Pripomíname si 70. výročie perzekúcie Matice slovenskej a matičiarov komunistickým režimom


/, Žilinský kraj/Pripomíname si 70. výročie perzekúcie Matice slovenskej a matičiarov komunistickým režimom

Pred sedemdesiatimi rokmi spustila Štátna bezpečnosť perzekúcie predstaviteľov a členov Matice slovenskej. Prenasledovanie vyvrcholilo zatknutím predsedu Matice slovenskej Ladislava Novomeského v rámci vykonštruovanej politickej kampane, ktorá komunistickému režimu slúžila na boj proti takzvanému slovenskému buržoáznemu nacionalizmu.

Zatknutie L. Novomeského symbolizuje obdobie násilných perzekúcií proti matičiarom i politických čistiek v ustanovizni v 50. rokoch 20. storočia zo strany vtedajšej vládnucej marxistickej ideológie. „Predsedu MS Ladislava Novomeského obviňovali Gottwaldovi stúpenci z takzvaného buržoázneho nacionalizmu. V atmosfére spoločenského strachu a vlny zatýkania ho v máji 1950 odvolali zo všetkých funkcií a 6. februára 1951 uväznili. V čase jeho vypočúvania a mučenia v Prahe popravili významného slovenského politika Vladimíra Clementisa, člena Výboru MS. Matica slovenská nezabúda na odkaz svojho predsedu L. Novomeského a ďalších nespravodlivo prenasledovaných matičiarov,“ uviedol predseda MS Marián Gešper. Ako dodal, treba otvorene hovoriť aj o ľuďoch zodpovedných za mučenie a smrť politických väzňov: „Tieto monsterprocesy majú na svedomí špičky Komunistickej strany Československa pod vedením Klementa Gottwalda, Antonína Zápotockého, Viliama Širokého a zvlášť ministra kultúry Václava Kopeckého, ktorý mal ako hlavnú ideologickú úlohu likvidáciu Matice slovenskej.“

Prenasledovanie matičiarov zo strany predovšetkým českých komunistov a ateistov sa začalo už v roku 1947. Rozbuškou bolo Valné zhromaždenie MS na počesť 150. výročia narodenia prvého matičného predsedu a katolíckeho biskupa Štefana Moysesa. Po definitívnom ovládnutí Slovenska komunistami nasledovala likvidácia matičnej vedy a členského hnutia, zoštátnenie tlačiarne Neografia a personálne čistky v ustanovizni.

„Ladislav Novomeský patrí medzi významné slovenské, československé i európske osobnosti kultúry, kultúrnej politiky, literárneho života a umenia, osobitne básnictva. Maticu slovenskú aj po druhej svetovej vojne označoval za strážcu a pestovateľa kultúrneho rozmachu slovenského národa. Jeho matičné pôsobenie bolo napokon zneužité na vykonštruovanie obvinenia z takzvaného slovenského buržoázneho nacionalizmu,“ priblížil docent Pavol Parenička zo Slovenského literárneho ústavu MS. Aj vďaka Ladislavovi Novomeskému sa slovenským politikom podarilo zachrániť Maticu slovenskú aspoň v podobe národného knižničného a knihovedného ústavu, hoci sa na ministerstve kultúry pripravoval plán na jej úplné zrušenie podobne ako v roku 1875. Novomeský bol predsedom MS v rokoch 1945 – 1950 a neskôr v rokoch 1968 – 1974. V šesťdesiatych rokoch aktívne podporoval obrodný proces v spoločnosti pod vedením Alexandra Dubčeka.

IÚ MS

Foto: Archív MS

Ladislav Novomeský v rozhovore so štátnym tajomníkom Vladimírom Clementisom, na matičnom valnom zhromaždení v máji 1948 v Liptovskom Mikuláši (Zdroj: Archív Matice slovenskej)

Ladislav Novomeský pri prejave na mimoriadnom Valnom zhromaždení Matice slovenskej 14. novembra 1948 v Turčianskom Svätom Martine (Zdroj: Archív Matice slovenskej)

Prejav Ladislava Novomeského pri pamätníku prvého slovenského národného zhromaždenia z roku 1848 pri príležitosti Valného zhromaždenia MS v Liptovskom Mikuláši v máji 1948 (Zdroj: Archív Matice slovenskej)

 

Predseda Matice slovenskej Ladislav Novomeský otvára slávnostné Valné zhromaždenie MS na pamäť 150. výročia narodenia prvého predsedu MS Štefana Moysesa 19. októbra 1947 vo dvorane Národného domu v Turčianskom Svätom Martine (Zdroj: Archív Matice slovenskej)

Presídľovacia akcia Slovákov z Maďarska v roku 1946. Na zhromaždení v Békešskej Čabe sa prihovára Laco Novomeský (Zdroj: Archív Matice slovenskej)

X