Reportáž z podujatia pri príležitosti 90. výročia narodenia prof. Imricha Sedláka


//Reportáž z podujatia pri príležitosti 90. výročia narodenia prof. Imricha Sedláka
Univ. prof. PhDr. Imrich Sedlák, CSc., jednoznačne patril medzi najznámejšie, najvýznamnejšie a najzaslúžilejšie postavy slovenského literárneho, kultúrneho, univerzitného i matičného dejstvovania na Slovensku od začiatku 60. rokov minulého storočia až do svojej smrti v októbri 2016. Ako organizátor, vedeckopedagogický, výskumný i dokumentačný pracovník sa predovšetkým sústreďoval na slovakistickú literárnohistorickú, kulturologickú a literárno-múzejnícku činnosť. Už spočiatku sa celoživotne programovo zameral predovšetkým na rodný východoslovenský región, pričom sa usiloval poukázať na jeho skutočný, dovtedy temer opomínaný zástoj v integračnom procese slovenského etnika od obdobia začiatkov národného obrodenia na konci 18. storočia a bernolákovcov, cez štúrovcov a národniarov v 19. storočí, až po medzivojnovú i povojnovú intelektuálsku a literárnu generáciu prakticky do druhej polovice 20. storočia. Nemožno zabúdať ani na Sedlákove bohaté vedecko-pedagogické aktivity, zviazané s prešovskou a banskobystrickou univerzitou. Srdcovou záležitosťou a osudovou láskou pre I. Sedláka sa však stalo jeho pôsobenie v Matici slovenskej (ďalej MS), kde naplno synergicky rozvinul a integroval všetky svoje činnosti ako literárny vedec a múzejník, organizátor vedeckej práce jej inštitucionálnej zložky, aj ako zaslúžilý funkcionár a všestranný činovník matičnej členského a spolkového hnutia. V súvislosti s nedožitým 90. výročím narodenia tejto výnimočnej osobnosti štruktúrovane rekapitulujeme jej životné osudy a bohaté dielo.
2023-02-01T09:20:07+00:0031 januára 2023 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X