Zmluvy 2015


/Zmluvy 2015

26. Zmluva o vytvorení diela č. 2/2015
27. Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
28. Kúpna zmluva medzi Neografiou Real,s.r.o.
29. Zmluva o poskytnutí služieb č. 3/2015
30. Zmluva o dielo č. 2/2015
31. Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 25. 2. 2015 (č. zmluvy 19)
32. Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
33. Zmluva o poskytovaní verejných služieb
34. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2/2015 uzavretej podľa § 536 a nasl. OZ
35. Zmluva o výpožičke motorového vozidla na dobu určitú č. 1/2015
36. Zmluva o dielo č. 4/2015 uzavretá podľa §536 a nasl. OZ
37. Zmluva o dielo č. 5/2015 uzavretá podľa § 536 a nasl. OZ
38. Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR uzavretá v zmysle § 51 OZ
39. Dohoda u ukončení kúpnej zmluvy
40. Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov zo dňa 14. 11. 2014
41. Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. NZ/NP/2015 uzavretá v zmysle §720 OZ a zákona č. 116/1990 v znení neskorších predpisov
42. Zmluva č. 600/2015/Hl.68/T o dodávke a odbere tepla v objekte na Hl. č. 68 v Košiciach
43. Zmluva o nájme nebytových priestorov uzavretá podľa zákona č. 116/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
44. Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201535569_Z uzavretá v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka
45. Zmluva o nájme nebytových priestorov uzavretá podľa zákona č. 116/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
46. Kúpna zmluva č. 76044 uzavretá podľa ustanovení §409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. OZ v platnom znení
47. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 5/2015 uzavretej podľa § 536 a nasl. OZ
48. Zmluva o vytvorení diela č. 3/2015 uzatvorená podľa § 39 zákona č. 618/2003 Z.Z.
49. Zmluva o prenájme nebytových priestorov
50. Zmluva o dielo č. 6/2015 uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
51. Mandátna zmluva – EMCO
52. Mandátna zmluva – mrs
53. Zmluva o výpožičke uzatvorená podľa zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskor. predpisov…
54. Zmluva o sprostredkovaní prenájmu uzatvorená podľa § 642 a nasl. OZ
55. Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR uzavretá …. UV SR- 1411/2015
56. Zmluva o nájme nebytových priestorov (Vajda – DMS Galanta)
57. Zmluva o nájme nebytových priestosrov (Drobný – DMS Galanta)
[clear]

ČísloZmluvná strana 1NázovPredmetCenaDátum účinnosti zmluvyDátum ukončenia zmluvy
25.Ladislav Szabo, Matičná 22, 924 00 GalantaZmluva o vytvorení diela č. 1/2015 uzatvorená podľa §39 zákona č. 618/2003 Z.zbusta J. C. Hronského2 800,00 €15.5.2015nestanovený
24.Bc. Miroslav Gesper, ul. Gen. Svobodu 363/76, 093 01 Vranov nad TopľouKúpna zmluvapredaj motorového vozidla Peugeot 407 Executive ako nadbytočného hnuteľného majetku2 650,00 €6.5.2015nestanovený
23.Igor Bella - STAV, Slatinská 120/13, 038 52 PodhradieZmluva o dielo č. 1/2015 uzavretá pod¾a §536 a nasl. Obchodného zákonníkaoprava poškodenej dlažby parkoviska, dlažby v interiéri budovy, výmena odvodňovacích žľabov1 160,00 €7.5.201513.5.2015
22.Ing. Katarína Pacnerová, Nábrežná 13, 038 61 VrútkyMandátna zmluvaorganizovanie 24. ročníka Medzin. letného tábora MS v T. Lesnej 500,00 €8.4.201531.7.2015
21.CULTUS Ružinov, a.s., Ružinská 28, 820 01 BratislavaDohoda o užívaní nebytových priestorov č. 119/2015/Boprenájom kultúrneho domu na 30.3.2015 na konferenciu 102,00 €8.4.2015nestanovený
20.Microitem, v.o.s., Odborárska 23, 831 02 BratislavaZmluva o dielo na vytvorenie web stránky č. 022015webová stránka na doméne matica.sk""1 825,00 €27.2.2015nestanovený
19.Miestny odbor Matice slovenskej Prievidza, M. Hodžu 16/1, 971 01 PrievidzaZmluva o nájme nebytových priestorovprenájom kancelárskych priestorov 100,00 €1.3.2015nestanovený
18.Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 B. BystricaPrílohaè è. 1/2015 - špecifikácia periodika a cena k zmluve č. 460/2008Kultúra slova – poštovné0,00 €8.2.201531.12.2015
17.Prvá teplárenská, a.s.Nájomná zmluva nebytových priestorovprenájom kancelárskych priestorov 601,25 €1.1.201531.12.2015
16.Neografia, a.s., Sučianska 39A, 038 61 Martin - PriekopaZmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaní služieb spojených s ich užívaním č. 2/2015nájom nebytových priestorov24 189,00 €1.1.201531.12.2015
15.Neomatrade, s.r.o., Nová 134, 017 01 P. BystricaZmluva o nájme nebytových priestorovnájom nebytových priestorov2 340,00 €1.1.201531.12.2015
14.Neografia, a.s., Sučianska 39A, 038 61 Martin - PriekopaZmluva o nájme nebytových priestorovnájom nebytových priestorov17 901,00 €1.1.201531.12.2015
13.Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 B. BystricaZmluva č. 067/2015 o poskytnutí poštovej služby zmluvná tlačposkytovanie služby zmluvná tlač podľa podmienok defin.0,00 €30.1.201531.12.2015
12.WACHUMBA ck, s.r.o., A. Pietra 387/20, 036 01 MartinZmluva o prenájme nebytových priestorovnebytové priestory (kancelárska a skladové) 320,34 €19.12.2014nestanovený
11.Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1Dohoda o zrušení zmluvy o poskytnutí nenávratného fin. príspevku č. MK-04/2013-SORK zo dňa 28. 1. 2013digitálny archív MS 147 314,83 €2.12.2014nestanovený
10.Sarah Žiaková, rod. Žiaková : 038 02 Dražkovce č. 168Zmluva o prenájme nebytových
priestorov
Dodatok č. 1 k zmluve
prenájom priestorov na ul. Hviezdoslavovej v Martine 300,00 €19.11.201413.11.2015
9.Bukovinský&Chlipala, s.r.o.Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služiebPodielové družostvo Slovenské investície 300,00 €7.11.2014nestanovený
8.Ing. Helena Kováčová, rod. DúbravskáZmluva o kúpe cenných papierovkúpa cenných papierov – kmeňových listinných akcií6 975,00 €5.11.2014nestanovený
7.Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, Lazovná 42, 974 01 B. Bystrica – prenajímateľNájomná zmluva na základe vzájomnej dohodyprenájom nebytových priestorov za účelom kancelárie 300,00 €21.10.2014nestanovený
6.Neografia, a.s., Sučianska 39A, 038 61 Martin - PriekopaZmluva o dielo č. 14-925962Vianočné koledy - publikácia4 100,00 €20.10.2014nestanovený
5.Neografia, a.s., Sučianska 39A, 038 61 Martin - PriekopaZmluva o dielo č. 14-925964Mŕtvy jazyk - publikácia 910,00 €20.10.2014nestanovený
4.Mgr Lenka Plívová Dis., Jizerská 10, Jablonec n.N, Česká republikaZmluva o prenájme nebytových priestorovprenájom nebytových priestorov v Beňuškovom Dome 556,42 €14.10.2014nestanovený
3.Hubert Logistic, s.r.o., Železničná 171/2, 044 23 JasovKúpna zmluvapredaj nehnuteľností v Moldave nad Bodvou60 000,00 €3.10.2014nestanovený
1/D/2014-FEUBaby Balance, Hanácka 4, 821 04 Bratislava – RužinovDohoda o spolupráci pri využití prostriedkov získaných z podielu zaplatenej dane0,00 €10.3.201431.12.2014
1.Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 BratislavaZmluva o bežnom účtezriadenie bežného účtu0,00 €14.3.2014nestanovený

 

Číslo,Zmluvná strana 1,Názov,Predmet,Cena,Dátum účinnosti zmluvy,Dátum ukončenia zmluvy,,,,
25.,Ladislav Szabo, Matičná 22, 924 00 Galanta,Zmluva o vytvorení diela č. 1/2015 uzatvorená podľa §39 zákona č. 618/2003 Z.z,busta J. C. Hronského,“2&nbsp 800,00 ?“,15.5.2015,nestanovený,,
24.,Bc. Miroslav Gesper, ul. Gen. Svobodu 363/76, 093 01  Vranov nad Topľou,Kúpna zmluva,predaj motorového vozidla Peugeot 407 Executive ako nadbytočného hnuteľného majetku,“2&nbsp 650,00 ?“,6.5.2015,nestanovený,,
23.,Igor Bella – STAV, Slatinská 120/13, 038 52  Podhradie,Zmluva o dielo č. 1/2015 uzavretá pod?a §536 a nasl. Obchodného zákonníka,oprava poškodenej dlažby parkoviska, dlažby v interiéri budovy, výmena odvodňovacích žľabov,“1&nbsp 160,00 ?“,7.5.2015,13.5.2015
22.,Ing. Katarína Pacnerová, Nábrežná 13, 038 61  Vrútky,Mandátna zmluva,organizovanie 24. ročníka Medzin. letného tábora MS v T. Lesnej,“&nbsp 500,00 ?“,8.4.2015,31.7.2015,,
21.,CULTUS Ružinov, a.s., Ružinská 28, 820 01  Bratislava,Dohoda o užívaní nebytových priestorov č. 119/2015/Bo,prenájom kultúrneho domu na 30.3.2015 na konferenciu,“&nbsp 102,00 ?“,8.4.2015,nestanovený,
20.,Microitem, v.o.s., Odborárska 23, 831 02  Bratislava,Zmluva o dielo na vytvorenie web stránky č. 022015,“webová stránka na doméne matica.sk“““““,“1&nbsp 825,00 ?“,27.2.2015,nestanovený,
19.,Miestny odbor Matice slovenskej Prievidza, M. Hodžu 16/1, 971 01  Prievidza,Zmluva o nájme nebytových priestorov,prenájom kancelárskych priestorov,“&nbsp 100,00 ?“,1.3.2015,nestanovený,,
18.,Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 B. Bystrica,Príloha? ?. 1/2015 – špecifikácia periodika a cena k zmluve č. 460/2008,Kultúra slova – poštovné,0,00 ?,8.2.2015,31.12.2015
17.,Prvá teplárenská, a.s.,Nájomná zmluva nebytových priestorov,prenájom kancelárskych priestorov,“&nbsp 601,25 ?“,1.1.2015,31.12.2015,,,
16.,Neografia, a.s., Sučianska 39A, 038 61 Martin – Priekopa,Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaní služieb spojených s ich užívaním č. 2/2015,nájom nebytových priestorov,“24&nbsp 189,00 ?“,1.1.2015,31.12.2015,
15.,Neomatrade, s.r.o., Nová 134, 017 01  P. Bystrica,Zmluva o nájme nebytových priestorov,nájom nebytových priestorov,“2&nbsp 340,00 ?“,1.1.2015,31.12.2015,
14.,Neografia, a.s., Sučianska 39A, 038 61 Martin – Priekopa,Zmluva o nájme nebytových priestorov,nájom nebytových priestorov,“17&nbsp 901,00 ?“,1.1.2015,31.12.2015,
13.,Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 B. Bystrica,Zmluva č. 067/2015 o poskytnutí poštovej služby zmluvná tlač,poskytovanie služby zmluvná tlač podľa podmienok defin.,0,00 ?,30.1.2015,31.12.2015
12.,WACHUMBA ck, s.r.o., A. Pietra 387/20, 036 01  Martin,Zmluva o prenájme nebytových priestorov,nebytové priestory (kancelárska a skladové),“&nbsp 320,34 ?“,19.12.2014,nestanovený,
11.,Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70  Bratislava 1,Dohoda o zrušení zmluvy o poskytnutí nenávratného fin. príspevku č. MK-04/2013-SORK zo dňa 28. 1. 2013,digitálny archív MS,“&nbsp 147&nbsp 314,83 ?“,2.12.2014,nestanovený,,
10.,Sarah Žiaková, rod. Žiaková : 038 02  Dražkovce č. 168,“Zmluva o prenájme nebytových priestorov
Dodatok č. 1 k zmluve“,prenájom priestorov na ul. Hviezdoslavovej v Martine,“&nbsp 300,00 ?“,19.11.2014,13.11.2015,,,
9.,Bukovinský&Chlipala, s.r.o.,Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb,Podielové družostvo Slovenské investície,“&nbsp 300,00 ?“,7.11.2014,nestanovený,,,
8.,Ing. Helena Kováčová, rod. Dúbravská,Zmluva o kúpe cenných papierov,kúpa cenných papierov – kmeňových listinných akcií,“6&nbsp 975,00 ?“,5.11.2014,nestanovený,,,
7.,Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, Lazovná 42, 974 01  B. Bystrica – prenajímateľ,Nájomná zmluva na základe vzájomnej dohody,prenájom nebytových priestorov za účelom kancelárie,“&nbsp 300,00 ?“,21.10.2014,nestanovený,,
6.,Neografia, a.s., Sučianska 39A, 038 61 Martin – Priekopa,Zmluva o dielo č. 14-925962,Vianočné koledy – publikácia,“4&nbsp 100,00 ?“,20.10.2014,nestanovený,
5.,Neografia, a.s., Sučianska 39A, 038 61 Martin – Priekopa,Zmluva o dielo č. 14-925964,Mŕtvy jazyk – publikácia,“&nbsp 910,00 ?“,20.10.2014,nestanovený,
4.,Mgr Lenka Plívová Dis., Jizerská 10, Jablonec n.N, Česká republika,Zmluva o prenájme nebytových priestorov,prenájom nebytových priestorov v Beňuškovom Dome,“&nbsp 556,42 ?“,14.10.2014,nestanovený,
3.,Hubert Logistic, s.r.o., Železničná 171/2, 044 23  Jasov,Kúpna zmluva,predaj nehnuteľností v Moldave nad Bodvou,“60&nbsp 000,00 ?“,3.10.2014,nestanovený,
1/D/2014-FEU,Baby Balance, Hanácka 4, 821 04 Bratislava – Ružinov,Dohoda o spolupráci pri využití prostriedkov získaných z podielu zaplatenej dane,,0,00 ?,10.3.2014,31.12.2014,
1.,Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava,Zmluva o bežnom účte,zriadenie bežného účtu,0,00 ?,14.3.2014,nestanovený
2015-06-17T14:37:45+00:0017 júna 2015 |
X