Ťažko skúšaný fenomén národnej identity


//Ťažko skúšaný fenomén národnej identity

Najaktuálnejšie správy zo zasadnutí Rady pre jazykové a školské otázky


V roku 2021 sa bude sčítavať obyvateľstvo podľa novej metodiky, čím môže byť ohrozená podstata národnej identity. O tomto ťažko skúšanom fenoméne sa bude hovoriť na tematickej konferencii začiatkom budúceho roka. Aj to boli témy tohtoročných zasadnutí poradného orgánu Výboru Matice slovenskej Rady pre jazykové a školské otázky.

Zákon o sčítaní obyvateľstva, domov a bytov usmerňuje nové, tzv. integrované sčítanie obyvateľstva v roku 2021. Podporí sa ním aj tzv. dvojitá identita a môže sa umelo zvýšiť počet príslušníkov národnostnej menšiny. Oba dôsledky môžu byť negatívne pre národný štát, zhodnotila Rada na svojom júnovom zasadnutí. V rámci výchovy a vzdelávania sa členovia Rady VMS zapojili aj do pripomienkovania novely školského zákona pod hlavičkou Pedagogického odboru Matice slovenskej.

Podiel MS na tvorbe zákonov

So svojimi pripomienkami do podobných legislatívnych návrhov jednotlivých rezortov Slovenskej republiky sa môže zapojiť Matica slovenská, rovnako ako jej príbuzné štátne inštitúcie v oblastiach, ktoré sa jej týkajú. Reálne a legitímne sa tak môže podieľať na tvorbe zákonov, získať stabilnejšie povedomie v spoločnosti a prenos matičných myšlienok k verejnosti. Výbor MS na svojom zasadnutí 29. júna odporučil zrealizovať iniciatívu s vedeckým tajomníkom.

Rada VMS sa na základe viacerých prerokovaných problematických tém rozhodla podnietiť diskusiu k živým témam v spoločnosti. Témy o hodnotách moderného národa, o°mierovom spolunažívaní, tradičnej rodine a ďalšie prebehnú na tematickej konferencii vo februári v roku 2020. Konferencia sa bude sa budú otvárať pod hlavičkou Matice slovenskej, v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR, Štátnym pedagogickým ústavom a Ústavom politických vied Slovenskej akadémie vied. Členovia Rady VMS už absolvovali prvé rokovania so spoluorganizátormi.

Programové otázky

S blížiacim sa Snemom Matice slovenskej sa Rada VMS v zmysle svojho štatútu s právom vyjadrovať sa k vnútromatičným strategickým materiálom zapojí do pripomienkovania Stanov MS a Programu MS na roky 2019 – 2021 s výhľadom do roku 2025 a predloží ich Výboru MS.

Dejiny Matice slovenskej vo výchovno-vzdelávacom procese moderným príbehovým spracovaním úplne absentujú. Rada VMS plánuje tento nedostatok kompenzovať iniciovaním spracovania publikácie ako metodickej pomôcky pre školy s pracovným názvom Matičná cesta dejinami.

Rada VMS pre jazykové a školské otázky ako odborný, iniciatívny a konzultačný orgán Výboru MS s právom kontroly pre otázky týkajúce sa jazykových a výchovno-vzdelávacích oblastí plní funkciu obdobného parlamentného Výboru NR SR. Odborne prerokúva predkladané témy na zasadnutia Výboru MS a odporúča riešenia.

Margaréta Vyšná, predsedníčka Rady VMS pre jazykové a školské otázky

2019-07-09T13:12:44+00:009 júla 2019 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X