Oblastné pracovisko Zvolen


/Oblastné pracovisko Zvolen

 

  • Oblastné pracovisko je vysunutým pracoviskom DMS. Na jeho čele je vedúci, ktorého vymenúva predseda Matice slovenskej.
  • Územnú pôsobnosť OP MS, zásady hospodárenia s majetkom, pracovnoprávne vzťahy, náplň práce a ostatné pracovné akty upravuje zriaďovacia listina alebo štatút tohto pracoviska, ktoré vydáva predseda po schválení vo výbore.

Vedúci Oblastného pracoviska Matice slovenskej Zvolen

Ondrej Baranec
Adresa: Lihoveckého 1805/12
960 22 Zvolen

Mobil: 0917/107 398
E-mail: op.zvolen@matica.sk

 

Informácie o Oblastnom pracovisku Matice slovenskej Zvolen

Oblastné pracovisko Matice slovenskej (OP MS) bolo zriadené v roku 1997 a sídli v budove správy Pozemkového úradu Zvolen.

Predmet činnosti OP MS sa zameriava na:

  • pôsobenie záujmových klubov a profesijných sekcií,
  • na akcie hudobnej a tradičnej ľudovej kultúry,
  • na spoluprácu so všetkými stupňami škôl vrátane Univerzity Mateja Bela a osobitne so Strediskom pre štúdium Slovákov zo zahraničia,
  • v značnej miere pripravuje koncepčne i organizačne mnohé celomatičné projekty a spolupracuje pri významných celoštátnych podujatiach,
  • metodicky i priamou pomocou usmerňuje pôsobenie mnohých miestnych odborov MS a spolupracuje s viacerými záujmovými odbormi.

 

2018-11-30T08:51:23+00:009 októbra 2018 |
X