Vedecká konferencia o živote a diele profesora Jaroslava Chovanca


//Vedecká konferencia o živote a diele profesora Jaroslava Chovanca

Dňa 17. apríla sa uskutočnila vedecká konferencia pri príležitosti významného životného jubilea právnika, vysokoškolského pedagóga, autora odbornej literatúry Dr. h. c. prof. JUDr. Jaroslava Chovanca, CSc, ktorý sa dožil 80 rokov (* 7. 2. 1935 v Hrnčiarskych Zalužanoch) a ktorý je aj členom SSS. Celodennú vedeckú konferenciu usporiadali Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Spolok slovenských spisovateľov v Bratislave, Matica slovenská v Bratislave a Slovenský inštitút vzdelávania v Bratislave pod názvom ŽIVOT A DIELO PROFESORA JAROSLAVA CHOVANCA, PRESADZOVATEĽA VZNIKU A BUDOVANIA SLOVENSKEJ NÁRODNEJ ŠTÁTNOSTI v hoteli Avion v Bratislave. Konferenciu otvoril 1. podpredseda Matice slovenskej, herec a recitátor Mgr. art. Jozef Šimonovič. Pozdravnými prejavmi ocenili prínos života a diela jubilanta Dr. h. c. mult. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc, dekan Právnickej fakulty UMB, doc. Ing. Hiadlovský, PhD., rektor UMB v B. Bystrici, Dr. h. c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc, mim. prof., rektor UCM v Trnave, PhD., Ing. Marián Tkáč, PhD., predseda Matice slovenskej, JUDr. Štefan Martinkovič, predseda Dozorného výboru Matice slovenskej, JUDr. Ladislav Serdahély, riaditeľ Literárneho fondu.

S referátmi na tému života a diela profesora J. Chovanca na konferencii vystúpili prof. JUDr. Igor Palúš, CSc, vedúci Katedry ústavného práva Fakulty verejnej správy UPJŠ Košice, prof. JUDr. Ľubor Cibuľka, vedúci Katedry ústavného práva UK v Bratislave, JUDr. PhDr. Róbert Jáger, PhD., Mgr. Jaroslav Rezník, čestný predseda Spolku slovenských spisovateľov, a prof. PhDr. Vincent Šabík, CSc, literárny vedec, kulturológ a zakladajúci šéfredaktor Literárneho týždenníka, ktorý zhodnotil koncepčné príspevky štátovedca na tému budovania štátu v kontexte jeho spolupráce s LT. Účastníci konferencie osobitne ocenili prínos profesora Chovanca v presadzovaní samostatnej slovenskej národnej štátnosti po roku 1989 a jej zavŕšení vznikom suverénnej Slovenskej republiky v roku 1993, jeho účasť na formulovaní základných právnych dokumentov SR, na budovaní jej právneho systému, ako aj jeho celoživotnú odbornú publikačnú a pedagogickú činnosť. Z konferencie usporiadatelia vydajú zborník.

-rlt-

Literárny týždenník; 15/2015,16/2015; 22/04/2015

2015-05-30T19:34:15+00:0030 mája 2015 |Napísali a povedali o nás|
X