Predseda Národnej rady SR Boris Kollár navštívil Maticu slovenskú


/, Žilinský kraj/Predseda Národnej rady SR Boris Kollár navštívil Maticu slovenskú

Jeden z najvyšších ústavných činiteľov vo štvrtok 28. mája 2020 navštívil sídelnú budovu Matice slovenskej v Martine. Predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára oficiálne privítal predseda Matice slovenskej Marián Gešper, ktorý mu predstavil najstaršiu národnú, kultúrnu a vedeckú ustanovizeň Slovákov.

„Som veľmi rád, že som tu, a chcem povedať, že budem brániť túto ustanovizeň. Matica slovenská bola od svojho vzniku pevnou oporou nášho národa, či už v časoch úspešných, alebo zložitých. Želám si, aby naďalej plnila svoje poslanie budovať a upevňovať v Slovákoch národné povedomie a hlboký, pevný vzťah k nášmu štátu,“ vyjadril sa predseda parlamentu B. Kollár. Vo svojom príhovore k matičiarom kritizoval výšku štátnej dotácie, ktorú označil za biednu a hanbu národa. Počas svojej návštevy si v druhej budove MS prezrel časť matičnej činnosti.

Predseda MS mu v priestoroch národnej kultúrnej pamiatky predstavil dejiny ustanovizne, portréty predsedov a správcov MS, ako aj najkrajšie slovenské kroje a historické uniformy zo Šatnice MS. Vo výborovni mu odovzdal knižné dary z Vydavateľstva MS a prezentoval vzácne vyšívané Stanovy MS, uložené v Archíve MS. „Je to pre nás veľká česť, že ústavný činiteľ a predseda NR SR navštívil Maticu slovenskú, čo vnímame ako návrat k slovenským štátotvorným koreňom. Členovia a funkcionári MS boli zároveň funkcionármi Slovenskej národnej rady, preto je tento návrat štátu k Matici slovenskej o to symbolickejší, čo je veľmi dôležité pre súčasnú dobu a podporu národnej a občianskej spoločnosti,“ uviedol predseda MS M. Gešper. Rokovanie delegácií MS a NR SR sa zameralo na predstavenie dejín a činnosti ustanovizne, ako aj jej celkový význam pre slovenský národ. V rozhovoroch sa dotkli aj témy Národného pokladu SR. V delegácii MS boli prítomní predseda MS Marián Gešper, správca Maroš Smolec, predseda Dozorného výboru MS Štefan Martinkovič, prvý podpredseda MS Marek Hanuska, druhý podpredseda MS Marek Nemec, primátor mesta Martin Ján Danko a primátor mesta Partizánske Jozef Božik.

V závere návštevy položil predseda NR SR kytice k bustám Jozefa Miloslava Hurbana a Matúša Dulu ako svojim predchodcom v Parku sv. Cyrila a Metoda v areáli budovy MS. Obaja významní slovenskí národovci boli predsedami Slovenskej národnej rady a zakladajúcimi členmi Matice slovenskej.

IÚ MS

X