Storočnica Matice slovenskej vo Vranove nad Topľou


/, Prešovský kraj/Storočnica Matice slovenskej vo Vranove nad Topľou

Založenie Miestneho odboru Matice slovenskej vo Vranove nad Topľou dňa 20. februára 1921 bolo prelomovou udalosťou v obrode slovenskej kultúry na Hornom Zemplíne. Je tesne spojené s rozpadom uhorskej štátnej správy a vznikom Česko-slovenského štátu, čo sa vo Vranove stalo viditeľným 19. januára 1919, keď hranice chotára prekročila 4. stotina 1. práporu 1. Pluku Slovenskej Slobody. Jednotka bola zložená výlučne z vojakov slovenskej národnosti, ktorí okamžite prevzali úradnú moc a zaviedli používanie slovenčiny na verejnosti. Bol to veľký šok i prekvapenie pre miestnych maďarónov, keďže maďarizácia na Zemplíne mala zvlášť agresívne formy a bola spojená so sociálnou porobou a ponižovaním občanov, ktorí sa hlásili k slovenskej národnosti.

Noví predstavitelia štátnej moci si uvedomovali, že je rovnako dôležité postaviť na nohy samobytný národný kultúrny život a preniesť ho do dedín. Prvými, ako sa písalo v zápisnici, dočasnými funkcionármi „matičnej odbočky“ boli predseda Dr. Andrej Psitka, pokladník Žiška Kemény a tajomník Franko Čiper. Oznámenie o založení do Tur. sv. Martina vykonal michalovský župný lekár Dr. Alexander Androvič. Ten uviedol post scriptum na konci listu: „Pre Boha, kedy už raz začne matičná tlačiareň účinkovať?! Veď to tunajší národ netrpezlivo očakáva!“ O niekoľko mesiacov nato bol zvolený nový predseda povolaním „vrchný oficiál“ Antonín Horátius a pribudol veľmi aktívny tajomník Štefan Čačko. Činnosť bola mimoriadne výrazná. Matičiari založili slovenský spevokol, hudobný súbor, miestnu čitáreň a knižnicu, ktorá sa od r. 1922 stala verejnou a existuje dodnes ako Hornozemplínska knižnica v pôsobnosti VÚC. Matičiari vydávali od r. 1922 aj slovenský nepolitický spoločenský časopis s vlastnou inzerciou s názvom „Zemplínska stráž.“ Zriadili ľudovýchovný kurz, ochotnícke divadlo so zakúpeným vlastným javiskom, neskôr aj bábkové divadlo. Rovnako organizovali prednášky po dedinách, ale aj podujatia pri štátnych výročiach.

MO MS prešiel svojou ťažkou cestou, ktorá je odrazom našich dejín. Zrušený bol v 1951, spontánne obnovený 15. 7. 1968 s činnosťou až do r. 1973, kedy ju utlmil ďalší štátny zásah. Ďalšia obnova bola 19. 3. 1990 a nový generačný nádych nastal medzi rokmi 2002 až 2005 pod výrazným vplyvom novoformujúcich sa mladých matičiarov.

  Marián Gešper

X