Výsledky vládneho auditu poškodzujú matičiarov a ich kultúru v regiónoch, Matica slovenská sa bude brániť


/, Žilinský kraj/Výsledky vládneho auditu poškodzujú matičiarov a ich kultúru v regiónoch, Matica slovenská sa bude brániť

V novembri 2021 informoval Denník N o vládnom audite v Matici slovenskej. Audit mal ukázať, ako MS nakladá s dotáciou od štátu. Jeho výsledky však napokon a v prvom rade reálne poškodzujú hlavne matičiarov a matičnú kultúru v regiónoch. Zdá sa, že tŕňom v oku vládnych kontrolórov boli najmä Domy MS, ktoré sú centrami matičnej kultúry po celom Slovensku a poskytujú zázemie pre činnosť dobrovoľných Miestnych odborov MS v konkrétnom regióne. Z toho dôvodu sa Matica slovenská plánuje brániť do poslednej právnej možnosti. Stanovisko k vládnej kontrole poskytli predseda MS Marián Gešper a správca MS Maroš Smolec opäť Denníku N, pričom redaktor Filip Struhárik vopred disponoval presnými informáciami o výsledkoch auditu v MS.

Redaktor: Ako ste spokojní s výsledkami vládneho auditu?

MS: S výsledkami kontroly Úradu vládneho auditu sme nespokojní a nesúhlasíme s nimi. Preto sme v prvej fáze využili možnosť námietok, ktoré sme ÚVA odoslali do 8. decembra 2021. Boli zamietnuté. Následne využijeme všetky možnosti správneho konania až po možnú žalobu, aby sme ubránili Maticu slovenskú pred takýmto výsledkom ich kontroly, ktorú považujeme za účelovú. A to nielen pre samotné výsledky, obzvlášť pre výhradu 1 a vrátenie 93-tisíc eur, ale aj pre neprijateľný spôsob komunikácie, akého sme boli svedkom.

Kontrola a audit mali posúdiť systémovosť financovania Matice slovenskej vo vzťahu k jej činnosti, čo sa ale vôbec nedialo. Kontrolóri počas vyše trojmesačného pôsobenia riešili výlučne formálnosť účtovných operácií nakladania so štátnymi prostriedkami až do eurocentov, napríklad pri služobných cestách či vedení účtovníctva zriaďovateľských osôb zriadených Maticou slovenskou. Čiže kontrola bola vyslovene formálna so zameraním na roky 2019, 2020 a 2021. To nie je ani v súlade s oficiálnym vyhlásením koaličného poslanca Györgya Gyimesiho, ktorý pre médiá potvrdil, že vládna kontrola má zistiť, koľko financií potrebuje Matica slovenská na svoju činnosť, a podľa toho sa stanoví nová výška štátnej dotácie pre MS.

Redaktor: Podľa výsledkov auditu by mala MS vrátiť sumu zhruba 93-tisíc eur, ktoré čerpala nad rámec oprávnenia. MS tvrdí, že vrátenie tejto sumy by mohlo spôsobiť „hospodársky kolaps“ inštitúcie? Bude MS túto sumu vracať, alebo aké budú Vaše ďalšie kroky?

MS: Vrátenie sumy 93-tisíc eur skutočne spôsobí ekonomický kolaps ustanovizne. Preto bude táto suma rovná deficitu v rozpočte Matice slovenskej na rok 2022. Využijeme všetky právne kroky na to, aby sme presvedčili dotknuté orgány, že nález ÚVA je účelový. Pri financovaní Domov MS (D MS), ktoré sú profesionálnymi kultúrnymi centrami MS v regiónoch, sme takýmto spôsobom postupovali posledných takmer dvadsať rokov. Pritom ÚVA nenamieta, že by boli zdroje vo výške 93-tisíc eur zdefraudované alebo by boli použité v rozpore so zákonom. Namieta len spôsob ich použitia, teda formálne nesprávne vyúčtovanie. To nám však štátne kontroly z MK SR a NKÚ v posledných rokoch vôbec nevyčítali. Podstatou výhrady ÚVA je, že D MS si platili časť energií na prevádzku zo štátnej dotácie a Matica slovenská ich vyúčtovala štátu prostredníctvom ich odberateľských faktúr od dodávateľov energií. Podľa ÚVA sú totiž Domy MS akoby iné, tretie osoby, čo dôrazne namietame, pretože zákon o MS ich nespochybniteľne definuje ako integrálne pracoviská MS a také aj majú faktické postavenie v štruktúre MS. Posielame námietku MS v plnom znení:

„Voči nedostatku 1 vznášame námietku. Námietka sa týka zaradenia a vyhodnotenia nedostatku v zmysle § 31 ods.1 písm. b) zákona 523/2004 – použitie verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia  vo výške 93 296,92 EUR.

Kontrolou zistené verejné finančné prostriedky vo výške 93 296,92 EUR použila Matica slovenská z dotácie Ministerstva kultúry (MK) SR na bežné výdavky na skutočné bežné výdavky priamo súvisiace s činnosťou MS v zmysle zákona o Matici slovenskej. Účel a podstata týchto výdavkov je v súlade  aj  zo Zmluvou o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu MK SR na príslušný rok, kde jej schválenie bolo na základe rozpisu dotácie na projekty s jednotlivými rozpísanými rozpočtami ako neoddeliteľnou prílohou Zmluvy. V tomto prípade to bol projekt Aktivity Členského ústredia a oblastných stredísk MS a Strediska národnostných vzťahov MS. Predmetná suma bola počas rokov 2019, 2020 použitá na financovanie Domov Matice slovenskej, ktoré sú rovnako ako aj ďalšie iné útvary integrálnymi pracoviskami Matice slovenskej s výkonom činnosti v súlade so zákonom o MS a zamestnancami MS. Konkrétne sú Domy MS právnické osoby, ustanovizne Matice slovenskej, v zriaďovateľskej pôsobnosti MS a podľa § 3 ods. 6 zákona č. 68/1997 Z. z. plnia úlohy MS. Domy MS sú integrálnou súčasťou MS a pod plnou kontrolou MS. Poskytovaním finančných prostriedkov domy MS podľa vyššie citovaného zákona plnia úlohy zverené štátom, a to rozvoj miestnej a regionálnej kultúry. Napriek právnej subjektivite Domov MS ich nemožno stotožniť so zmyslom a účelom pojmu „tretie osoby“ použitom v čl. 3 ods. 7 Zmluvy. Teda náklady, ktoré vznikli v DMS a boli uhradené z dotácie na úhradu bežných výdavkov MS sú nákladmi Matice slovenskej, tak ako o tom pojednáva Zmluva s MK SR. Majetok nehnuteľný i hnuteľný v DMS je majetkom Matice slovenskej (aj účtovne), z čoho vyplývajú aj nevyhnutné náklady na údržbu a opravy a náklady na energie a tieto náklady sú rovnako bežnými výdavkami MS. Tento spôsob vynakladania vlastných finančných prostriedkov a tiež prostriedkov dotácie MK SR bol zaužívaný mnoho rokov pre rokom 2019 a nebol dosiaľ nikdy po viacerých kontrolách zo strany štátnych orgánov – Finančnej správy, Najvyššieho kontrolného orgánu či kontroly MK SR (kontrola bola špeciálne zameraná na nakladanie a použitie finančných prostriedkov dotácie MK SR) uvedený ako nedostatok, pričom v kontrolnej vzorke týchto kontrol boli vždy tieto predmetné náklady preverované.

Na druhej strane uznávame, že účtovanie a metodika prevodu  týchto prostriedkov pre uskutočňovanie úhrad výdavkov MS je neštandardný a v rámci opatrenia bezodkladne systémovo zmeníme tento spôsob financovania nákladov MS na jej pracoviskách DMS.

Napriek tomu, že tieto pracoviská Matice slovenskej majú právnu subjektivitu, ktorá je však obmedzená zo strany MS, nemožno hovoriť z pohľadu použitia dotácie, že išlo o úhradu bežných výdavkov  inej právnickej osobe, ale len o pracovisku MS, kde vznikajú náklady také isté ako v MS  a v súlade s činnosťou MS. Preto namietame zaradenie nedostatku do vyššie uvedeného odseku zákona 523/2004 a najmä vrátenie predmetnej sumy dotácie.“

Redaktor: Kontrola tiež upozornila na množstvo spoločností, ktoré založila MS. Bude MS vážne prehodnocovať ich opodstatnenosť? Prípadne zvažuje možnosť zrušenia niektorých subjektov? 

MS: Pod vedením súčasného vedenia MS sme v minulých rokoch naštartovali proces výmazu alebo likvidácie viacerých súkromných podnikateľských spoločností, ktoré v minulosti založila MS, respektíve vzdania sa vlastníckych podielov v iných súkromných spoločnostiach, ktorých činnosť nie je prioritne zameraná na štátom zverené úlohy Matici slovenskej. V súčasnosti vlastní MS len tri aktívne a produktívne súkromné spoločnosti, a to: NEOGRAFIA, a. s. (tlačiareň), Vydavateľstvo Matice slovenskej, s. r. o. a Metod, s. r. o., čo nemožno považovať za veľa. Tieto tri spoločnosti sú pre Maticu slovenskú životne dôležité aj z toho dôvodu, že ich zdroje pomáhajú financovať matičnú činnosť a časť prevádzky MS, keďže štátna dotácia pre MS je katastrofálne nízka a predovšetkým prevádzková. Spolufinancovanie štátnej kultúry s pomocou súkromných príjmov je predsa v súlade s víziou súčasnej ministerky kultúry.

Redaktor: Vládny audit upozornil, že MS zverila Domom Matice slovenskej (D MS) do užívania majetok. Ten si následne MS prenajímala a príjmy z prenájmu si D MS nechávali na svoju činnosť. Kontrolóri odporúčali, aby si MS prenajímala majetok priamo z MS a príjmy z prenájmu využívala napríklad na opravy. Aké je Vaše stanovisko k tejto námietke?

MS: Nesúhlasíme ani s touto výhradou, keďže samotné Domy MS z príjmov financovali aj opravy a údržbu vlastnej nehnuteľnosti a tieto príjmy prioritne investovali do financovania regionálnej kultúry v územnej pôsobnosti daného Domu MS. Zdá sa, že tŕňom v oku vládnych kontrolórov boli najmä Domy MS, ktoré sú centrami matičnej kultúry po celom Slovensku a poskytujú zázemie pre činnosť dobrovoľných Miestnych odborov MS v konkrétnom regióne. Obmedzenie príjmov Domov MS aj vrátenie sumy 93-tisíc eur preto vnímame ako niečo, čím štátne orgány v konečnom dôsledku poškodia hlavne matičiarov a ich kultúru v regiónoch. Z toho dôvodu sa bude ústredie MS brániť do poslednej právnej možnosti.

Vyjadrili sa Marián Gešper, predseda MS, a Maroš Smolec, správca MS.

X