Uskutočnila sa najvyššia konferencia SR v oblasti štátnej politiky smerom ku krajanskej problematike – Stála konferencia Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí


/, Bratislavský kraj, Články zo slovenského života v zahraničí 2018/Uskutočnila sa najvyššia konferencia SR v oblasti štátnej politiky smerom ku krajanskej problematike – Stála konferencia Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Počas posledného októbrového týždňa sa v Bratislave konala Stála konferencia Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej len ÚSŽZ). Tentoraz sa obsahovo zameriavala na generačné výzvy krajanských komunít sveta. So svojimi pripomienkami vystúpili lídri krajanských spolkov z 20 štátov sveta, aby spoločne so slovenskými inštitúciami a najmä s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí vytvorili plodný dialóg pre ďalšiu platformu smerovania štátnej politiky SR v oblasti krajanskej problematiky.
Konferencia sa aj v tomto roku delila na otváraciu a rokovaciu časť.
V otváracej časti sa prítomným prihovoril predseda ÚSŽZ Ján Varšo, štátny tajomník MZVaEZ František Ružička, poslanec NR SR Anton Hrnko, štátna tajomníčka MŠ SR Oľga Nachtmannová, predseda SZSZ Vladimír Skalský a za Maticu slovenskú sa snemovaniu prihovoril predseda MS Marián Gešper. Úrad v slávnostnej atmosfére udelil pamätnú medailu dvadsiatim osobnostiam, ktoré sa výrazným spôsobom pričinili o upevňovanie slovenského vlastenectva vo svete, rozvoj krajanských komunít či podporu vzdelanosti a kultúry Slovákov v zahraničí, tak na krajanskej, ako i domácej pôde.
Pamätnú medailu ÚSŽZ prevzali:

Ambruš Ivan Miroslav (Rumunsko),
Botík Ján (Slovenská republika),
Dolnozemský Antal Juraj (Maďarsko),
Fabišík Vlastimil (Česká republika),
Furdík Igor (Slovenská republika),
Horch Viera (Nemecko),
Kovačovič Igor (Slovenská republika),
Kozak Ladislav Peter (Kanada),
Pečeňová Edita (Maďarsko),
Pop Pavel (Srbsko),
Slaninková Ingrid (Slovenská republika),
Valentík Vladimír (Srbsko),
Veselský Jozef (Írsko),
Vokušová Naďa (Česká republika),
Folklórny súbor Kolečko (Švajčiarsko),
Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci (Srbsko),
Matica slovenská v Zakarpatsku (Ukrajina),
Slovenské centrum Lipka (USA),
Zväz Slovákov v Maďarsku (Maďarsko),
Časopis Život (Poľsko).

Za SZSZ Cenu Milana Rastislava Štefánika odovzdal jeho predseda Vladimír Skalský krajanovi Jánovi Hollému, častému predsedovi Slovenskej ligy v Amerike, za celoživotné dielo pre krajanskú komunitu Slovákov v Amerike.
Matica slovenská laureátom úprimne gratuluje!
Na slávnostnú časť konferencie nadväzovala pracovná časť, ktorá prebiehala počas dvoch dní. Jednotliví zástupcovia krajín ponúkli nielen odpočet svojej práce, ale i návrhy a pripomienky k štátnej politike SR smerom ku krajanom. Za Maticu slovenskú príspevok s názvom Činnosť Matice slovenskej v oblasti krajanskej problematiky a jej budúce vízie pripravila riaditeľka KM Zuzana Pavelcová. Účastníkov konferencie vo večerných hodinách prijal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák, ktorý vyjadril krajanom podporu i poďakovanie za doterajšiu prácu.
Na konferencii sa prijalo niekoľko desiatok záverov. Okrem všeobecných záverov boli prijaté aj závery v oblasti kultúry a médií, školstva a financií. Medzi najvýznamnejšie návrhy patrí potreba začatia dialógu nielen o zvýšení komfortu volieb zo zahraničia, ale aj o zastúpení Slovákov žijúcich v zahraničí v Národnej rade SR. Konferencia požadovala vypracovanie komparatívnej analýzy úpravy tejto problematiky vo vybraných iných krajinách.
V záveroch tiež krajania iniciovali vznik komisií ÚSŽZ pre kultúru a médiá, opätovné zasadanie expertnej komisie Slovákov v zahraničí a odborníkov zo Slovenska, pokračovanie v spolupráci s MK SR (SNM) v úsilí o vytvorenie podmienok pre vznik dokumentačného centra/múzea kultúry zahraničných Slovákov, podporu vzniku Centra slovenského zahraničia, dobudovaniu pamätníka slovenského vysťahovalectva a Slovákov v zahraničí, finančné prostriedky na vydanie podkladových materiálov pre vyučovanie predmetu Slováci vo svete a rozšírenie počtu odborných pracovísk podieľajúcich sa na tvorbe vzdelávacích podujatí pre žiakov a pedagógov zahraničných vzdelávacích inštitúcií s vyučovaním v slovenskom jazyku.
Taktiež krajania odporúčajú MŠVVaŠ SR navýšiť počet vyslaných učiteľov na slovenské národnostné školy oproti súčasnému stavu, zohľadniť výrazný nárast požiadaviek zo strany slovenských komunít v zahraničí v oblasti vzdelávania v posledných rokoch aj v rozpočte Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR na nasledujúce obdobie.
Žiadajú tiež ÚSŽZ, aby v súčinnosti s MŠVVaŠ SR hľadali riešenie na dlhodobé a pravidelné dodávanie učebníc na slovenské národnostné školy a vzdelávacie centrá v zahraničí, chcú podporiť v r. 2019 zorganizovanie konferencie k otázkam slovenského národnostného školstva a zachovávania národného povedomia v krajinách, kde sú Slováci národnostnou menšinou a vyčleniť na to finančné prostriedky. Účastníci Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2018 tiež plne podporujú snahu ÚSŽZ o navýšenie finančných prostriedkov určených na aktivity Slovákov žijúcich v zahraničí a na investičné projekty.
Odpočet plnenia týchto záverov sa uskutoční o dva roky, pri usporiadaní ďalšej Stálej konferencie ÚSŽZ, na jeseň 2020.

Zuzana Pavelcová

X