Vyšla nová publikácia venujúca sa krajanskej problematike


/, Zahraničie/Vyšla nová publikácia venujúca sa krajanskej problematike

Analýza starostlivosti Slovenskej republiky o Slovákov žijúcich v zahraničí z pohľadu Matice slovenskej a odborníkov na krajanskú problematiku z Chorvátska, Čiernej Hory, Poľska a Srbska

Dopyt po posilnení, lepšom plánovaní, cieľavedomejšej politike v oblasti starostlivosti SR o krajanov (nielen v zmysle činnosti ÚSŽZ) je neustále prítomný a silný na všetkých oficiálnych i neoficiálnych fórach krajanov.

Na zasadaní poradného orgánu Matice slovenskej pre krajanskú problematiku – Rady pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri MS, ktorú tvoria zástupcovia z Čiernej Hory, Srbska, Poľska, Chorvátska, Českej republiky, Francúzska, Kanady, Maďarska, Švédska, Rumunska, Ukrajiny, ÚSŽZ a SZSZ, odznela požiadavka na vypracovanie analýzy starostlivosti SR o Slovákov žijúcich v zahraničí. Po odkonzultovaní projektu a jeho účasti na ňom, prejavili záujem  pripraviť čiastkové štúdie odborníci z MS a MN, PL, HRK a SRB, ktorí vytvorili výskumný tím.  Projekt mal ambíciu aspoň čiastkovo analyzovať danú starostlivosť a priniesť odporúčania pre prácu subjektov so sídlom na Slovensku, ktorým zákon vymedzuje starostlivosť o Slovákov žijúcich v zahraničí.

Cieľom tejto analýzy bolo nielen analyzovať systém podpory Slovenskej republiky voči krajanom, ale porovnať ho aj so systémom v iných štátoch, t. j. ako v Európe zabezpečujú túto starostlivosť európske národy pre svoje komunity v zahraničí. Výstupom analýzy je súbor odporúčaní a návrhov pre činnosť SR v tejto oblasti, ktorá poskytuje bázu návrhov na zefektívnenie podpory krajanskej problematiky na základe výsledkov bádania expertov podľa zvolenej témy a ich osobnej praxe.

Na tvorbe štúdií pracovali dlhoroční odborníci na krajanskú problematiku, a to: Michal Spevák, predseda Čiernohorsko-slovenského priateľstva (MN), ktorý sa zaoberal stavom krajanov v Čiernej Hore, projektmi zameranými na ich podporu a zhodnotil starostlivosť SR o krajanov v Čiernej Hore. Sandra Kralj Vukšić, riaditeľka Slovenského kultúrneho centra v Našicich a šéfredaktorka krajanského periodika Prameň (HRK) ponúkla rozsiahli rozbor inštitúcií, s ktorými krajania v Chorvátsku spolupracujú a porovnala ho s podobnými  inštitúciami Chorvátskej republiky. Katarína Melegová-Melichová, predsedníčka MO MS Báčsky Petrovec a predsedníčka RSŽZ pri MS (SRB) spracovala starostlivosť o krajanov najmä z pohľadu inštitúcií, ktoré krajanov podporujú finančne a porovnala ich so systémom Srbska,  Milica Majeriková-Molitoris, historička a redaktorka krajanského periodika Život ponúkla veľmi rozsiahlu a detailnú výskumnú prácu. Zamerala ju na mnohé inštitúcie, ktoré Slovákom v Poľsku pomáhajú, so zhodnotením ich činnosti a odporúčaniami. Inšpiratívnym a veľmi podnetným čítaním je kapitola starostlivosti Poľska o Poliakov žijúcich v zahraničí. Zuzana Pavelcová, riaditeľka KM MS (Matica slovenská), autorka projektu a jeho koordinátorka, pripravila rozbor starostlivosti SR o krajanov z pohľadu Matice slovenskej a zostavila syntetické odporúčania a závery z analýz.

Zborník vydala Matica slovenská, tlač zabezpečil Spolok Slovákov v Poľsku, grafické spracovanie pripravila Eva Kozioł, o  jazykovú korektúru sa postarala Eva Čulenová z Vydavateľstva Signis, grant finančne podporilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Zuzana Pavelcová

X