Zomrel profesor Július Bartl

Vo veľkonočnom týždni v utorok 19. apríla 2022 zomrel v Bratislave krátko pred svojimi 85. narodeninami  významný slovenský historik – matičiar – prof. PhDr. Július Bartl, CSc. Od obnovenia Historického odboru MS v roku 1992 bol jeho aktívnym členom. Viaceré volebné obdobia bol predsedom dozorného výboru HO MS. Bol laureátom matičnej Ceny Daniela Rapanta.

Narodil 17. mája 1937 v Žiline v rodine Júliusa Bartla, zanieteného učiteľa chémie. Rodinné prostredie ho formovalo v duchu kresťanských hodnôt. Získal tu aj vzťah k duševnej práci a lásku k národu. Už počas štúdia ho priťahovali bohaté slovenské dejiny. No nebol jednostranne orientovaný. Prejavoval umelecké sklony. Osvojil si lásku ku kráľovskému nástroju – organu. Často sprevádzal bohoslužby ako organista. Vzťah k histórii a túžba po pozvaní ho priviedli do Bratislavy na Filozofickú fakultu Univerzity Komenského (ďalej UK), kde v  rokoch 1954 – 1959 študoval históriu a archívnictvo. Ešte pred ukončením štúdia v jeseni 1958 nastúpil do Štátneho archívu v Bratislave u Jozefa Watzku. Od roku 1964 sa začína nová etapa jeho života, pretože začal pôsobiť na Univerzite Komenského v Bratislave. Pracoval na Rektoráte UK ako vedúceho Oddelenia propagácie a historickej dokumentácie. V skutočnosti vykonával prácu vedúceho Archívu UK.

Prof. Július Bartl sa podieľal na tvorbe viacerých publikácií k výročiam UK v Bratislave, no vypracoval viacero vedeckých štúdií a odborných i populárnych článkov. Okrem dejín univerzity sa venoval dejinám vysokého školstva v širšom kontexte, najmä vo vzťahu k dejinám stredovekej Academie Istropolitany, štúdiu Bratislavčanov na viedenskej univerzite v 15. storočí, ako aj bratislavskému školstvu v predmoháčskom období. Slúži mu ku cti, že v čase ideologických tlakov na historiografiu dokázal písať tak, aby v zásadných veciach ostal verný historickej pravde.

V roku 1962 bol prijatý na externú ašpirantúru do Historického ústavu SAV, ktorú ukončil roku 1968. Kandidátsku dizertačnú prácu na tému: Obchod západoslovenských kráľovských miest v 14. a do polovice 15. storočia. Orientoval sa na problematiku hospodárskych a sociálnych dejín slovenského stredoveku. Prof. J. Bartl sa venoval aj politickým dejinám na prelome 14. a 15. storočia. Možno sem zaradiť problematiku poľsko – uhorských vzťahov v prvej tretine 15. storočia, analýzu dekrétov Žigmunda Luxemburského z roku 1405 i štúdiu o úlohe mesta Bratislavy na prelome 14. a 15. storočia. Výsledkom jeho bádania bola monografia Žigmund Luxemburský (1996). Aj vďaka jeho erudícii a pracovnému elánu vznikla edícia prameňov:  Prvý cisár na uhorskom tróne. Slovensko v čase polstoročnej vlády Žigmunda Luxemburského (2001). Prof. J. Bartl sa venoval aj problematike mestských kníh, dokonca sa pokúsil zorganizovať ich súpis, ale táto akcia pre nezáujem potenciálnych spolupracovníkov nebola úspešná.

J. Bartl, ako nekomunista, sa mohol plne vedecky i pedagogicky realizovať až po roku 1989. Krátko externe prednášal na vtedajšej Katedre slovenských dejín a archívnictva  Filozofickej fakulty UK, aby od septembra 1992 založil a vybudoval Katedru slovenských a všeobecných dejín Pedagogickej fakulty UK, ktorú viedol 12 rokov. Prof. Bartl v rokoch 1997 – 2002 externe prednášal na Univerzite sv. Cyrila  a Metoda v Trnave. Roku 1994 sa habilitoval na FFUK v Bratislave prácou: Niektoré problémy Žigmundovej vlády v kontexte slovenských dejín. Korunou jeho vedecko-pedagogickej dráhy bola inaugurácia na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave v roku 2003.

Od 90. rokov sa prof. J. Bartl s kolektívom spolupracovníkov orientoval na prípravu učebných textov a príručiek. Je autorom vysokoškolskej učebnice Úvod do štúdia dejepisu (1997), ale osobitný význam má Lexikon slovenských dejín (prvé vydanie (1997). Bol vedúcim autorského kolektívu tohto diela, ktoré sa dočkalo až troch vydaní a bolo preložené do nemčiny, angličtiny a maďarčiny. Viedol kolektív autorov, ktorý pripravil projekt učebníc dejepisu pre gymnáziá a vydal v spoluautorstve dva zväzky dejepisu pre 1. a 2. ročník gymnázia (prvé vydanie 2002). Za kvalitné učebnice dejepisu sa angažoval ako člen Ústrednej predmetovej komisie pre vyučovanie dejepisu pri Štátnom pedagogickom ústave.

Pri príležitosti 60. výročia vzniku Pedagogickej fakulty UK v roku 2006 mu bola udelená zlatá medaila tejto fakulty a pri príležitosti životného jubilea 80. narodenín mu rektor UK v roku 2017 odovzdal Zlatú medailu UK Bratislave.

Pripravil: prof. PhDr. R. Letz, PhD.

X