Večný revolucionár Ján Rotarides


//Večný revolucionár Ján Rotarides

Matica slovenská si v roku 2022 pripomína v rámci ROKA ODKAZU ŠTÚROVCOV dvojsté výročie osobností národného obrodenia, osobností, ktoré významným spôsobom zasiahli do slovenských dejín. V tieni takých významných dejateľov, ako boli Francisci, Kráľ, Kalinčiak, Daxner, zostávajú osobnosti, ktoré sa síce zapojili do obrodného procesu meruôsmych rokov, ale až tak často sa nespomínajú. Medzi ne patrí aj verný druh Janka Kráľa  Ján Rotarides.

„Chceme oživiť pamiatku na Jána Rotaridesa, ktorý je v podstate už úplne zabudnutý, čo je v slovenskej spoločnosti smutná recidíva, opakujúca sa aj pri iných odvážnych slovenských osobnostiach. Pritom s Jankom Kráľom medzi prvými z našich osobností odsúdili nespravodlivý a zotročujúci feudálny režim v Uhorsku. V Hontianskej stolici organizovali príbelskú vzburu, za čo boli väznení a mučení,“ povedal predseda Matice slovenskej.

Z iniciatívy Matice slovenskej a evanjelického cirkevného zboru v rodnej obci Jána Rotaridesa, osobitne pani farárky Anny Kukulovej, sa v piatok 24. júna 2022 uskutočnila vlastenecká vychádzka po stopách Jána Rotaridesa. Prvá zastávka bola v obci Drienovo. Pred drienovským evanjelickým kostolom už čakali obyvatelia, aby si pripomenuli svojho učiteľa Rotaridesa, ktorý tu pôsobil vyše tridsať rokov. Pochovaný je na miestnom cintoríne, kde má pekný hrob, o ktorý sa Drienovčania vzorne starajú. Zatiaľ čo jeho verný revolučný druh Janko Kráľ sa dožil len päťdesiatich štyroch rokov, Ján Rotarides zomrel ako 78-ročný a prežil štúrovského básnika o dvadsaťštyri rokov. Pri hrobe Jána Rotaridesa prehovorila pani Antošková, ktorá podrobne priblížila jeho život. Potom k nemu položili vence a kytice účastníci tohto slávnostného podujatia spolu so zástupcami Matice slovenskej. Na tejto vlasteneckej vychádzke sa zúčastnili prvý podpredseda MS Marek Hanuska, tajomníci MS Viliam Komora a Peter Schvantner, vedúci Oblastného pracoviska MS vo Veľkom Krtíši Ján Brloš a tajomník Divadelného odboru MS Peter Vrlík.

Ďalšou zastávkou bola malebná dedinka pod hradom Čabraď Čabradský Vrbovok. Na budove bývalej čabradskovrbovskej školy sa nachádza pamätná tabuľa venovaná dvom bratom – dvojičkám Michalovi Mudroňovi (1835 – 1887) a Pavlovi Mudroňovi (1835 – 1914). O činnosti týchto obhajcov chudobných ‒ činiteľov v národnom hnutí, pútavým spôsobom porozprávala opäť pani Antošková. Matičiari aj k pamätnej tabuli na oboch bratov položili  kyticu. Potom ich cesta pokračovala ďalej ‒ do rodnej obce Jána Rotaridesa Rykynčíc.

Bolo naozaj radosťou vidieť, ako sa po úzkych uličkách schádzajú obyvatelia tejto malej obce k svojmu Božiemu stánku ‒ k evanjelickému kostolu. Malý, vyše dvestoročný kostol, v ktorom kázal aj významný slovenský národovec Bohuslav Tablic, bol doslova zaplnený do posledného miestečka. Služby Božie viedla miestna pani farárka Anna Kukulová, asistovali jej bratia farári z obcí, v ktorých Ján Rotarides pôsobil. Slávnostnú kázeň mal dôstojný pán farár Milan Šimko, ktorý priblížil život a prácu tohto obetavého národného pracovníka. Pripomenul jeho zástoj v prelomovom revolučnom roku 1848, keď spolu s Jankom Kráľom iniciovali príbelskú vzburu. Rotarides trpel spolu s Jankom Kráľom vo väzení v Šahách. Dokonca bol dlhšie väznený ako Kráľ a domov sa vrátil s telesne a duševne podlomeným zdravím. Po kázni vystúpili s pozdravnými prejavmi a duchovným slovom jednotliví bratia farári z farností, kde Rotarides pôsobil. Zúčastneným sa prihovoril aj starosta obce Príbelce Tibor Čierny. Potom už priestor v kostole patril matičným divadelníkom, ktorí predviedli dramatické scénky zo života Jána Rotaridesa pod názvom Verný druh divného Janka – Ján Rotarides. Účinkovali v nich Viliam Komora (komentár), Peter Schvantner (Rotarides) a Peter Vrlík (Janko Kráľ). Po skončení slávnostných služieb Božích sa prítomní odobrali pred budovu bývalej evanjelickej  fary v Rykynčiciach, kde bola odhalená pamätná tabuľa pri príležitosti dvojstého výročia narodenia Jána Alexandra Rotaridesa. Program oživil miestny spevokol s piesňami, ktoré zozbieral vo svojom okolí Ján Rotarides. S príhovormi vystúpili starostka obce Rykynčice Eva Nemčovská, prvý podpredseda MS Marek Hanuska a dôstojný pán farár Milan Šimko. Potom sa všetci prítomní pobrali k obecnému úradu, pred ktorým boli večer zapálené Jánske ohne. Pri vatre si rodáci možno spomenuli na svojho Janka, ktorý veľa vykonal pre slovenský národ. Bol to on, kto s divným Jankom zapálili plameň revolty, ktorý rozpálil srdcia Slovákov. Rotarides spolu s bojovým druhom Jankom Kráľom svietili na cestu k budúcnosti slovenského národa. Je potešiteľné, že pamäť národa žije, že nevyhasla spomienka na ľudí ktorí pre tento národ pod Tatrami vykonali veľa dobrého. Matica slovenská ako strážkyňa národnej pamäti si týchto dejateľov pripomína ‒ Ján Rotarides k nim celkom iste patrí.

Ján Rotarides sa do slovenských dejín zapísal ako najdlhšie väznený slovenský revolucionár. Príbelská vzbura sa radí medzi najvýznamnejšie udalosti štúrovského a hurbanovského Slovenského povstania z rokov 1848 až 1849. Zúčastnil sa aj na Slovenskom národnom zhromaždení v Turčianskom Svätom Martine v roku 1861, ktoré dalo nový memorandový impulz slovenskej politike. Zomrel v roku 1900 v Drienove.

(PSV)
Foto: ECAV Rykynčice

reportáž RTVS

2022-07-01T17:29:27+00:001 júla 2022 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X