Dom Matice slovenskej Levice


/Dom Matice slovenskej Levice

 

 • Dom Matice slovenskej (DMS) má samostatnú právnu subjektivitu. Na jeho čele je riaditeľ DMS, vymenovaný predsedom Matice slovenskej na základe výberového konania.
 • Územnú pôsobnosť DMS, zásady hospodárenia s majetkom, pracovnoprávne vzťahy, náplň práce a ostatné pracovné akty upravuje zriaďovacia listina alebo štatút tohto pracoviska, ktoré vydáva predseda po schválení vo výbore.
 • DMS môže vstupovať do podnikateľských aktivít a vykonávať podnikateľskú činnosť v súlade s platnou právnou úpravou a so zásadami hospodárenia DMS.
 • DMS v plnom rozsahu zodpovedá za práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvných vzťahov.

Riaditeľ Domu Matice slovenskej Levice

Mgr. Miroslav Považan
Adresa: Bernolákova 5, 934 01 Levice
Tel: 036/630 8710
Mobil: 0918 904 937
E-mail: dms.levice@matica.sk

Pracovník Domu Matice slovenskej Levice

Stanislav Drozdík
Adresa: Bernolákova 5, 934 01 Levice
Tel: 036/630 8710
Fax: 036/630 8710
Mobil: 0911 502 787
E-mail: stanislav.drozdik@matica.sk

Informácie o Dome Matice slovenskej Levice

Dom Matice slovenskej (DMS) Levice vznikol 12. 12. 1998. DMS pracuje na jazykovo zmiešanom území. Pôsobí na území okresu Levice. DMS zastrešuje 38 miestnych odborov MS v okrese Levice.

Predmetom činnosti DMS je činnosť:

 • kultúrno-osvetová – v spolupráci so školami a inštitúciami v okrese,
 • poznávacia,
 • vzdelávacia.


Medzi najznámejšie pravidelné aktivity DMS patria:

 • Národný výstup na Sitno,
 • ČRIEPKY slovenského folklóru – prehliadka DFS,
 • Cena Andreja Chudobu – celoslovenská súťaž v literárnej tvorbe,
 • Kráľove Šahy – celoslovenská súťaž v prednese štúrovskej poézie a prózy,
 • súťaže v speve ľudových piesní, poézie a prózy pre mládež.
2018-11-30T08:38:25+00:009 októbra 2018 |
X