Matica slovenská zinventarizovala pozostalosť Ondreja Kulíka


/, Zahraničie/Matica slovenská zinventarizovala pozostalosť Ondreja Kulíka

Vo fonde Krajanského múzea Matice slovenskej sa nachádza rozsiahla pozostalosť Ondreja Kulíka (*15.2.1899, Slovenský Komlóš – †6.12.1986, Matúškovo). Túto osobnosť  poznáme najmä ako ľudového spisovateľa, pismáka – samouka, kronikára, publicistu, národno-kultúrneho pracovníka a divadelného ochotníka Slovenskom Komlóši.

Kulík sa vyučil za záhradníka, inklinoval najmä k včelárstvu. Počas svojho života sa živil ako roľník, bol tajomníkom Roľníckeho spolku, jeden zo zakladateľov Antifašistického frontu Slovanov a tajomník miestnej odbočky tohto spolku v Komlóši až do roku 1947. Počas svojho života napísal rozličné pamäti zo života svojich rodákov. Knižne mu vo Vydavateľstve Matice slovenskej vyšlo dielo Dejiny slovenského ochotníckeho divadla v Tótkomlóši. Svoje prvé básne i poviedky uverejňoval od roku 1932 v Čabianskom kalendári, ale i v Evanjelickom hlásnikovi, Našej rodine a Slobode. Počas reemigrácie sa presťahoval do Matúškova /okres Galanta/. Tu pracoval na viacerých rukopisoch.

Podľa Jána Jančovica jeho pracovňa pripomínala skôr kanceláriu vedeckého pracovníka ako záhradkára, ktorým bol počas celého života. Dôležitým dielom je niekoľko desiatok zväzkov rukopisu, v ktorom zaznamenal krasomluvu Tótkomlóša (rukopisy vlastní KM MS v Martine).

Kulíkovmu životopisu sa venoval i odborník na dejiny Slovákov v zahraničí, František Bielik, ktorý poznamenáva: „Kulík mal neobyčajne vrelý vzťah k svojim rodákom, ale i k Matici slovenskej. Pomáhal Odboru pre zahraničných Slovákov MS pri záchrane a akvizícii mnohých písomných a ilustračných materiálov týkajúcich sa života a činnosti dolnozemských Slovákov. Tento vzťah dokumentovala skutočnosť, že svoju bohatú pozostalosť, po ktorej siahnu vedeckí pracovníci – historici, etnografi, literárni pracovníci i jazykovedci, venoval Odboru zahraničných Slovákov Matice slovenskej v Bratislave.“

Spomínaná pozostalosť prešla detailnou inventarizáciou. Má  viac ako 17 000 jednotiek uložených v 25 archívnych škatuliach, nachádza sa vo fonde KM MS, v Martine. Každá z jednotiek je zapísaná na podrobnej databáze, kde sa bádateľ môže úplne presne dozvedieť aké dokumenty pozostalosť obsahuje, ako sú rozsiahle, v akom sú stave. V pozostalosti sa nachádzajú osobné doklady, súkromná prijatá i odoslaná korešpondencia, pozdravy, blahoželania, fakty o vzniku a pôsobení Antifašistického frontu Slovanov v Maďarsku odbočke v Tótkomlóši, bohatý fotografický materiál, diela v rukopisoch, korešpondenciu k vydaniu jeho diel, drobné historické rukopisy či drobné poľnohospodárske rukopisy.

Všetky dokumenty sú v KM pripravené pre bádateľov i pre širokú laickú verejnosť.

Zuzana Pavelcová

Popis k fotografii: 12.10.1947. Tretie výročie oslobodenie obce. Transportovanie: vojaci vypomáhajú autodopravou na železničnú stanicu. Fotografiu priložil Ondrej Kulík k rukopisu Odchody a návraty dolnozemských Slovákov. Zľava: tretí Ondrej Kulík, štvrtý Dr. Žurík, šiesty Michal Francisti, ostatní: vojaci.  Zdroj: fond KM MS.

2020-04-27T14:28:13+00:0024 apríla 2020 |Aktuálne informácie Matice slovenskej, Zahraničie|
X