Slávnosti sv. Gorazda v Bratislave a Kútoch


/, Bratislavský kraj, Trnavský kraj/Slávnosti sv. Gorazda v Bratislave a Kútoch

Sv. Cyril a sv. Metod, solúnski bratia, ktorých prvý pápež slovanského pôvodu Ján Pavol II. vyhlásil za spolupatrónov  Európy, svoju misiu u našich slovenských predkov by neboli mohli realizovať, keby nemali spolupracovníkov. Výrazným spôsobom im v tomto diele pomáhal náš rodák sv. Gorazd. Práve jeho pamiatku a dielo si nielen matičiari pripomenuli uplynulý víkend.

Už je tradíciou, že si zásluhy a dielo sv. Gorazda pripomíname každý rok v Bratislave aj v Kútoch, pričom v Bratislave je to vždy  ten istý dátum, a to 27. júla, keď sa slávi jeho spomienka v cirkevnom kalendári. Tento rok boli tieto slávnosti zorganizované aj na počesť  1 150. výročie a úmrtia Konštantína Filozofa Cyrila, ale aj pri príležitosti 150. výročia úmrtia Štefana Moysesa, prvého predsedu Matice slovenskej. Pre nás matičiarov je však najvýznamnejšie  100. výročie oživotvorenia Matice slovenskej, ktoré si pripomenieme 4. augusta 2019 v Martine.

V Bratislave sa oslavy konali v jeden deň, v sobotu 27. júla 2019, a to už po 27-krát. Podujatie sa konalo v Gréckokatolíckom katedrálnom chráme Povýšenia vznešeného a životodarného Kríža pri Ondrejskom cintoríne. Po archijerejskej svätej liturgii na počesť svätých sedmopočetníkov – sv. Cyrila a sv. Metoda a ich najvýznamnejších žiakov, svätého Gorazda, Klimenta, Nauma, Sávu a Angelára – ktorú slúžilo niekoľko kňazov s hlavným  celebrantom generálnym vikárom bratislavskej eparchie Mons. Vladimírom Skybom, nasledovali slávnostné príhovory predsedu MS Mariána Gešpera a predsedu prezídia MS a hlavného organizátora týchto osláv Miroslava Holečka. O kultúrnu časť podujatia sa postarali matiční divadelníci z Divadelného odboru MS, ktorí zahrali dramatické pásmo z nášho národného a kresťanského úsvitu s názvom „Dúšok živej vody“ (autor  Peter Vrlík). Sobotné popoludnie ukončilo agapé v priateľskom kruhu.

Kúty „žili“ jubilejnými 30. sväto-gorazdovskými slávnosťami dva dni. V sobotu sa konal farský deň, ktorý bol venovaný najmä rodinám s deťmi. Vrcholom bolo divadelné predstavenie hry od Rudolfa Dilonga  „Gorazd“. V nedeľu sa o 10 h. celebrovala slávnostná svätá omša v rímskokatolíckom Kostole sv. Jozefa Pestúna, ktorú celebroval Mons. Marián Gavenda. Po slávnostnej svätej omši nasledovali príhovory pri Pamätníku sv. Gorazda, ktorý je v areáli spomínaného kostola. Opäť tu zazneli slávnostné príhovory. Okrem predsedu MS a predsedu Prezídia MS sa prítomným prihovorili zástupca starostu Peter Procházka a Vlastimil Nemeček, emeritný starosta mesta Podivín. Dvojdňové slávnosti sa ukončili odovzdávaním cien. Okrem iných ocenení predseda MS, odovzdal striebornú medailu Matice slovenskej  obci Kúty a rímskokatolíckej farnosti v Kútoch. Rovnako odovzdal aj niekoľko pamätných listov. Pamätné listy v mene organizátorov odovzdal aj Miroslav Holečko.

Tohtoročné slávnosti venované sv. Gorazdovi naplnili  spokojnosťou nielen organizátorov, ale aj zúčastnených. Je pozitívne, že každý rok sa pridáva niečo „naviac“, a preto budú mať organizátori budúci rok opäť mnoho povinností. Všetci však veríme, že to zvládnu a že si opäť aj budúci rok dôstojne pripomenieme tohto svätca, učiteľa, ale aj žiaka a súpútnika  sv. Cyrila a sv.  Metoda.

Peter Schvantner a Peter Mulík
Foto: Martin Hajník a Jozef Paulenka

X