Vedci Matice slovenskej: Argument rezortu kultúry o duplicite matičnej vedy je nezmyslom a politizáciou vedeckého výskumu


/, Žilinský kraj/Vedci Matice slovenskej: Argument rezortu kultúry o duplicite matičnej vedy je nezmyslom a politizáciou vedeckého výskumu

Vedeckí pracovníci Matice slovenskej varujú pred politickými zásahmi do slobodného vedeckého výskumu a bádania, ktoré patria k výdobytkom demokratických slobôd po roku 1989. Mediálne odkazy Ministerstva kultúry SR vedeckému pilieru MS podľa nich obsahujú zavádzania, nezmysly, ale aj politizovanie a neznalosť zákona i Matice slovenskej.

Matiční vedci považujú argument MK SR o takzvanej duplicite vedy za hlboký omyl minimálne v troch rovinách. Prvá rovina je, že v slobodnej, demokratickej a pluralitnej spoločnosti nie je možné centralizovať vedeckú činnosť do jedného rezortu a urobiť z neho štátny monopol na vedecký výskum a bádanie. „Ak je veda v MS duplicitná s vedou v SAV, podľa tejto logiky je aj univerzitná veda, veda pod ministerstvami a dokonca múzeami rovnako duplicitná s vedou v SAV. Neexistuje jediný dôvod na to, aby bola práve matičná veda selektívne vylúčená zo štátnej podpory, zatiaľ čo štát financuje univerzitnú, rezortnú či múzejnú vedu, príkladmi sú Divadelný ústav a Múzeum SNP pod MK SR, Vojenský historický ústav pod MO SR, Slovenský historický ústav v Ríme pod MŠVVaŠ SR či tiež verejnoprávny Ústav pamäti národa a mnohé ďalšie,“ uvádza vedecký tajomník MS Pavel Mičianik.

V Matici slovenskej pracuje len desať vedeckých pracovníkov, aj to nie všetci na plný úväzok. Predseda MS Marián Gešper považuje vyjadrenia predstaviteľov MK SR na adresu matičnej vedy za zavádzajúce: „Keď vyhodnotíme jedinečné a preukázateľne prínosné výsledky práce súčasných vedeckých pracovníkov MS, zároveň vezmeme do úvahy hlboké podfinancovanie našej ustanovizne, môžeme vnímať slová o plytvaní verejných prostriedkov ako prejav neznalosti až zneváženia ich vedeckej práce.“ Podľa neho ministerka kultúry Natália Milanová pravidelne dokazuje, že neovláda ani základy problematiky Matice slovenskej a jej fungovania: „Je zarážajúce, že ministerka kultúry zaviedla verejnosť, keď v rozhovore pre Nový čas 13. 7. 2020 uviedla, že Matica slovenská má Jazykovedný ústav MS. Žiadny takýto ústav neexistuje.“ Vedeckými pracoviskami MS sú Slovenský historický ústav MS, Slovenský literárny ústav MS, Archív MS, Krajanské múzeum MS a Stredisko národnostných vzťahov MS. Predseda MS upozorňuje, že ministerka kultúry dostatočne neovláda ani zákony, keď MS vyčíta, že jej vedecké pracoviská nemajú akreditáciu: „Zákon nevyžaduje od vedeckých ústavov pod MK SR, či už v múzeách alebo inštitúciách, aby si zabezpečili akreditáciu z ministerstva školstva, pokiaľ neponúkajú konkrétny študijný program. Vedecké pracoviská MS nevykonávajú pedagogickú činnosť. Ak budú legislatívne zjednotené pracovné podmienky a odborné kritériá pre všetky vedecko-výskumné pracoviská v SR, MS naplní nový zákon do bodky.“

Riaditeľ Archívu MS a zástupca vedeckého tajomníka Pavol Madura prízvukuje, že argument o takzvanej duplicite matičnej vedy je v skutočnosti nezmyslom: „Rovnako ako iné vedecké ústavy v rôznych rezortoch, aj veda v MS má svoje špecializované a jedinečné zameranie. V prvom rade sa vo výskume venujeme bohatým dejinám Matice slovenskej, činnosti jej miestnych, vedeckých, umeleckých odborov, ako aj životu a dielu významných Slovákov a Sloveniek pôsobiacich doma i v zahraničí. Na bádanie nám slúži Archív MS a archív Krajanského múzea MS, v ktorých sa nachádzajú vzácne zbierky, ktoré nenájdete nikde inde na svete. V úzkej súvislosti s dejinami a osobnosťami sa zároveň venujeme slovenskému národnému obrodeniu a výskumu dejín slovenského exilu. Predmetom matičnej vedy je slovenský národ vo všetkých aspektoch. Žiadna duplicita vedy v MS a vedy v iných inštitúciách neexistuje.“ Matičnú vedu ustanovuje zákon o Matici slovenskej č. 68/1997 Z. z., ktorý jej určuje robiť základný slovakistický výskum a spolupôsobiť pri plnení úloh štátu v oblasti kultúry a vedy. „Hlavným subjektom matičnej vedy vo výskume a bádaní je slovenský národ, jeho kolektívna identita a vývoj, teda vedci MS sledujú vyslovene slovenskú civilizačnú a národnú líniu,“ dopĺňa vedecký tajomník MS.

Riaditeľ Slovenského literárneho ústavu MS Július Lomenčík zdôrazňuje, že vedecké pracoviská MS sú súčasťou prirodzenej plurality vedeckej práce na Slovensku, pričom literárno-vedecké a historicko-vedecké výskumy realizujú vedci nielen v SAV, ale aj na všetkých univerzitných katedrách histórie, literárnej vedy či slovenského jazyka a literatúry. Dodáva, že okrem toho slúži matičná veda aj ako odborné zázemie pre činnosť MS, najmä jej miestnych odborov, divadelných kolektívov či Informačného ústredia MS: „Bez flexibilnej podpory matičných vedcov a ich výsledkov práce by Matica slovenská ani matičiari v regiónoch nedokázali vytvárať konkrétne diela, ako sú knižné monografie, audiovizuálne historické dokumenty či divadelné hry o matičných a slovenských osobnostiach a udalostiach. Matičná veda je nielen z historického, ale aj praktického hľadiska neoddeliteľnou súčasťou MS a jej aktuálnej činnosti.“ Zároveň zdôrazňuje, že v slovenských dejinách a literatúre je množstvo neprebádaných častí, ktorým sa venuje práve matičná veda. To je dôležité aj pre mestá a obce Slovenska, ktoré aj vďaka MS vydávajú monografie o svojich významných osobnostiach a udalostiach.

Literárny historik MS Pavol Parenička poukazuje tiež na fakt, že prvým skutočným inštitucionálnym garantom slovenského vedeckého výskumu je Matica slovenská: „Už v roku 1866 zostavil Viliam Pauliny-Tóth koncepciu vedeckých odborov v Matici slovenskej. Vzniklo šesť odborov MS: filologický, spisovateľský, historický, právno-filozofický, matematicko-prírodovedný a hudobný odbor. V MS začal vychádzať prvý po slovensky písaný vedecký časopis Letopis Matice slovenskej. MS položila základ profesionálnemu zhromažďovaniu slovenských knižničných, muzeálnych a archívnych zbierok.“ Po obnovení MS sa v roku 1920 obnovili i rozšírili aj vedecko-umelecké odbory MS. Až v roku 1942 vznikla Slovenská akadémia vied a umení ako štátna vedecká inštitúcia, ktorej základ tvorili najmä matiční vedci až do roku 1950, keď komunisti zrušili vedecké odbory MS.

„Je smutné, že po 154 rokoch od vzniku prvých vedeckých odborov MS vyvíja MK SR neopodstatnenú snahu zrušiť matičnú vedu ako duplicitnú, pričom argumenty jeho predstaviteľov zavádzajú verejnosť, skresľujú realitu a politizujú vedecký výskum. Naposledy zlikvidoval matičnú vedu komunistický režim v roku 1950, keď ideologicky ovládol kultúru, umenie, vedu či univerzity. Obnovená mohla byť až po roku 1989 ako výdobytok demokratických slobôd. Matica slovenská stojí na štyroch základných pilieroch – členská základňa, matičná veda, informačno-vydavateľská oblasť a hospodársky pilier. Odstránenie jedného z týchto pilierov by znamenalo začatie búrania základov MS,“ varujú matiční vedci pred opätovnými politickými zásahmi do slobodného vedeckého výskumu a bádania, a zároveň vyzývajú ku skutočnému odbornému a konštruktívnemu dialógu.

IÚ MS

X