Očarená ornamentom – jubilujúca košická matičiarka Gabriela Čiasnohová


//Očarená ornamentom – jubilujúca košická matičiarka Gabriela Čiasnohová

Jubilujúca košická matičiarka PhDr. Gabriela Čiasnohová, rodená Barlová, sa v období vojnových udalostí narodila 15. februára 1945 v Podkoniciach (okres Banská Bystrica). Do Matice slovenskej vstúpila spoločne s manželom Petrom r. 1990 v Krompachoch. Pôsobila ako členka Výboru MO MS v Krompachoch. V súčasnosti už Čiasnohovci dlho žijú v Košiciach. Dr. Čiasnohová pôsobí vo Výbore Miestneho odboru MS Košice, je však aj členkou Výboru Záujmového odboru regionalistiky MS. V jej aktivitách ju podporujú príbuzní, košickí i iní matičiari a mnohí ďalší priaznivci slovenskej ľudovej kultúry.

PhDr. Čiasnohová sa intenzívne venovala a rôznymi formami sa dodnes venuje šíreniu slovenského ornamentu najvýznamnejšieho slovenského ornamentalistu Štefana Leonarda Kostelníčka. Činí tak nielen v Košiciach, ale aj po Slovensku. Z množstva aktivít spomeňme aspoň tie najvýznamnejšie a najznámejšie. V roku 2010 založila v Košiciach výtvarnú súťaž v kreslení a maľovaní ornamentov Kolorit slovenského ornamentu. Za vyše desaťročie jej trvania sa do nej zapojilo niekoľko tisíc súťažiacich, ktorí odovzdali vyše 4 000 súťažných prác. Súťaž prebieha od januára do mája. Slávnostné vyhodnotenie býva v rámci osláv „Deň mesta Košice“ ako jedno zo sprievodných podujatí osláv. Na súťaži sa zúčastňujú všetky vekové kategórie, deti a žiaci materských i základných škôl, študenti stredných škôl, tiež dospelí – mnohí seniori. Záštitu nad súťažou má dlhodobo primátor mesta Košice. V rokoch 2009 – 2015 bola PhDr. Gabriela Čiasnohová kurátorkou výstavy „Čaro ornamentu“. Od roku 2015 je majiteľkou a kurátorkou vlastnej výstavy Slovenský ornament majstra Kostelníčka. Za uvedené obdobie zhliadlo tieto výstavy niekoľko desaťtisíc záujemcov po celom Slovensku, ale už aj v zahraničí. Popri výstavách realizuje pre žiakov, študentov, učiteľov i iných záujemcov aj tvorivé dielne Škola ornamentu podľa Štefana Leonarda Kostelníčka. Dr. Čiasnohová je autorkou siedmich metodických príručiek spomínanej školy venovaných metodike slovenského ornamentu: rastlinný ornament, geometrický ornament, figurálny (antropomorfný) ornament, písmo dekorované rastlinným ornamentom (so samolepkami); zvierací (zoomorfný) ornament (MOTÝLE a ABECEDA so samolepkami). Napísala odbornú štúdiu Štefan Leonard Kostelníček, východoslovenský a ťahanovský ornament. Gabriela Čiasnohová je zakladateľkou a organizátorkou vlastivedno-poznávacieho autobusového zájazdu „Po stopách Štefana Leonarda Kostelničáka“ (úvodný ročník 2012). Záštitu nad podujatím prevzal dlhodobo primátor mesta Košice. Trasa zájazdu Košice – Spišská Stará Ves symbolicky spája mesto, kde maliar zomrel, a malebné centrum Zamaguria, kde sa narodil. Doteraz sa siedmich ročníkov podujatia zúčastnilo okolo 400 Košičanov. G. Čiasnohová je iniciátorkou a spoluzakladateľkou výtvarných súťaží v Prešove (2017) Rodina – Mesto – Ornament; v Spišskej Novej Vsi a Smižanoch (2017) Slovenský ornament očami Spišiakov. Na jej podnet vznikla matičná pochôdzka „Majster Kostelníček a Košice“. Má veľkú zásluhu na príprave a odhalení pamätnej tabule venovanej tomuto umelcovi v Košiciach. Pri príležitosti rôznych výročí, spojených s ornamentom, v spolupráci s Jurajom Barlom, riaditeľom Súkromného etnografického múzea HUMNO, organizuje odborné stretnutia a rôzne iné podujatia, venované osobnosti a dielu majstra Kostelníčka. Na nich trpezlivo vysvetľuje, že Štefan Kostelničák (takto je zapísaný v rodnom liste) od roku 1919 všetky svoje diela podpísal ako Kostelníček; od r. 1921 si pripojil aj rehoľné meno Leonard. Plné meno Štefan Leonard Kostelníček uvádzal aj v mnohých úradných zápisoch.

Na všetkých uvedených podujatiach PhDr. Gabriela Čiasnohová poukazuje na vrúcny vzťah ornamentalistu Štefana Leonarda Kostelníčka k mestu Košice, kde študoval, dlhšie pôsobil a nakoniec aj zomrel († 19. 9. 1949). Vrúcny vzťah k rodine, rodisku – Spišskej Starej Vsi – a Slovensku pretavil do svojej jedinečnej ornamentálnej tvorby. Počas svojho pôsobenia v meste Košice vytvoril a vydal pohľadnice/dopisnice z podujatí v meste. Najznámejšou z nich je jeho Pozdrav z Košíc s motívom Na košickej turňi. Dr. Čiasnohová ho šíri v rôznych podobách, sama zhotovila jeho premaľbu na sklo.

Tvorba PhDr. Gabriely Čiasnohovej a vyššie uvedené formy šírenia Kostelníčkovho slovenského ornamentu sú známe nielen na Slovensku. Prostredníctvom Slovákov sa dostali do Čiech, Francúzska, Švajčiarska, Nemecka, Austrálie, USA, Švédska, Ruska, Talianska, Nórska, Kapského Mesta, Maďarska, Srbska, Fínska…

Za tieto aktivity boli PhDr. Gabriele Čiasnohovej udelené viaceré ocenenia. „Strieborná cena Matice slovenskej“ jej bola udelená 23. 3. 2012 a „Medailu predsedu Matice slovenskej“ získala 9. 11. 2014. Ďakovný list od primátora Košíc Richarda Rašiho dostala 6. 2. 2015 a podobný 12. 2. 2015 aj od riaditeľa Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach JUDr. Jána Gašpara. Ďakovnými listami jej aktivity ocenili aj štyri generácie Kostelničákovcov 10. 3. 2016 a Ing. Jozef Ďuriník, riaditeľ SPŠ stavebnej v Žiline 26. 5. 2017. Dňa 14. 9. 2019 jej takéto ocenenie udelila MČ Košice – Ťahanovce na podnet jej starostu Ing. Jána Niguta.

Jubilantku určite nájdeme v plnom pracovnom nasadení aj v tomto období, veď pri príležitosti 120. výročia narodenia Št. L. Kostelníčka (* 14. 2. 1900), ornamentalistu a košického matičiara, pripravuje ďalšie podujatia.

Mnoho rokov, šťastných rokov!

Ing. Mgr. Anton Meteňko, PhD.

Príloha: foto

2020-01-22T09:29:49+00:0022 januára 2020 |Košický kraj|
X