V Majcichove si pripomenuli 200. výročie narodenia štúrovca Jána Palárika


/, Trnavský kraj/V Majcichove si pripomenuli 200. výročie narodenia štúrovca Jána Palárika

Matica slovenská vyhlásila rok 2022 za Rok odkazu štúrovcov. Ďalším z radov štúrovcov, ktorí tento rok oslavujú 200. výročie narodenia je Ján Palárik. Matica slovenská spolupracovala hneď na dvoch podujatiach, ktoré pripomenuli jeho odkaz – v rodnej Rakovej, ako aj v Majcichove. V Majcichove, kde pôsobil a kde sa nachádza miesto jeho posledného odpočinku mu 27. apríla 2022 pripravili dôstojné podujatie hodné jeho osobnosti.

Národný buditeľ, dramatik, kňaz a zakladateľ MS

V stredu, 27. apríla 2022 uplynulo 200. rokov od narodenia slovenského národného buditeľa, kňaza, publicistu, prekladateľa, organizátora kultúry, spoluzakladateľa Matice slovenskej a predovšetkým jedného z najznámejších slovenských dramatikov 19. storočia. K najvýznamnejším Palárikovým zásluhám patrí nielen výrazné spolupodieľanie sa na založení Matice slovenskej (zakladajúci člen s poradovým číslom 3), ale aj jeho hájenie štúrovskej slovenčiny, významný kultúrny prínos pre slovenské divadlo, či vytvorenie čítaniek a gramatík pre katolícke školy. Založil politickú stranu Novej školy slovenskej, ktorej cieľom bolo s uhorskou ľavicou obnovenie zákonov z roku 1848. Posudzoval tiež práce zaslané na dramatické súbehy Matice slovenskej, podporoval založenie slovenského gymnázia v Kláštore pod Znievom a kníhtlačiarskeho spolku Minerva v Pešti.

Pocta pre Jána Palárika v Majcichove

V Majcichove je po Jánovi Palárikovi pomenovaná základná škola a práve jej riaditeľ Martin Bodis, ktorý je aj predsedom Pedagogického odboru MS, spolu s obcou iniciovali a zorganizovali hodnotné podujatie k výročiu jeho narodenia. Podujatie začalo slávnostnou sv. omšou a pokračovalo kladením vencov k jeho hrobu na miestnom cintoríne. K vrcholom podujatia patrilo otvorenie zrekonštruovanej pamätnej izby Jána Palárika. Treba dodať, že rekonštrukciu tejto pamätnej izby inicioval práve Martin Bodis. Následne dohodol spoluprácu s Filozofickou fakultou UKF v Nitre, išlo o ROČNÍKOVÝ PROJEKT Katedry muzeológie. Študenti II. a III. ročníka, za pomoci odborných pracovníkov Katedry muzeológie, modernizovali pôvodnú, vyše 50 ročnú expozíciu, čím umožnili, aby hodnoty a odkaz Jána Palárika pretrval aj v 21. storočí. Vypracovali návrh novej podoby pamätnej izby a aktívne sa podieľali na technickej realizácii vlastného návrhu. Okrem toho pripravili pre návštevníkov izby aj viaceré múzejno-edukačné materiály, ktoré bude možné využiť aj pre vyučovacie aktivity žiakov základných škôl. V objekte Zichyho kaštieľa pripravili okrem pamätnej izby aj expozíciu o dejinách, živote a ďalších významných osobnostiach obce Majcichov, v ktorej Ján Palárik na sklonku svojho života pôsobil ako farár. Nachádza sa tu napríklad ľudový odev a tiež množstvo predmetov dennej potreby, ktoré približujú minulosť majcichovského ľudu. Odbornými garantmi boli pracovníci Katedry muzeológie FF UKF v Nitre: doc. PhDr. Stanislava Bönde Gogová, PhD.; Mgr. Daniel Bešina, PhD. a Mgr. Daniel Miček.

Bohatý kultúrny program

Program pokračoval v kultúrnom dome, kde prítomných svojím vystúpením potešili a miestami dojali deti zo ZŠ Jána Palárika v Majcichove a zo ZUŠ Voderady. Slávnosť moderovali žiaci 7. triedy Nela Stanková a Gregor Šturdík. V rámci programu vystúpili tretiaci pod vedením p.uč. Mgr. D. Škultétyovej a tiež žiaci zo ZUŠ Voderady. Okrem vystúpenia sa hosťom prihovoril starosta obce Majcichov Tibor Marek a predseda MS Marián Gešper. „Ján Palárik patril k významným členom legendárnej generácie štúrovcov, ktorí v rozhodujúci okamih slovenských dejín zachránili náš národ pred kultúrnou aj etnickou asimiláciou v Uhorsku. Zároveň vytvorili pre Slovákov moderný národný a politický program svojbytného národa a to v podmienkach enormne veľmi ťažkých. Veď Slováci nemali v časoch 19. storočia ani vlastnú samosprávu a Slovensko nemalo vytýčené ani formálne svoje hranice. Ich dielo – moderný slovenský národ s vlastným štátom i osobitou slovenskou kultúrou v srdci Európy je najlepšou vizitkou ich húževnatej dejinnej práce, ktorej sa bohužiaľ nedožili. Škoda, že si štátne orgány bohužiaľ nevšimli tieto významné 200. výročia celého radu príslušníkov štúrovskej družiny. Veď práve z ich národných a občianskych základov žijú aj naši dnešní slovenskí politici, čo je určite na vážne zamyslenie,“ povedal prítomným predseda MS Marián Gešper.

Okrem neho sa na podujatí zúčastnili podpredseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Norbert Lacko, za Filozofickú fakultu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prodekan prof. Bernarda Garaja a tiež celý tím z Katedry muzeológie, ktorý realizoval modernizáciu Pamätnej izby na čele s docentkou Stanislavou Bönde Gogovou, za Regionálny úrad školskej správy v Trnave riaditeľka Ing. Editu Antalovú, predstavitelia obcí v Združení Jána Palárika a predstaviteľov škôl a školských zariadení a iných hostí- predsedovia MO MS.
Ján Palárik patril k významným národným buditeľom. Je veľmi dôležite si pripomínať takéto osobnosti, ktoré začali proces nášho národného obrodenia a na ktorých prácu nadväzovali a ťažili z nej ďalšie generácie. Ich odkaz a šľachetné ciele v prospech slovenského národa nech sú nám inšpiráciou a pripomienkou dôležitosti práce pre náš národ.

Text: Martin Bodis a Peter Schvantner

Foto: Samuel Endres, Mária Endresová

X