Slovenské národné slávnosti v šate dvoch vzácnych jubileí


/, Zahraničie/Slovenské národné slávnosti v šate dvoch vzácnych jubileí

Tohtoročné petrovské Slovenské národné slávnosti sa opäť vrátili k modelu osláv pred pandémiou a vítali delegácie z blízkeho domova i zo vzdialenejšieho slovenského sveta. Symbolicky sa tak stalo práve v roku 90. výročia založenia Matice slovenskej v Juhoslávii (dnes v Srbsku) a v roku 30. výročia obnovenia najväčších krajanských osláv v Srbsku – Slovenských národných slávností. Maticu slovenskú na oslavách reprezentovali Marek Hanuska – prvý podpredseda Matice slovenskej a Zuzana Pavelcová – riaditeľka Krajanského múzea Matice slovenskej.

Po predslávnosťovom víkende (6. – 7. august), počas ktorého sa otvorilo niekoľko výstav, ústredný program slávnostní odštartovalo rokovanie okrúhleho stola Matice slovenskej v Srbsku s hlavnou tému – Matica slovenská: poslanie, vízia a budúcnosť. V takmer desiatke referátov boli nastolené viaceré závažné otázky, na ktoré bude potrebné hľadať riešenia a pripraviť sériu operatívnych úloh. Marek Hanuska ozrejmil, že s rovnakými otázkami sa zaoberala aj Matica slovenská, ktorá vygenerovala svoj plán, víziu i stratégiu. Zuzana Pavelcová doplnila, že program a poslanie Matíc je stále aktuálne, je však potrebné pracovať s inými typmi metód a foriem práce na ich plnenie, uviedla príklady dobrej praxe z činnosti Matice slovenskej i možnosti spoluprác oboch matíc. Závery z okrúhleho stola zosumarizoval predseda MSS, Branislav Kulík: „Je potrebné pre hľadanie budúceho poľa pôsobnosti identifikovať čo je najpálčivejšie, kde treba konkrétne reagovať. Najviac bola spomínaná mladá generácia, ako ju národne prebudiť a aktivovať, a treba začať už od materských škôl. Treba nám koordinovať prácu s Maticou slovenskou, so Slovákmi v okolitých krajinách a s NRSNM. Poslanie Matice je dobré, treba zmeniť formu ako sa toto poslanie podá. Do záveru pôjdu konkrétne riešenia, ktoré tu odzneli. Neexistuje jedno riešenie na všetky problémy. Potrebujeme každý problém pomenovať a riešiť ho zvlášť.“

V poobedných hodinách sa delegácie stretli v novozrekonštruovanej budove novinovo-vydavateľskej spoločnosti Hlas ľudu. Jej riaditeľka Milina Arňašová-Radićová za účasti zástupcov slovenskej ambasády v Belehrade i vysokých hostí zo Srbska otvorila výstavu SNS cez minulosť – očami Hlasu ľudu. Záver večera patril študujúcej mládeži v Báčskej Palanke. Zo spoločného stretnutia vzniklo pozvanie na Národný zraz Mladej Matice, kde sa prepojí spolupráca mladých krajanských a domácich matičiarov.

Vstupný program SNS – Iskierky nádeje vtkané do jubileí previedol hostí osudmi vzácnych krajanov, ktorí v tomto roku jubilovali. Inšpiratívne životy i diela národovcov spracované do dramatického prevedenia dôstojne posilnili jubilejnú slávnostnú atmosféru. Za Maticu slovenská sa divákom prihovoril prvý podpredseda MS, Marek Hanuska: „Milá sestra naša, Matica slovenská v Juhoslávii, v Srbsku, naschvál Ťa takto oslavujem, pri príležitosti Tvojho pekného jubilea. My, Matica slovenská, staršia sestra tvoja, už v 160. roku svojho života, veru sa dnes aj trochu hanbíme, že Ťa tu takto trápiť necháme… A veru nemá na čo byť hrdá ani dcéra naša, Slovenská republika. Takto to odkazujem vláde, aj premiérovi. Ak by sme Ti zahynúť dali počas našich životov, by sme sa až do smrti hanbiť museli,“ dodal a zablahoželal Matici veľa zdaru i požehnania.

Sobotné dopoludnie obohatil dokumentárny film mapujúci históriu SNS z dielne bývalej predsedníčky MSS, Kataríny Melegovej-Melichovej, s názvom – Kto za pravdu horí… Slávnostné zhromaždenie MSS odovzdalo mnohé ocenenia úspešným krajanom v oblasti kultúry i športu. Prvý predseda obnovenej MSS, Michal Spevák st. získal ďakovný list Úradu vlády SR. V poobednom maratóne podujatí matičná delegácia navštívila Gymnázium Jána Kollára, kde odovzdala knižný dar do školskej knižnice. Nevynechala ani Galériu Zuzky Medveďovej, najstarší dom Petrovca i stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov.

Sobotný galakoncert – Matica, vzácny premeň slovenskosti dal miestnym umeleckým súborom vynikajúcu príležitosť na prezentáciu ich tvorivej folklórnej činnosti. Nedeľný program otvorený službami božími pokračoval vystúpeniami detských umeleckých zoskupení.

Po dvojročnom útlme Petrovec opäť ožil tak, ako bolo po mnohé desaťročia zvykom. Nad mnohými činnosťami Matice i ostatných krajanských spolkov však visia mnohé otázniky ako ďalej: ako ďalej lepšie i ako ďalej úspešnejšie… Slovenská menšina v Srbsku ubúda a formy pomoci sú akosi stále málo adresné, neskoré i nepriame. Napriek tomu Matica slovenská v Srbsku postupne speje k svojej storočnici a razí si cestu vydláždenú svojim nadčasovým poslaním. Z ústredia Matice slovenskej jej vyslovujeme úprimnú podporu a želáme úspešnú cestu.

Zuzana Pavelcová

 

2022-08-18T12:10:11+00:0018 augusta 2022 |Aktuálne informácie Matice slovenskej, Zahraničie|
X