Celoslovenská súťaž „PRO SLAVIS 2020“


//Celoslovenská súťaž „PRO SLAVIS 2020“

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU a ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

DOM MATICE SLOVENSKEJ V ŽILINE

 vypisuje 20. ročník celoslovenskej súťaže triednych a školských časopisov

„PRO SLAVIS 2020„

pre žiakov materských škôl, základných škôl, špeciálnych základných škôl a školských zariadení, stredných škôl a škôl v zahraničí s výučbou jazyka slovenského

Vyhlasovateľ súťaže: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Dom Matice slovenskej v Žiline

Spoluorganizátori súťaže: Obvodný úrad Žilina – odbor školstva, Žilinský samosprávny kraj – odbor školstva, Matica slovenská Martin, Mesto Žilina

Cieľ súťaže: Podporiť a rozvíjať tvorivé aktivity detí a mládeže v oblasti literárnej tvorby.

Kategórie:

  1. kategória Materské školy: a) triedne časopisy b) školské časopisy

       2. kategória Základné školy: a) triedne časopisy 1. – 4. ročník b) triedne časopisy 5. – 9. ročník a príslušné ročníky osemročných gymnázií                             c) školské časopisy ZŠ a príslušné ročníky 8 ročných gymnázií

       3. kategória Stredné školy: a) triedne časopisy b) školské časopisy a internátne časopisy

       4. kategória Špeciálne školy a špeciálne školské zariadenia, špeciálne predškolské zariadenia

       5. kategória Časopisy materských, základných a stredných škôl v zahraničí s vyučovacím jazykom slovenským

Kritéria súťaže:

1) Do súťaže je nutné zaslať 3 rôzne čísla časopisov – periodikum vydaných v školskom roku 2019/2020

2) Časopis musí byť riadne označený názvom.

3) Časopis musí obsahovať tiráž so základnými údajmi:

– kto vydáva časopis (adresa),

– šéfredaktor časopisu – žiak,

– predseda redakčnej rady – žiak,

– či ide o mesačník, príp. občasník,

– časový údaj – kedy časopis vyšiel v príslušnom roku

– kedy bol založený, t.j. od kedy časopis vychádza,

– prípadne ďalšie dôležité informačné údaje.

4) V kategórii triedne časopisy uviesť triedu, ktorá časopis zostavuje

5) Časopis tvoria žiaci, nie ich učitelia (neplatí pre MŠ a špeciálne školy), ktorí môžu vykonávať len dohľad (nie cenzúru !!) v oblasti jazykového, koncepčného poradenstva a pod.

6) V obsahu jednotlivých čísel by mala dominovať vlastná tvorba a nie prebrané články z iných masmédií, resp. xeroxové ukážky.

7) S časopismi zaslať priloženú vyplnenú prihlášku do súťaže.

8) Ukážky časopisov spolu s prihláškou odosielajúcej školy zasielajte do 31. októbra 2020 na adresu:

DOM MATICE SLOVENSKEJ

Hollého č. 11

010 01 Žilina

Porota udelí tri ceny v každej z uvedených kategórií a podkategórií.

Vyhodnotenie sa uskutoční v novembri 2020. Termín a miesto bude všetkým oceneným včas oznámené spolu s pozvánkou na slávnostné odovzdanie cien.

Propozície súťaže sú zverejnené na webovej stránke www.matica.sk, Facebook – Dom Matice slovenskej v Žiline a výsledky súťaže budú zverejnené tiež na webovej stránke www.matica.sk, Facebook – Dom Matice slovenskej v Žiline a výsledky súťaže budú zverejnené tiež v Učiteľských novinách, v Slovenských národných novinách a v časopise Predškolská výchova po slávnostnom vyhodnotení uvedenej súťaže.

Ing. Katarína Kalanková

riaditeľka DMS v Žiline

Kontaktná osoba: Ing. Katarína Kalanková

Telefón: 041/562 12 19, 0911 910 426

Email: dms.zilina@matica.sk

Poznámka : Termín uzávierky súťaže sa vzhľadom na COVID 19 predlžuje z pôvodného termínu 30.09.2020 na 31.10.2020.

Prihláška do celoslovenskej súťaže časopisov

,,PRO SLAVIS 2020“

Názov školy s presnou adresou, mailom a telef. číslom

(u triednych časopisov uviesť aj triedu)

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

 

Názov časopisu: …………………………………………………………………………

Uvedenie periodicity: …………………………………………………………………..

Zaslaný počet ks: …………………………………………………………………………

 

Kategória:

(u triednych časopisov napísať triedu) :

 

………………………………………………………………………………………………….

 

Zodpovedný pedagóg s kontaktom:

 

…………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

podpis, pečiatka školy

 

 

Zaslané dňa:

2020-06-15T14:04:36+00:0010 júna 2020 |Súťaže Matice slovenskej|
X