Prvý raz zasadol nový Dozorný výbor MS


/, Žilinský kraj/Prvý raz zasadol nový Dozorný výbor MS

V Matici slovenskej v Martine sa 5. novembra 2021 uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie Dozorného výboru MS. Na zasadnutí sa okrem slávnostnej časti, kde sa predstavili všetci členovia Dozorného výboru MS, uskutočnila aj pracovná časť. V pracovnej časti zasadnutia Dozorného výboru bol jednomyseľne zvolený za podpredsedu Dozorného výboru MS skúsený matičiar z Gemera Ing. Martin Gallík. V ďalšej časti rokovania volení členovia Dozorného výboru MS spoločne s menovanými členmi ministerkou kultúry SR prerokovávali návrh rokovacieho poriadku, ktorý pripravil predseda Dozorného výboru MS PhDr. Martin Fejko, a taktiež prijali plán činnosti a plán kalendárnych rokovaní Dozorného výboru MS na nasledujúci rok. Členovia dozorného výboru sa uzniesli, že zasadnutia dozorného výboru sa budú konať okrem sídla Dozorného výboru MS, ktoré je v Martine, aj na výjazdových rokovaniach s využitím možnosti online pripojenia, čo sa doposiaľ nerealizovalo.

Dozorný výbor MS musí vykonávať úlohy, ktoré sú pre tento orgán MS zadefinované v zákone a platných Stanovách MS, a v neposlednom rade plniť úlohy stanovené v platnom Štatúte a Rokovacom poriadku Dozorného výboru MS.

Zameranie činnosti Dozorného výboru MS sa bude sústrediť hlavne na tieto oblasti matičnej činnosti. Dozorný výbor MS bude

–        vykonávať komplexnú kontrolu činnosti ustanovizne,

–        dozerať na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych noriem platných v SR, s osobitým zreteľom na zákon o MS, Stanov MS a ostatných vnútromatičných noriem, vykonávať dozor nad vykonávaním uznesení VZ MS 2021, kontrolovať plnenie úloh, ktoré sú zverené pre MS štátom, a v neposlednom rade vykonávať kontrolu efektívneho a hospodárneho nakladania so štátnym príspevkom,

–        dozerať na činnosť a hospodárenie MS, upozorňovať Výbor MS na zistené nedostatky, navrhovať riešenia zistených problémov alebo nedostatkov a informovať o zistenom stave VZ MS a rovnako matičiarov prostredníctvom informačných orgánov,

–        rozhodovať o odvolaniach proti Výboru miestneho, záujmového a vedeckého odboru, resp. proti rozhodnutiu Dozorného výboru miestneho, záujmového a vedeckého odboru MS v lehote do 60 dní od zistenia skutkového stavu,

–        vyžadovať si od delegovaných zástupcov MS v subjektoch, v ktorých má MS akýkoľvek vlastnícky alebo finančný podiel, ročnú správu o hospodárení a o jej výsledkoch informovať Výbor MS,

–        pri svojej kontrolnej činnosti si vyžiadať stanoviská a správy príslušných pracovísk MS a rovnako správy od rozličných kvalifikovaných znalcov alebo organizácií,

–        pripraviť na konci funkčného obdobia Dozorného výboru MS Správu o činnosti Dozorného výboru MS,

–        vykonávať vnútornú kontrolu v MS a to v zmysle ustanovení Hlavy IX. Bod 2), písm. d),

–        vykonávať kontrolu a dozor hospodárenia, stavu členskej základne a celkovej činnosti oblastných stredísk MS,

–        vykonávať kontrolu a dozor hospodárenia a činnosti odborov, útvarov a vedeckých pracovísk MS, ale aj organizačných zložiek podľa § 3 a § 4 zákona o MS,

–        zabezpečovať za Dozorný výbor MS odporúčanie na schválenie ročnej účtovnej závierky MS a správy o hospodárení na účely Výboru MS,

–        počas kalendárneho roka vykonávať priebežne podľa potreby vnútornú kontrolu finančnej agendy a kontrolu zverejňovania zmlúv na FEÚ MS a TIÚ MS a na ČÚ MS plnenie programových zámerov v oblasti rozširovania, resp. udržania členskej základne.

Na zasadnutí Dozorného výboru MS sa otvorila otázka financovania MS, problematika zákona o MS, ale aj návrh zákona poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Györgya Gyimesiho na vydanie zákona o finančnej podpore pre Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku – Csemadok. Členovia dozorného výboru sú proti tomu, aby sa otvoril zákon o MS, a rovnako zdôraznili, že MS získala od štátu za rok 2021 o 23 % menej finančných prostriedkov na svoju činnosť oproti minulým rokom. Poukazujú na skutočnosť, že MS je verejnoprávna ustanovizeň a má zákonom presne stanovené úlohy, ktoré musí plniť.

Matica slovenská je historická ustanovizeň štátotvorného národa, a preto má nárok na samostatný zákon. Csemadok je ako občianske združenie radová kultúrna organizácia jednej menšiny v Slovenskej republike.

Členovia Dozorného výboru veria, že MK SR sa vráti k rokovaniu s predstaviteľmi MS, čo sa v súčasnosti, žiaľ, nerealizuje. Preto MS ponúka MK SR konkrétne a efektívne riešenia spôsobu financovania matičnej kultúry.

V závere sa predseda Dozorného výboru MS poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí a poprial všetkým šťastnú cestu domov.

PhDr. Martin Fejko, predseda DV MS

X