Víťazi celoslovenskej súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva sú už známi


/, Nitriansky kraj/Víťazi celoslovenskej súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva sú už známi

Hodnotiaca komisia 13. ročníka súťaže vyberala víťazov v desiatich súťažných kategóriách z prijatých 260 literárnych, výtvarných a elektronických diel.

Zaujali práce s originálnym prístupom k téme s prihliadaním na štýl písania, výber jazykových prostriedkov, osobitosť výtvarného stvárnenia, myšlienku diela a jej podanie, autenticitu, originalitu rukopisu, silu výpovede diela, celkový výraz práce, kvalitu technického spracovania, využitie animačných prvkov, prácu s rečou a prejavom.

Postupová súťaž registrovaná na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky má tri časti, a to literárnu, výtvarnú a elektronickú, pričom vyhlasovateľ tento rok prijal najviac výtvarných diel. 13. ročník ocenil spolu 38 výherných prác.

Vo výbere výtvarných predlôh dominovali tri témy – Bol Svätopluk kráľ?, Cyril a Metod a ich nasledovníci a Svätopluk a Nitra. Podľa členky hodnotiacej komisie Evy Lehoťákovej je zrejmé, že školy venujú pozornosť odkazu Svätopluka a cyrilo-metodskej tradícii: „Žiaci sa snažili nakresliť portréty osobností a príbehy z ich života, a zachytili aj rôzne výjavy zo života ľudí tej doby. Viditeľný bol posun od tradície k prítomnosti, historické udalosti sa stali zdrojom a inšpiráciou na vyjadrenie súčasného života.“ Z výtvarných techník dominovala maľba vodovými a temperovými farbami, kresba ceruzkou a kolorovaná kresba. Zaujímavé boli  kompozície s využitím staroslovienskeho písma, spracované ako lettrizmus a papierové koláže. V literárnej časti súťažiaci najčastejšie siahli po téme Tri prúty Svätopluka ako symbol dnešnej doby. Opäť sa  potvrdilo, že súťaž má svoj zmysel, že tvorivé písanie je pre žiačky a žiakov prirodzené a dokážu spracovať aj historické témy. Tradične sa viac súťažiacich zapojilo s prozaickými prácami, čo im dávalo väčší priestor  na spracovanie znalostí z dejín a tiež priestor  na tvorivé písanie. Pomerne časté bolo však až schematické opisovanie najznámejšieho príbehu o lámaní prútov bez jeho ďalšieho rozvinutia alebo zapracovania do pútavejšieho príbehu. Úplne nová téma Cyril a Metod a ich nasledovníci oslovila aj žiakov, ktorí sa rozhodli pre jej elektronické spracovanie. „Žiaci okrem prezentácií zasielali aj videá alebo videá, ktoré boli natočené a interpretované žiakmi. Zaujímavé boli aj vytvorené elektronické hry, elektronický kvíz či precízne vypracovaná webová stránka,“ hodnotí za svoju kategóriu Dominika Zajarošová.

Slávnostné udelenie ocenení sa bude konať 29. apríla 2022 v Dome Matice slovenskej v Nitre. Výhercov čakajú nielen vecné ceny, ale aj kultúrny program ZUŠ Rosinského v Nitre, predstavenie vybraných víťazných prác a samostatná výstava z ich prác. Sponzor podujatia Diecézne múzeum v Nitre zase pozvaným výhercom otvorí brány svojich expozícií. Návštevníci, najmä zo vzdialenejších kútov Slovenska, tak aj priamo spoznajú veľkomoravskú históriu, ktorá v meste Nitra na nich dýcha z každého svojho zákutia. O víťazoch v jednotlivých kategóriách rozhodla na svojom zasadnutí hodnotiaca komisia 4.4.2022, z ktorého je dostupná podrobná zápisnica analyzujúca každú časť súťaže.

Zápisnica z rozhodnutia o víťazoch a viac informácií dostupné na: Svätoplukovo kráľovstvo – Organizačný poriadok | Základná škola kráľa Svätopluka – Nitra (edupage.org)

https://zszobor.edupage.org/

Vyhlasovateľ a organizátor súťaže:                           Základná škola Kráľa Svätopluka v Nitre

Partner súťaže:                                                              Dom Matice slovenskej v Nitre

Vyhlásenie výsledkov, odovzdávanie ocenení:        29.4.2022, 10.00h., Dom MS v Nitre

Zoznam výhercov

LITERÁRNA ČASŤ

I. kategória/poézia

1.miesto: Dean Tomas/ZŠ J. M. Petzvala, Spišská Belá

2.miesto: Damián Rimóci/ZŠ Tlmače

3. miesto: Ester Faustína Liptáková/ZŠ s MŠ Margecany

II. kategória/poézia

1. miesto: Oliver Alexander Ptáček/ZŠ s MŠ Ondreja Cabana, Komjatice

2. miesto: Klára Gajarská/ZŠ J.Palárika, Majcichov

3. miesto: Nikol Drlíková/ZŠ s MŠ Rišňovce

III. kategória/poézia

1. miesto: Matej Nagy/ZŠ Medzilaborecká, Bratislava

2. miesto: Ninka Šmátralová/ZŠ kráľa Svätopluka, Nitra

3. miesto: Adam Hlupík/ZŠ Palešovo námestie, Spišské Podhradie

IV. kategória/poézia

1. miesto: Mgr. Jana Ruščáková, PhD./Špeciálna ZŠ, Vtáčkovce

2. miesto: Mgr. Tibor Kováč/ZŠ Krčméryho, Nitra

3. miesto: Mgr. Stanislava Štulajterová/ZŠ Výčapy-Opatovce

I. kategória/próza

1. miesto: neudelené

2. miesto: neudelené

3. miesto: neudelené

II. kategória/próza

1. miesto: Stelka Ferencziová/ZŠ kráľa Svätopluka, Nitra

2. miesto: Rebeka Kuželová/ZŠ s MŠ Ondreja Cabana, Komjatice

3. miesto: Daniel Vaniš/ZŠ Záhorská Ves

III. kategória/próza

1. miesto: Nina Nerádová/ZŠ Záhorská Ves

2. miesto: Mária Krajmerová/ZŠ Vinodol

3. miesto: Nikol Lévaiová/ZŠ Belehradská, Košice

IV. kategória/próza

1. miesto: PhDr. Alena Vítová/Špeciálna ZŠ, Vtáčkovce

2. miesto: Mgr. Darina Dzurilová/ZŠ Komenského, Spišské Vlachy

3. miesto: neudelené

VÝTVARNÁ ČASŤ

I. kategória

1. miesto: Nellka Petríková/ZŠ Pri Podlužianke, Levice

2. miesto: Mariola Krajčovič/Súkromná ZŠ UNES, Nitra

3. miesto: Alex Bartal/ZŠ Bešeňov

II. kategória

1. miesto: Natália Knapová/Súkromná ZŠ UNES, Nitra

2. miesto: Nela Boledovičová/ZŠ s MŠ Jarok

3. miesto: Sandra Valášková/ZŠ Martinská, Žilina

III. kategória

1. miesto: Janka Paľová/ZŠ Júlie Bilčíkovej, Budkovce

2. miesto: Alexandra Turzová/ZŠ Vinodol

3. miesto: Džesika Biháryová/ZŠ Veľký Ďur

IV. kategória

1. miesto: Miroslav Janičo/ŠZŠVtáčkovce

2. miesto: Peter Turták/ŠZŠVtáčkovce

3. miesto: Nikolas Takács/ Spojená škola internátna – ŠZŠ, Levice

ELEKTRONICKÁ ČASŤ

I. kategória

1. miesto: Radovan Javorský/Gymnázium Alejová, Košice

2. miesto: Laura Šimko/ Gymnázium P.J.Šafárika, Rožňava

3. miesto: Kristína Kulichová/ZŠ Kráľa Svätopluka, Nitra

II. kategória

1. miesto: Michaela Daňková/ZŠ Belehradská, Košice

2. miesto: Frederika Madzsóová/ZŠ Belehradská, Košice

3. miesto: Veronika Kuglová/Gymnázium Alejová, Košice

X