Predseda MS Marián Gešper: Matičná činnosť neustrnie / Poďakovanie matičiarom


/, Žilinský kraj/Predseda MS Marián Gešper: Matičná činnosť neustrnie / Poďakovanie matičiarom

Drahé matičiarky, vážení matičiari, ctené matičné sestry a bratia.

Nesmierne si vážim Vašu podporu, ktorú ste mi preukázali na Valnom zhromaždení MS v Liptovskom Mikuláši 9. októbra 2021. Zároveň si vážim a ďakujem za aktívnu účasť a angažovanosť na VZ MS každému jednému matičnému delegátovi a delegátke bez ohľadu na to, pre ktorého kandidáta sa v priamej a tajnej voľbe slobodne rozhodli. Konanie Valného zhromaždenia MS je vždy historicky významné pre demokratický život našej najstaršej národnej, kultúrnej a vedeckej ustanovizne.

Zápas o udržanie a ďalší rozvoj, ako aj zachovanie dôstojnosti a úcty Matice slovenskej v spoločnosti pokračuje. Ubezpečujem Vás, že Ministerstvo kultúry SR budeme naďalej profesionálne presviedčať o dôležitosti navýšenia štátnej dotácie pre MS o finančnú položku na priame financovanie podujatí a aktivít miestnych odborov MS. V súčasnosti je štátna dotácia pre MS predovšetkým prevádzková a financovanie Regionálnej kultúry MS priamo z nej nie je možné. Znovu budeme štátnym predstaviteľom opakovať, že na rozvoj činnosti miestnych odborov je potrebná prítomnosť profesionálneho regionálneho pracoviska MS, teda Domu MS, bez ktorého miestne odbory a matičná kultúra upadajú. A že tie sú často jediným zdrojom slovenskej kultúry pre Slovákov na národnostne zmiešaných územiach. To sú dva základné body, na ktorých trváme a bez ktorých o kvalitnom rozvoji matičnej a národnej kultúry v regiónoch nemôžeme ani hovoriť.

Matica slovenská je okrem toho aj vedecká, vydavateľsko-informačná a národno-osvetová ustanovizeň, čo sú rovnako jej tradičné, historické a zákonné úlohy. Financovanie tejto činnosti je rovnako náročné. Napriek tomu sa nesmieme dopustiť zrady celoživotného úsilia a obety našich predchodcov od roku 1863, ktorí tieto piliere Matice slovenskej založili, vybudovali a starali sa o ne. Nemôžeme sa dobrovoľne vzdať dedičstva našich predkov, ktorých pre ich matičné a národné presvedčenie neraz väznil a mučil neprajný režim. Veď bez matičnej vedy nemôžeme osvetľovať význam Matice slovenskej, jej miestnych, vedeckých a umeleckých odborov či matičných osobností v zlomových udalostiach dejín slovenského národa. Bez aktívnych vzťahov s našimi krajanmi a sesterskými Maticami slovenskými v zahraničí len ťažko podporíme národnú hrdosť slovenských menšín a diaspór v cudzom prostredí. A toto všetko by bola márna snaha bez kvalitnej literárnej a žurnalistickej činnosti, ktorá bola v Matici slovenskej prítomná od jej vzniku.

Vážené matičiarky a matičiari. Dovoľte mi vyzdvihnúť Vašu matičnú jednotu, vytrvalosť a oddanosť posvätnej matičnej myšlienke. Pre každého, kto to s Maticou slovenskou myslí vážne, to nie je fráza. Mnohí z Vás si pamätáte degradáciu našej ustanovizne v socialistickom režime v 50. rokoch 20. storočia, keď ste si nemohli slobodne voliť predsedu MS, ale menovaný bol politicky a ideologicky ministrom kultúry. A veľa z Vás bolo pri čiastočnej, hoci krátkej obnove jej spolkového a demokratického charakteru počas obrodného procesu 60. rokov 20. storočia. Väčšina matičiarov má ešte v živej pamäti revolúciu 1989, po ktorej sa konečne mohlo opäť konať Valné zhromaždenie MS v roku 1990. Nielen 50. roky, ale aj normalizácia je pre nás obrovským červeným výkričníkom, že matičnú demokraciu, matičné hnutie, ale aj slobodný vedecký výskum si musíme chrániť zo všetkých síl. História nás naučila, že každé naše uhnutie z cesty sa Matici slovenskej škaredo vypomstilo.

Nasledujúce štyri roky budeme ešte húževnatejšie pripravovať kultúrne, vedecké, osvetové a vydavateľské aktivity. Matičná činnosť nesmie ustrnúť. Slovenský národ vo vlasti i v zahraničí dnes potrebuje Maticu slovenskú ako soľ, a Matica slovenská potrebuje svoj národ o to viac. Buďme súdržní, neklesajme na duchu a spoločnými silami v matičnej jednote ochraňujme dedičstvo našich predkov, ktorí nám dali do vienka i opatery našu vzácnu a milú Maticu slovenskú.

S úctou a matičným pozdravom

JUDr. Marián Gešper, predseda MS

X