BOHATÁ ČINNOSŤ ŽARNOVICKÝCH MATIČIAROV


//BOHATÁ ČINNOSŤ ŽARNOVICKÝCH MATIČIAROV

Žarnovica, 24. 1. 2019

S rozdielom jediného dňa, presne po roku, od minulej výročnej členskej schôdzi (VČS) sa 24. januára 2019 žarnovickí matičiari opäť stretli na Výročnej členskej schôdzi (VČS), ktorá sa uskutočnila v jedálni ZŠ na Ul. F. Kráľa. No a skutočne bolo čo hodnotiť.
Z poverenia výboru miestneho odboru (MO) aj tentoraz rokovanie otvoril a viedol tajomník Ing. Jozef Piecka. Zvlášť privítal primátora mesta Kamila Danka a jeho zástupkyňu Ing. Alenu Kazimírovú, tentoraz už oboch ako riadnych členov MO. Po schválení programu, pracovných komisií a overovateľa zápisnice predsedníčka MO Mgr. Anna Benčatová predniesla, opäť formou premietania fotografií a so sprievodným slovom, správu o činnosti. Doplnil ju ešte tajomník MO MS. Tento bod bol opäť časovo najdlhším, čo svedčí o bohatej činnosti. Vychádzali síce až z  18-bodového základného plánu, ale činnosť bola ešte rozsiahlejšia. MO bol organizátorom Fašiangového sprievodu, Jarnej matičnej prechádzky, zorganizoval pre členov súťaž v kolkoch, zájazd na folklórny festival do Východnej, zájazd na Ústrednú vatru zvrchovanosti do Kremnických baní, Matičný večer, spomienku pri príležitosti 82. výročia úmrtia I. slovenského školského inšpektora Tekovskej župy Karola Bieleka. Prameňáčky si spoločne, a veľmi úspešne, zaspievali so sólistami Donského kozáckeho chóru, spievali pri stavaní májov priamo v meste i všetkých mestských častiach, účinkovali na Národnom výstupe na Sitno, na Dňoch mesta, no i na ďalšej približne tridsiatke podujatí. V spolupráci so ZŠ na Ul. F. Kráľa zorganizovali už tradičné Vynášanie Moreny, či beh pre žiakov I. stupňa, na ktorom sa zúčastnilo až 97 chlapcov a dievčat, čo bol nový rekord. Matičiari mali zastúpenie na spomienke na oslobodenie mesta, Dňa víťazstva, SNP či spoluorganizovaní Vatry k SNP. Družstvo MO hralo v predchádzajúcom ročníku, celkom úspešne reprezentuje aj v aktuálnom ročníku Mestskej kolkárskej ligy, pätica členov sa zúčastnila a aj finančne prispela v 24-hodinovom stolnotenisovom maratóne atď. Výbor MO pracoval v zložení zvolenom na valnom zhromaždení v januári 2014, žiaľ, v II. polovici sa zo zdravotných dôvodov členstva vzdala Mgr. Melánia Ceizelová a od augusta sa zo zdravotných dôvodov nemohla zúčastňovať na činnosti MO podpredsedníčka Mária Balážová. Tajomník doplnil skutočnosť o členskej základni. K 31. 12. 2017 mal MO 94 členov. Na výborovej schôdzi 16. januára 2018 prijali päť nových členov a ku konaniu minuloročnej VČS mal MO 99 členov. Jedným z bodov plánu na minulý rok bolo dosiahnuť 105 členov. Od VČS do konca minulého roka prijali spolu ďalších 14 členov. Počas celého roka 2018 prijali tak spolu až 19 nových členov, čo je najviac v novodobej histórii MO. Len v jedinom prípade bolo členstvo ukončené a k 31. 12. 2018 mal MO spolu 112 členov. Takýto bol aj stav ku dňu konaniu VČS. Znamená to, že plán dosiahnuť k 31. 12. 2018 105 členov tak nielen splnili, ale až o 7 členov aj prekročili. 19 nových členov prijatých v minulom roku je vlastne takmer 17% súčasného počtu členov. Aj to svedčí o bohatej činnosti MO, pretože záujem o členstvo je práve na základe konania konkrétnych podujatí.
Zo správy o hospodárení prednesenej hospodárkou Bc. Renátou Štefankovou i následnej správy dozorného výboru, ktorú predniesla jeho predsedníčka Mgr. Darina Nikodémová, bolo zrejmé, že MO nakladal s finančnými prostriedkami hospodárne a v súlade s platnými uzneseniami. Jediným zisteným nedostatkom bolo odvedenie vyššej sumy za členské MS, čo však bude zohľadnené pri úhrade v tomto roku. Treba však zdôrazniť, že činnosť mohla byť v podstatnej miere realizovaná hlavne vďaka finančnému príspevku mesta v sume 1 400,- €. Na Matičný večer bola v sume 200,- € poskytnutá dotácia z MS.
Predsedajúci uviedol, že MO pokračuje v uctení si svojich členov, ktorí sa v príslušnom roku dožívajú významných okrúhlych životných jubileí, písomným blahoželaním a menším darčekom, a to na dvakrát. Na VČS tým, ktorí majú jubileum v I. polroku, a na Matičnom večeri tým, ktorí oslávia jubileum v II. polroku. Predsedníčka a tajomník potom odovzdali blahoželanie a darček štvorici prítomných zo sedmičky „prvopolročných“ jubilantov (50, 55, 60, 65, 70, 75 a 80-ročných). Jubilantmi, vlastne jubilantkami sú: Ing. Alena Kazimírová, Katarína Šavoltová, Ing. Mária Chovancová, Ing. Mária Števková, Mariana Ľuptáková, Aurélia Gontková a Irma Danková. Prítomné Prameňáčky, žiaľ, bez chorej harmonikárky Marty Staňovej, im následne zaspievali „Živijo“.
Plán na tento rok, ktorý je 100. výročím oživotvorenia MS, predniesol tajomník. Tentoraz je 15-bodový. Oproti minulému roku je tam novým napríklad bod zorganizovať Matičné majstrovstvá MS v kolkoch, a to dňa 18. mája v Žarnovici, no a tentoraz by namiesto Východnej mal byť zájazd do Hrušova na Hontiansku parádu. Realizácia plánu ani v tomto roku nebude možná bez finančného príspevku mesta. Podľa toho bol predložený aj vyrovnaný plán rozpočtu. Na základe správy mandátovej komisie bolo zrejmé, že je prítomná nadpolovičná väčšina členov, ktorí môžu právoplatne prijať rozhodnutia. Prítomných bolo 68 členov, čo je 60,71 % a 28 sa vopred ospravedlnilo z dôvodov zdravotných, či pracovných.
Následne predseda návrhovo-volebnej komisie Ján Hajnovič predniesol návrh na doplňovaciu voľby do výboru MO. Navrhnutý bol Roland Hanus, ktorý je členom MS, konkrétne MO v Žarnovici, od obnovenia jeho činnosti, a to v roku 1990. Je teda jedným zo štvorice členstvom najstarších členov MO a za činnosť bol viackrát ocenený, napríklad v roku 2016 Bronzovou cenou MS. R. Hanus nemal námietky a uviedol, že to bude preňho výzva na ďalšiu, ešte aktívnejšiu, činnosť v MS. Prítomní členovia ho potom jednomyseľne zvolili za člena výboru MO na dobu do skončenia tohto volebného obdobia.
Do diskusie sa ako prvý prihlásil primátor mesta Kamil Danko. Podrobnejšie informoval o viacerých mestom realizovaných projektoch v minulom roku i plánovaných na ďalšie obdobie. Vyjadril radosť, že je členom MS, poďakoval sa za činnosť MO a zaželal všetkým najmä dobré zdravie. Menovite zaželal čo najskoršie vyzdravenie chorým členkám Mgr. Melánii Ceizelovej, Márii Balážovej a Marte Staňovej. Potom tajomník informoval o výzve MS o možnosti predložiť žiadosť na poskytnutie dotácie na ochranu a rozvoj miestnej a regionálnej kultúry v roku 2019, možnosti zakúpiť si polokošeľu MO MS, a poskytnutí CD speváckej skupiny Prameň členom MO, ktorí sú členmi od roku 2015 a skôr.
Predposledným bodom bolo prijatie uznesenia. Návrh prednesený predsedom návrhovo-volebnej komisie bol schválený bez akejkoľvek pripomienky. Aj to svedčí o tom, že VČS i materiály na ňu boli pripravené dôkladne.
Oficiálnym záverom, tentoraz približne hodinu a pol trvajúceho rokovania žarnovických matičiarov bola Hymna MS, ktorú si zaspievali všetci prítomní členovia.
Neoficiálnym ukončením VČS bolo občerstvenie. Aj tentoraz to bolo vo forme chleba s bravčovou masťou a cibuľou i dvoch druhov čaju.
Aj uvedené skutočnosti sú snáď presvedčivým dôkazom o mimoriadne aktívnej činnosti MO MS v Žarnovici, ktorý aj v budúcnosti rád uvíta vo svojich radoch ďalších záujemcov.

Ing. Jozef Piecka, tajomník MO MS
Foto: autor a R. Fúska

 

Štvorica z tohtoročných jubilantiek (zľava) I. Danková, K. Šavoltová, Ing. M. Števková a Ing. A. Kazimírová

Štvorica z tohtoročných jubilantiek (zľava) I. Danková, K. Šavoltová, Ing. M. Števková a Ing. A. Kazimírová

Družstvo reprezentujúce MO v aktuálnom ročníku mestskej kolkárskej ligy (zľava): Ivan Kunský, Roland Hanus, Ladislav (Michal) Závalec, Marián Sedliak, Jaroslav Krnáč, Martina Thonhauserová, Adriána Thonhauserová a Ing. Jozef Piecka

Družstvo reprezentujúce MO v aktuálnom ročníku mestskej kolkárskej ligy (zľava): Ivan Kunský, Roland Hanus, Ladislav (Michal) Závalec, Marián Sedliak, Jaroslav Krnáč, Martina Thonhauserová, Adriána Thonhauserová a Ing. Jozef Piecka 

2019-01-29T14:59:26+00:0029 januára 2019 |Nezaradené|
X