Zmluvy 2017


/Zmluvy 2017

1.Dodatok č. 2 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov zo dňa 22. 12. 2015
2. Zmluva o nájme nebytových priestorov (DMS Lučenec)
3. Zmluva o prenájme nebytových priestorov (DMS Levice)
4. Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaní služieb spojených s ich užívaním (Unico Martin)
5. Dodatok č. 3 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov zo dňa 22. 12. 2015 (Beňuškov dom)
6. ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV uzatvorená podľa zák. č. 116/1990 Zb. o nájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zmluva“) (DMS Nitra) + Príloha č. 1
7. ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROVuzatvorená podľa zák. č. 116/1990 Zb. o nájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zmluva“) (DMS Nitra) + Príloha č 1.
8. Zmluva o nájme nebytových priestorov v Dome Matice slovenskej v Nitre (Ohrulicova)
9. Zmluva o nájme nebytových priestorov v Dome Matice slovenskej v Nitre (Levická)
10. Dodatok č. 4 k licenčnej zmluve č. 3028009 uzavretej dňa 20. 12. 2007
11. Zmluva o pripojení na poskyt. verej. elektron, komunik. služby prenosu dát (DMS Snina)
12. Rámcová zmluva o nakladaní s odpadmi uzavretá podľa § 269 ods. Obchodného zákonníka
13. Zmluva o reklame, propagačnej činnosti a inzercii (DMS Snina)
14. Autorská zmluva (DMS Nitra)
15. Autorská zmluva 2 (DMS Nitra)
16. Zmluva o nájme nebytových priestorov uzavretá podľa Zák. č. 116/1990 Zb. v znení neskorších predpisov – Staré Mesto
17. Zmluva o vytvorení diela č. 1/2017 uzatvorená podľa § 91 zákona č. 185/2015 Z. Z. (R. Mačuha)
18. Zmluva o vytvorení diela č. 2/2017 uzatvorená podľa § 91 zákona č. 185/2015 Z. Z. ( T. Polonský)
19. Zmluva o dielo č. 1/04/2017 na zabezpeč. úloh činnosti technika PO (DMS Nitra)
20. Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 510/71/21 uzavretej dňa 29. 8. 2008
21. Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 2/2017/M
22. Zmluva o dielo č. 1/2017 uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
23. Kúpna zmluva( S. Záň)
24. Darovacia zmluva uzavretá v zmysle ustanovenia § 628 a nasled. OZ
25. Zmluva o poskytnutá dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR (národná slávnosť na Devíne)
26. Zmluva o poskytnutá dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR (OP Komárno)
27. Zmluva o poskytnutá dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR (osadenie búst)
28. Zmluva o dielo č. 2/2017
29. Zmluva o dielo č. 3/2017
 30. Dohoda o pracovnej činnosti (DMS Nitra)
 31. Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 52531/083/2008
32. Zmluva o nájme a označení nájomcu na novom malom informačnom systéme v Martine
33. Zmluva o dielo č. 142017
34. Zmluva o poskytnutí dotácie č. 41/T/OK-2017
35. Zmluva o spolupráci č. 201701 na príprave a realizácií výstavy pri programe Krajanskej nedele 2017
 36. Zmluva o výpožičke č. 1/2017
37. Zmluva o reklame, propagačnej činnosti a inzercii – Beky, a.s.
38. Zmluva o reklame, propagačnej činnosti a inzercii – Del Casting, a.s.
39.Zmluva o reklame, propagačnej činnosti a inzercii – Peterplast Slovakia, s.r.o.
40.Zmluva o reklame, propagačnej činnosti a inzercii – R.J.R., s.r.o.
41. Zmluva o reklame, propagačnej činnosti a inzercii – Stavex, s.r.o.
42. Zmluva o reklame, propagačnej činnosti a inzercii -GVP, s.r.o
43. Zmluva o dielo č. 5/2017 uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
44. Zmluva o reklame, propagačnej činnosti a inzercii – ARGO – PK
45. Zmluva o reklame, propagačnej činnosti a inzercii – EURO-BRANCH, s.r.o
46. Zmluva o reklame, propagačnej činnosti a inzercii – KG-STAV GROUP, s.r.o.
47. Zmluva o reklame, propagačnej činnosti a inzercii – MOPS PRESS , s.r.o.
48. Zmluva o reklame, propagačnej činnosti a inzercii – T.A.D..r.o.
49. Zmluva o reklame, propagačnej činnosti a inzercii – Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.   
50. Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 30. 12. 2016 uzatvorenej medzi …
51. Zmluva o nájme nebytových priestorov v DMS (Satyros)
52. Poistná zmluva – hromadná poistná zmluva povinného zmluv. poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 11.921-72901456
53. Poistná zmluva – poistenie zodpovednosti za škodu
54. Dodatok č. 1 – k poistnej zmluve – poistenie majetku – 23-41462
55. Dodatok č. 2 – k poistnej zmluve – poistenie majetku – 23-41462
56. Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy ZZ-410006058803
57.Zmluva o  nájme nebytových priestorov č. 1400
58. Zmluva o poskytovaní internetových služieb č. Z1100078717
59. Zmluva o krátkodobom nájme (I. budova MS)
60. Zmluva o poskytovani realitnych sluzieb PREDAJ- exkluzivita s výnimkou
61. Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201764092_Z (DOXX – Stravné lístky)
62. MANDÁTNA ZMLUVA uzatvorená podľa ustanovení § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  (Firma Gavorová, s.r.o.)
63. MANDÁTNA ZMLUVA uzatvorená podľa ustanovení § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  (EMCO – PhDr. Emil Semanco)
64. MANDÁTNA ZMLUVA uzatvorená podľa ustanovení § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  (Mgr. Maroš Smolec)
65. Dodatok č. 3 k poistnej zmluve – poistenie majetku 
66. Zmluva o nájme nebytových priestorov (Raya_Group – DMS Galanta)
67. Zmluva o nájme nebytových priestorov (Maderková – DMS Galanta)
68. Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 1. 4. 2018 – (Vajda – DMS Galanta)
69. Dodatok č. 1 – k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 15. 12. 2015 (Drobný – DMS Galanta)
70. Dodatok č. 1 -k zmluve o nájme nebytových priestorov z 9. 3. 2016 (FOLY – DMS Galanta)

MK SR

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2017   Dodatok č. 1 2017       Dodatok č .2 2017

2019-06-28T08:52:30+00:0016 januára 2017 |
X