Vedecká konferencia Matice slovenskej má ambíciu priniesť nový pohľad na štúrovskú generáciu


/, Žilinský kraj/Vedecká konferencia Matice slovenskej má ambíciu priniesť nový pohľad na štúrovskú generáciu

Nové trendy v pohľade na štúrovcov má ambíciu priniesť vedecká konferencia Matice slovenskej s názvom Odkaz štúrovskej generácie. Uskutoční sa v septembri tohto roku ako vyvrcholenie Roka odkazu štúrovcov 2022.

„Štúrovská generácia je bezkonkurenčne najvýznamnejšou generáciou v celých slovenských dejinách. Štúrovci sa vo vrcholnej fáze národného obrodenia v polovici 19. storočia podieľali na princípe ľudovosti na kodifikovaní spisovnej slovenčiny, reprezentovali slovenskú romantickú literatúru známu ako Štúrova škola, umenie, kultúru, osvetu a vedu. Stali sa šíriteľmi revolučných myšlienok nemeckej klasickej filozofie, ktoré absorbovali počas štúdií na nemeckých univerzitách, a s úspechom ich realizovali v procese konštituovania a emancipovania Slovákov ako moderného, novodobého národa s osobitou rečou i kultúrou,“ priblížil vedecký tajomník MS Pavol Madura. Ako zdôraznil, v rámci demokratizačného procesu na prelome epoch feudalizmu a kapitalizmu priniesli štúrovci dva dôležité kultúrnopolitické programy – Žiadosti slovenského národa v roku 1848 a Memorandum národa slovenského v roku 1861. Zároveň sa zaslúžili o vznik Matice slovenskej v roku 1863.

Vedecká konferencia sa uskutoční 8. a 9. septembra 2022 v Martine. Odborná verejnosť sa môže prihlásiť do 15. mája 2022. Z konferencie vydá Matica slovenská recenzovaný zborník. Významní slovenskí historici, jazykovedci, filozofi, historici literatúry či práva budú prezentovať zabudnuté a menej známe postavy štúrovcov a udalosti štúrovského obdobia na základe najnovších interdisciplinárnych vedeckých výskumov a poznatkov. Zhodnotia odkaz štúrovcov v troch storočiach pre súčasný globalizovaný svet s osobitným zreteľom na slovenské národné aktivity. Ambíciou konferencie je tiež identifikovať a analyzovať nové trendy v pohľade na štúrovskú generáciu.

IÚ MS

X