Štúrovská vedecká konferencia – komuniké a závery


//Štúrovská vedecká konferencia – komuniké a závery

Komuniké

Letopočet 2022 vyhlásila Matica slovenská za Rok odkazu štúrovcov v súvislosti s 200. výročiami narodenia viacerých popredných predstaviteľov mladšej štúrovskej generácie a žiakov Ľudovíta Velislava Štúra, ako boli Ján Kučera, Ján Alexander Rotarides, Janko Kráľ, Ján Vratislav Francisci, Ján Blahoslav Kalinčiak, Peter Michal Slavomil Bohúň, Samuel Dobroslav Štefanovič, August Horislav Krčméry, Štefan Marko Daxner a iní. Pri tejto príležitosti, okrem iného, sa pod patronátom predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Borisa Kollára uskutočnila aj vedecká konferencia Matice slovenskej nazvaná Odkaz štúrovskej generácie, ktorá sa konala v dňoch 8. a 9. septembra 2022 za účasti popredných slovenských vedeckých pracovníkov, zaoberajúcich sa touto problematikou, v sídelnej matičnej budove v Martine. Konferencia sa realizovala prostredníctvom troch sekcií a skúmala životné osudy aj rozličné aspekty diela štúrovských dejateľov v historickej, jazykovednej a literárnohistorickej a filozofickej sekcii. Referáty a diskusie, ktoré odzneli na tomto vedeckom fóre, jednoznačne potvrdili a v niektorých ďalších detailoch doplnili i rozšírili poznatky o tom, že štúrovská generácia a jej mnohostranné aktivity patrili medzi zakladateľské a rozhodujúce počiny v našich národných dejinách temer vo všetkých oblastiach kultúrnopolitických a duchovných úsilí, ktoré zavŕšili emancipáciu a napomohli formovať novodobý slovenský národ najmä v kontexte európskych revolučných pohybov v rokoch 1848 a 1849, čím zahájili etapu jeho demokratického vývoja a položili základný kameň našej dnešnej štátnej samostatnosti. Z týchto dôvodov Matica slovenská a účastníci jej vedeckej konferencie odporúčajú, aby sa i ďalšie vedecké, akademické a pamäťové inštitúcie na Slovensku aj v medzinárodných reláciách vo svojej vedecko-výskumnej, popularizačnej, publikačnej, mediálnej a prezentačnej činnosti adekvátne venovali štúrovskej tematike z nadnárodného, celonárodného i regionálneho hľadiska, a tým napomáhali budovať i upevňovať národné, jazykové a historické povedomie Slovákov doma, ako aj prezentovať ich kultúrnu individualitu a štúrovskú tradíciu s jej humanistickým odkazom ako imanentnú súčasť duchovného dedičstva v rámci Európskej únie.

Závery konferencie

  1. Vedecká konferencia Odkaz štúrovskej generácie, ktorú zorganizovala v dňoch 8. a 9. septembra 2022 pod patronátom predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Borisa Kollára vo svojej sídelnej budove v Martine Matica slovenská, pri príležitosti 200. výročia narodenia viacerých významných predstaviteľov mladšej štúrovskej generácie, úspešne nadviazala na vedeckú konferenciu, ktorú organizovala aj roku 1995 pod patronátom vtedajšieho predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča v Modre pri príležitosti 180. výročia narodenia Ľudovíta Štúra.
  2. Ako sa píše v komuniké z tejto konferencie – „Matica slovenská a účastníci jej vedeckej konferencie odporúčajú, aby sa i ďalšie vedecké, akademické a pamäťové inštitúcie na Slovensku aj v medzinárodných reláciách vo svojej vedecko-výskumnej, popularizačnej, publikačnej, mediálnej a prezentačnej činnosti adekvátne venovali štúrovskej tematike z nadnárodného, celonárodného i regionálneho hľadiska, a tým napomáhali budovať i upevňovať národné, jazykové a historické povedomie Slovákov doma, ako aj prezentovať ich kultúrnu individualitu a štúrovskú tradíciu s jej humanistickým odkazom ako imanentnú súčasť duchovného dedičstva v rámci Európskej únie.“
  3. Matica slovenská vydá z tejto vedeckej konferencie ako jej výstup knižne vedecký zborník.
  4. Matica slovenská sa vo svojej činnosti naďalej bude v širokom diapazóne vedeckých a osvetových aktivít venovať štúrovskej problematike, čím kontinuálne vo svojej činnosti nadviaže pred odbornou i širšou kultúrnou verejnosťou doma na Slovensku i v medzinárodnom kontexte a európskych i svetových súvislostiach na propagáciu odkazu generácie štúrovcov. V tejto súvislosti žiada vyvolať diskusiu o tom, aby popri Jankovi Kráľovi, ktorý je od roku 1972 zaradený do kultúrneho kalendára UNESCO (pri jeho 150-ročnom jubileu narodenia), boli na listinu UNESCO postupne zapísaní aj Ľudovít Štúr, Andrej Sládkovič a Ján Kalinčiak ako najvýraznejší predstavitelia slovenských kultúrnopolitických a umeleckých úsilí, čím sa mimoriadne zaslúžili o rozvoj slovenského, európskeho i svetového kultúrneho a duchovného dedičstva.

PhDr. Pavol Madura, vedecký tajomník MS, riaditeľ Archívu MS

 

 

 

Záznam z konferencie

 

2022-09-14T16:09:28+00:009 septembra 2022 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X