Rok Ľudovíta Štúra v kultúrnych inštitúciách TSK na hornej Nitre


//Rok Ľudovíta Štúra v kultúrnych inštitúciách TSK na hornej Nitre

„Svätá je naša povinnosť všetko nášmu ľudu podávať, na čom sa on povýšiť môže a seba samého viacej vážiť navykne“, píše Ľudovít Štúr vo svojom diele Nárečie slovenské alebo potreba písania v tomto nárečí. Aj tento krátky úryvok z jeho diela je dôkazom, aký živý odkaz nám zanechal. 200. výročie jeho smrti a s ním spojený Rok Ľudovíta Štúra je preto pre každého, kto „sa chytil do služieb ducha“, veľkou výzvou sprítomniť odkaz tejto osobnosti, ktorá patrí k rodinnému striebru slovenských dejín.

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Hornonitrianske knižnica v Prievidzi – kultúrne inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) na hornej Nitre – pripravujú množstvo podujatí a aktivít, ktorých cieľom je priblížiť verejnosti osobnosť a posolstvo Ľudovíta Štúra ako silný inšpiratívny zdroj pre súčasnosť. Podporu v tomto zámere získali aj v dotačných programoch Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2015. Pripravované podujatia sú stavané tak, aby uspokojili všetky vekové i záujmové skupiny a aby vychádzali zo špecifických možností každej z organizácií. Príkladom ich spolupráce bude zladenie obsahu a časového harmonogramu aktivít. Do jedného organického celku bude tieto podujatia spájať nielen spoločná propagácia, ale i nové podujatie s názvom „Poskladaj generáciu štúrovcov“, ktoré bude mať prvky súťažného charakteru a účastníci budú musieť absolvovať návštevu alebo prehliadku u všetkých partnerov. V každej inštitúcii sa pritom budú môcť odfotiť s niektorým zo štúrovcov. Pre víťazov budú pripravené zaujímavé odmeny.

Jednotlivé aktivity kultúrnych inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na hornej Nitre
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi pripravuje na september výstavu „Ľudovít Štúr a jeho doba“, v ktorej využije svoje bohaté zbierkové fondy na priblíženie doby štúrovcov. Časť výstavy sa stane putovnou, a tak sa žiaci škôl v našom regióne budú môcť priamo na pôde svojej školy dozvedieť o spoločenskom a národnostnom pnutí i bežnom živote v čase verejného pôsobenia Ľudovíta Štúra. K hlavnému organizátorovi sa pridáva aj Ministerstvo vnútra – Štátny archív Nitra, pobočka Bojnice. Múzejníci k výstave školákom ponúkajú aj tvorivé dielne, zamerané na tvorbu napodobneniny jedinečného predmetu zo zbierok múzea – textilnej kokardy, ktorá bola niekdajším poznávacím symbolom vojakov slovenskej revolučnej armády v rokoch 1848/1849. Repríza panelovej časti výstavy sa uskutoční aj v školských zariadeniach. Nadčasové posolstvo štúrovcov pre slovenský národ v októbri priblíži odborný seminár „Odkaz štúrovský“.
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi hneď začiatkom roka dotvorilo vstup do priestorov polyfunkčnej sály citátmi z pera Ľudovíta Štúra. V júni bude v Galérii RegionArt otvárať výstavu diel popredných slovenských výtvarníkov venovanú štúrovcom. Kurátorsky ju pripravuje Ladislav Skrak, predseda Výtvarného odboru Matice slovenskej a predseda Klubu výtvarných umelcov a teoretikov Slovenska. V lete sa uskutočnia „Tvorivé djeľnički“, ktoré budú tentoraz tematicky prepojené so štúrovcami. Niektoré súvislosti sú naozaj prekvapivé. Napríklad, vedeli ste, že po Štúrovi je pomenovaná planétka? V „djeľničke“ nazvanej Prievidzskí pandúri sa deťom budú venovať príslušníci Mestskej polície v Prievidzi, v ďalších deti ochutnajú kuchyňu Ľudovítovej mamy, dozvedia sa o tajomstvách pergamenu, zahrajú si divadlo štúrovskej mládeže. Aj RKC pripravuje výstavu venovanú štúrovcom, líšiac sa od tej muzeálnej, ktorej cieľovou skupinou budú deti I. stupňa ZŠ. Prostredníctvom hrových aktivít sa dozvedia, prečo Ľudovít Štúr nikdy neochutnal hranolčeky, či mohol nosiť rifle a čo mu predpovedali hviezdy. V septembri sa uskutoční koncert SHZ Nany nazvaný Pocta Ľudovi. Kapela bude účinkovať v dobovom oblečení a jej mužskí členovia si nechávajú narásť brady.

Aj v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi bude počas celého roka rezonovať osobnosť Ľudovíta Štúra a štúrovcov. Knižnica má možnosť priblížiť ich nielen množstvom literárnych diel, životopisov, kalendárií, štúdií, bibliografií, ale aj spracovaním pásiem umeleckého slova, prezentáciou fotografií, dramatizáciami, prednáškami a súťažami. Má na to nielen dostatok informačných prameňov, ale i schopnosti a skúsenosti netradične a zaujímavo tieto dokumenty predstaviť. Verejnosť hornej Nitry sa v rámci Roka Ľudovíta Štúra môže viac dozvedieť o grafoterapii s lektorkou Petrou Sehnalovou, ale napríklad i publicistike Ľ. Štúra ústami popredného slovenského literárneho autora i teoretika Jozefa Leikerta. Pripravujú i besedu s Janou Juráňovu, autorkou knihy „Misky strieborné, nádoby výborné“, ktorej témou sú štúrovské ženy. Zaujímavé bude i porovnanie novinárskeho štýlu a káuz spred sto rokov so súčasnosťou, ktoré bude témou ďalšieho knižničného vzdelávacieho podujatia. Slovenským národným novinám bude venovaná prednáška Maroša Smolca. Knižnica chystá i súťaž o najzaujímavejšiu fotografiu s tematikou Ľ. Štúra, vedomostný kvíz pre žiakov ZŠ, či súťaž zameranú na hľadanie najväčšieho prehrešku voči slovenčine vo verejných prejavoch, médiách a literatúre. V spolupráci so žiakmi ZŠ a Strednej odbornej školy obchodu a služieb na ulici J. Kalinčiaka už teraz začínajú pripravovať podujatie „Jeden deň s Ľudovítom Štúrom“.

Oslavovať sa bude v dobových kostýmoch a knižnica sa premení na cukráreň z čias Ľudovítových. Jedálne lístky budú v Štúrovej slovenčine. V cukrárni Štúr si spríjemnia chvíle a prečítajú časopisy Kamarát, Slniečko a mnohé ďalšie. V kuchyni sa budú piecť Štúrove medovníky, Hurbanove piškóty s banánom, Adelin kokteil a iné. Významnou súčasťou knižničných aktivít budú i zaujímavé formy sprístupňovania regionálnych literárnych prameňov venovaných štúrovcom a stopám, ktoré zanechali na hornej Nitre. Pripomienkou tohto roku nasledujúcim generáciám bude stromček, ktorí knihovníci spolu s návštevníkmi knižnice zasadia pre Ľudovita.

Pracovníci všetkých kultúrnych inštitúcií sa už teraz tešia na návštevníkov pripravovaných podujatí a veria, že spoločne prežijú naozaj bohatý a inšpiratívny ROK ĽUDOVÍTA ŠTÚRA.

VIAC TU >>

2015-05-30T19:42:54+00:0030 mája 2015 |Napísali a povedali o nás|
X