Oblastné pracovisko Poprad


/Oblastné pracovisko Poprad

 

  • Oblastné pracovisko je vysunutým pracoviskom DMS. Na jeho čele je vedúci, ktorého vymenúva predseda Matice slovenskej.
  • Územnú pôsobnosť OP MS, zásady hospodárenia s majetkom, pracovnoprávne vzťahy, náplň práce a ostatné pracovné akty upravuje zriaďovacia listina alebo štatút tohto pracoviska, ktoré vydáva predseda po schválení vo výbore.

 

Informácie o Oblastnom pracovisku Matice slovenskej Poprad

Oblastné pracovisko Matice slovenskej (OP MS) v Poprade bolo zriadené v roku 2009. Územná pôsobnosť OP MS v Poprade.

Hlavným predmetom činnosti OP MS v Poprade je

  • orientácia na spoluprácu s miestnymi školami, kultúrnymi inštitúciami – Podtatranská knižnica a Podtatranské múzeum v Poprade, Akadémiou vzdelávania a s klubmi denných centier,
  • spolupráca s výtvarníkmi v regióne, autormi a osobnosťami,
  • usporadúvanie výstav, besied a seminárov a spoločenských posedení zameraných na zvykoslovie
  • ochrana pamiatok, starostlivosť o hroby osobností v Poprade – Veľkej (Ušák Oliva, Št. Mnoheľ – zakladateľ MS MS v Poprade)

OP MS v Poprade zastrešuje spevácku skupinu Slovenka a Klub priateľov poézie.

2018-11-30T08:42:17+00:009 októbra 2018 |
X