Založenie Kulturologicko-filozofického odboru Matice slovenskej


//Založenie Kulturologicko-filozofického odboru Matice slovenskej

V slávnostných priestoroch Výborovne Matice slovenskej sa 12.9.2023 uskutočnilo založenie nového vedeckého odboru Matice slovenskej. Jeho úlohou bude združovať vedcov, predovšetkým kulturológov, filozofov, ale aj ďalších spoločenských vedcov a kultúrnych pracovníkov, prepájať interdisciplinárny kulturologický výskum s kulturologickou praxou. Cieľom odboru je rozšíriť matičnú vedu aj o spoločensko-vedné odbory (vedcov z oblasti filozofie, kulturológie, sociológie, filológie, estetiky, etiky, teológie a ďalších vedných odborov), ktoré doteraz neboli zastúpené. Matica stála pri vzniku samotnej slovenskej vedy, a bola to aj symbolicky Výborovňa Matice slovenskej, v ktorej sa práve začala etablovať, čo pripomenul hneď v úvode predseda Matice slovenskej JUDr. Marián Gešper, PhD.Cieľom filozofického pilieru projektu je výskum slovenskej filozofie, či reflexia zahraničnej filozofie na Slovensku. Taktiež vyvíjanie publikačnej činnosti v tejto oblasti.Cieľom kulturologického pilieru projektu je výskum slovenskej kultúry, filozofie kultúry, ako aj interdisciplinárna spolupráca kultúrnych teoretikov a praktických organizátorov kultúry (zapojiť širšiu akademickú obec do činnosti MS pri výročiach slovenských osobností a udalostí). Zároveň členovia získavajú exkluzívnu možnosť publikovať v Slovenských pohľadoch, ktoré budú s odborom priamo spolupracovať.

K budúcemu Kulturologicko-filozofickému odboru sa prihlásilo alebo prejavilo záujem približne 50 osobností, valného zhromaždenia sa zúčastnilo 25 budúcich členov /10 online, 15 osobne/. Valného zhromaždenia sa zúčastnili významné osobnosti akademického života, ako aj kultúrnej praxe z prostredia matičného, aj mimo-matičného. Valným zhromaždením boli poverení jednohlasne: tajomníkom filozof a politológ Dr. Erik Germuška, dozorcom šéfredaktor Mgr. Radoslav Žgrada (Slovenské pohľady, SHÚ MS) a predsedom zakladateľ odboru a pracovník Dr. Lukáš Perný (SLÚ MS). Do Výboru boli zvolení Dr. Ambrózy, Dr. Germuška, Dr. Viliam Komora, Dr. Perný a Dr. Gešper. Zároveň boli schválené predbežné stanovy odboru.Odbornosť projektu budú zabezpečovať autority z vedeckého života: profesori, docenti, doktori filozofie, kulturológie a ďalších spoločenských vied ako napr. prof. Sipko, prof. Hajko, doc. Petkanič, doc. Hohoš, doc. Ženúch, Dr. Moyšová, Dr. Madura či Dr. Ambrózy a mnohí ďalší. Praktickú kulturologickú časť projektu budú zabezpečovať tak kultúrni pracovníci MS, ako aj pracovníci z iných inštitúcií /knižnice, osvetové centrá, archívy, múzeá/ s cieľom prehĺbenia spolupráce medzi inštitúciami.K najbližším plánom je zapojenie členov do podujatí spojených s výročiami bernolákovcov, štúrovcov, ale aj osobností 20. storočia (v roku 2024 je 120 rokov od narodenia L. Novomeského a I. Horvátha, 100 rokov od narodenia L. Ťažkého či 100. výročie narodenia filozofa J. Bodnára).KFO MS tak bude hneď popri ďalšom založenom, Slovanskom odbore, ďalším rozšírením matičnej vedy.

Lukáš Perný

 

2023-10-12T14:13:09+00:0012 októbra 2023 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X