1989) v čase, keď jej manžel Charles Supik bol zvolený za prezidenta tejto organizácie. Spolu s manželom pracovala v Rade CSHA pri tvorení jej zákonov, okrem iného založili spevokol Čechov a Slovákov, ktorý participuje na bohoslužbách v centrálnom a najväčšom katolíckom kostole v Marylande. Neskôr sa stala prezidentkou CSHA. Už vyše desaťročie je táto organizácia pod jej vedením vnímaná ako významné stredisko propagujúce slovenskú kultúru, jazyk a literatúru v Spojených štátoch. Každoročne zabezpečuje vystúpenie slovenskej folklórnej skupiny na festivale Čechov a Slovákov v Marylande. Zvyšuje slovenské národné povedomie v Marylande aj časopisom HLAS, na stránkach ktorej pravidelne zoznamuje verejnosť so slovenskou kultúrnou činnosťou, dejinami, literatúrou a umením Slovákov doma aj v zahraničí, informuje o slovenskom ľudovom umení, krojoch a iných dôležitých aspektoch slovenského života. Stala sa spoluzakladateľkou Detskej školy, kde sa prvý raz marylandské deti mohli učiť po slovensky od troch rokov veku vyššie. Táto škola sa stala jedinou inštitúciou tohto druhu v Marylande.

Lois Hyblová, Maryland – USA

Lois Hyblová začala pracovať v Asociácii Čechov a Slovákov v Marylande v roku 1990 a začala viesť školu, kde sa vyučuje slovenčina od roku 1991. Vďaka jej každodennej práci pri šírení vedomostí o Slovákoch a ich materčine začali do školy prichádzať študenti až z New Yorku a Washingtonu, Filadelfie, Harrisburgu a iných miest Spojených štátov. Počas týchto rokov Lois Hyblová podporovala a šírila slovenčinu. Stala sa tak pre slovenských Marylandčanov ich „slovenskou mamou“. Od roku 1992 začala L. Hyblová pozývať do školy slovenských učiteľov. Okrem iného podporila J. Pálku, vnuka M. Hodžu, v šírení vedomostí o slovenskej kultúre a jazyku v Marylande i v USA a prispela k jeho príchodu do Marylandu so sériou prednášok. Aj v súčasnosti neúnavne spolupracuje s Američanmi a pri každej príležitosti ich pozýva študovať slovenčinu a slovenské dedičstvo. Dáma tisícky študentov – to je pani Lois Hyblová.

PhDr. Marta Hlušíková, Slovenská republika

Marta Hlušíková je spisovateľka, členka Spolku slovenských spisovateľov a Slovenského centra PEN. Je autorkou viac ako dvadsiatky knižných titulov, spoluautorkou množstva zborníkov poézie aj prózy, prekladateľkou z českého jazyka a rozhlasovou glosátorkou. Už niekoľko rokov spolupracuje na viacerých publikáciách zaoberajúcich sa osudmi drotárov a v rámci vzťahov so slovenskou menšinou v USA (Maryland) upevňuje kultúrne povedomie svojou poéziou, ktorú do anglického jazyka prekladá lingvistka Margaret Supiková (časopis HLAS, príprava básnickej zbierky v anglickom jazyku). Dlhé obdobie pôsobila v Rimavskej Sobote a na besedy s deťmi chodila po celom Slovensku, deti ju milujú a tešia sa na jej krásne príbehy

Zlatú medailu Matice slovenskej PhDr. Marte Hlušíkovej odovzdal predseda Dozorného výboru MS JUDr. Štefan Martinkovič, ktorý vyzdvihol jej celoživotný prínos pri zachovávaní národného kultúrneho dedičstva a reprezentáciu Slovenska v zahraničí. Pre pracovné a rodinné zaneprázdnenie si Lois Hyblová a Margaret Supiková nemohli osobne prevziať ocenenie MS.

Počas slávnostneho programu PhDr. Peter Mulík, PhD., zo Slovenského historického ústavu Matice slovenskej vo svojom príhovore pripomenul ciele a jednotlivé etapy slovenského politického programu amerických Slovákov v boji za slovenskú štátnosť.

V rámci Roka M. R. Štefánika riaditeľ Domu MS v Bratislave Mgr. Peter Švantner predstavil prítomným dokument o živote a diele M. R. Štefánika, ktorý pripravilo Informačné ústredie MS. Zároveň upriamil pozornosť prítomných na blížiace sa oslavy storočnice oživotvorenia Matice slovenskej 1919 – 2019, ktoré je jedným z najdôležitejších historických míľnikov našich moderných dejín, a to nielen pre matičiarov, ale pre celý slovenských národ.

Vo svojom príhovore PhDr. Marta Hlušíková vyslovila poďakovanie za ocenenie udelené Maticou slovenskou. Návrh na jej ocenenie prišiel z amerického Marylandu z mesta Baltimor. Nesmierne si váži, že Predsedníctvo Matice slovenskej návrh americkej slovakistky Natálie Karlinskej akceptovalo, zvážilo a rozhodlo sa vyzdvihnúť jej prácu. Poďakovala sa i v mene ocenených Lois Hyblovej a Margaret Supikovej, ktoré sú na toto ocenenie veľmi hrdé, lebo sú podľa ich slov prvé Marylandčanky, ocenené pamätnou medailou Matice slovenskej. Uviedla: „Chcela by som sa v ich mene, ale aj v mene Natálie Karlinskej poďakovať Predsedníctvu Matice slovenskej za ohodnotenie práce, ktorú tieto dve obetavé ženy robia pre potomkov Slovákov v Marylande. Utužujú vzťahy medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými každodennou mravčou prácou – a robia to rady a nezištne.“ Sviatočné stretnutie sa ukončilo odovzdaním kytice kvetov a slávnostným prípitkom pre ocenenú PhDr. Martu Hlušíkovú.

PhDr. Libuša Klučková
foto: Ján Vlnka

Mgr. Peter Švantner a PhDr. Peter Mulík, PhD

Mgr. Peter Švantner a PhDr. Peter Mulík, PhD

Mgr. Peter Švantner a PhDr. Peter Mulík, PhD

PhDr. Peter Mulík, PhD

JUDr.JUDr. Štefan Martinkovič odovzdáva zlatú medailu PhDr. Marte Hlušíkovej

JUDr. Štefan Martinkovič odovzdáva zlatú medailu PhDr. Marte Hlušíkovej

Ďakovné slová PhDr. Marty Hlušíkovej

Ďakovné slová PhDr. Marty Hlušíkovej

Gratulácie PhDr. Marte Hlušíkovej

Gratulácie PhDr. Marte Hlušíkovej

X