Ako sa stať členom Matice slovenskej

//Ako sa stať členom Matice slovenskej
Ako sa stať členom Matice slovenskej2018-10-29T20:59:22+00:00

Ako sa stať členom Matice slovenskej

 

Základným pilierom MS sú jej členovia združení v miestnych (MO MS), vo vedeckých (VO) a záujmových (ZO), ako aj Odboroch Mladej Matice. Členom sa môže stať každý občan SR, ako aj občan iného štátu, ktorý sa hlási k poslaniu, úlohám a myšlienkam MS, zároveň sa stotožňuje so stanovami a programom MS.

PRÁVA ČLENOV

 • práva členov MS sú ustanovené Hlava IV ods. 1 platných Stanov MS

POVINNOSTI ČLENOV

 • povinnosti členov MS sú ustanovené Hlava IV ods. 2 platných Stanov MS

ZÁNIK

 • členstvo v MS zaniká v zmysle ustanovení Hlava III ods. 10; 11 a 12 platných Stanov MS

1. Individuálne členstvo

Individuálne členstvo môže byť:

 • riadne,
 • individuálne členstvo registrované priamo na ČÚ MS,
 • zakladajúce a podporujúce,
 • čestné,A. RIADNE ČLENSTVO V MS
  Člen v odbore MS (MO, VO, ZO, OMM)

Členom v odbore MS sa stáva fyzická osoba (FO) na základe prihlášky do miestneho, záujmového, vedeckého odboru, odboru Mladej Matice, čo (FO) záujemca presne vyznačí v prihláške za člena MS.

 • POSTUP
 • vyplnenú prihlášku záujemca (FO) doručí príslušnému (MO, VO, ZO alebo OMM MS) v mieste svojho bydliska, prípadne aj mimo svojho bydliska tomu odboru MS, v ktorom má záujemca (FO) záujem byť členom MS,
 • riadne členstvo vzniká dňom schválenia vo výbore príslušného odboru MS (MO, VO, ZO alebo OMM MS), v ktorom prejavil záujem stať sa členom MS,
 • výška členského príspevku je stanovená jednotlivo schválením na valnom zhromaždení príslušného odboru MS,
 • bližšie informácie poskytne príslušné oblastné stredisko MS pôsobiace v príslušnej územnej pôsobnosti – DMS, OP MS alebo ČÚ MSB. INDIVIDUÁLNE členstvo v MS registrované priamo na ČÚ MS
 • Individuálnym členom Matice slovenskej sa stáva fyzická osoba (FO), ak v mieste bydliska nie je príslušný odbor MS (MO, VO, ZO alebo OMM MS), alebo ak má záujemca /FO/ vyslovene záujem o tento druh členstva v MS.
 • Záujemca (FO) o individuálne členstvo:
 • zasiela vyplnenú prihlášku na Členské ústredie MS prostredníctvom Slovenskej pošty alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu na adresu uvedenej na prihláške individuálneho člena MS
 • uhradí členský príspevok v hotovosti alebo prevodom na číslo účtu uvedenom v prihláške individuálneho člena MS v stanovenej výške 5,- Eur ročne
 • po prijatí prihlášky a členského príspevku ČÚ MS zaregistruje záujemcu v registri individuálnych členov, pričom obratom zašle záujemcovi (FO) vystavený členský preukaz spolu so sprievodným listom
 • bližšie informácie poskytne ČÚ MS

          C. ZAKLADAJÚCE A PODPORUJÚCE ČLENSTVO

Symbolicky nadväzuje na zakladajúcich členov MS od roku 1863 do roku 1873. Zakladajúcimi členmi sa stali mnohé významné osobnosti nášho politického, spoločenského, vedeckého a kultúrneho života. Zakladajúcim a podporujúcim členom MS sa môže stať každý, kto prejaví oň záujem.

Zakladajúci členovia MS 1863 – 1950

POSTUP

 • Podrobné informácie o ďalšom postupe
 • Prihláška za zakladajúceho a podporujúceho člena MS
  1. Zakladajúce členstvo MS:
  • záujemca o zakladajúce členstvo MS zašle prihlášku za zakladajúceho a podporujúceho člena MS, v ktorej vyznačí záujem o zakladajúce členstvo MS
  • po prijatí prihlášky a členského príspevku vo výške 500,- Eur, ČÚ MS zaregistruje záujemcu (FO) v osobitnom registri zakladajúcich členov, následne mu vystaví DIPLOM ZAKLADAJÚCEHO ČLENA MS
  • diplom (osvedčenie) zakladajúceho člena bude osobne odovzdaný z rúk predsedu MS, na požiadanie môže byť zaslaný prostredníctvom Slovenskej pošty
   1. Podporujúce členstvo MS:
  • záujemca o podporujúce členstvo MS rovnako zašle prihlášku za zakladajúceho a podporujúceho člena MS, v ktorej vyznačí záujem o podporujúce členstvo MS
  • po prijatí prihlášky a členského príspevku minimálne vo výške 100,- Eur, ČÚ MS zaregistruje záujemcu (FO) v osobitnom registri podporujúcich členov, následne mu vystaví Dohodu o podporujúcom členstve v MS
  • po úhrade poslednej splátky, ktorou podporujúci člen dosiahne plnú sumu stanovenú pri zakladajúcom členstve, sa podporujúci člen stáva zakladajúcim členom a bude mu vystavený DIPLOM ZAKLADAJÚCEHO ČLENA MS
  • diplom (osvedčenie) zakladajúceho člena bude osobne odovzdaný z rúk predsedu MS, na požiadanie môže byť zaslaný prostredníctvom Slovenskej poštyD. ČESTNÉ ČLENSTVO
   Čestným členom sa môže stať každá osoba, ktorá sa mimoriadnou mierou zaslúžila o rozvoj národného a kultúrneho života a Matice slovenskej.

  POSTUP

  • návrh na udelenie čestného členstva môže predložiť každá organizačná zložka MS
  • vyplnený návrh je potrebné odoslať na ČÚ MS, e-mail: martin.fejko@matica.sk, ktoré vedie evidenciu všetkých návrhov a evidenciu schválených čestných členov
   ČÚ MS návrhy predloží na schválenie v rámci valného zhromaždenia alebo celoslovenského snemu MS, konaného v príslušnom kalendárnom roku
  • čestným členom MS sa navrhovaná osoba stáva po schválení na valnom zhromaždení alebo celoslovenskom sneme MS
  • 2. Kolektívne členstvo

  Kolektívnym členom MS sa môže stať právnická osoba, alebo iné zoskupenia bez právnej subjektivity so sídlom na Slovensku, napr. súbory, kluby a pod., alebo občianske združenia, krajanské spolky a organizácie Slovákov žijúcich v zahraničí na základe Dohody o kolektívnom členstve, ktorú za MS podpisuje predseda MS.

  Kolektívne členstvo môže vzniknúť:

  • priamo pri MS
  • pri odboroch MS (t. j. MO, VO, ZO alebo OMM MS)

  Databáza kolektívnych členov

  • POSTUP
   • v prípade záujmu o kolektívne členstvo v MS sa obráťte na ČÚ MS, e-mail viera.jochymkova@matica.sk.
   • ČÚ MS spracuje dohodu o kolektívnom členstve v MS alebo odbore MS, na základe dodaných podkladov záujemcu o kolektívne členstvo
   • ČÚMS spracovanú dohodu zašle záujemcovi o kolektívne členstvo v 4 výtlačkoch, ktorý túto ako vyjadrenie súhlasu potvrdí svojim podpisom, prípadne pečiatkou a obratom všetky výtlačky zašle na ČÚ MS
   • ČÚ MS parafovanú, prípadne opečiatkovanú dohodu o kolektívnom členstve predloží na podpis predsedovi MS
   • ČÚ MS po vykonaní tohto úkonu a podpise dohody o kolektívnom členstve v MS predsedom MS, zašle 2 originály dohody kolektívnemu členovi MS
   • evidenciu všetkých dohôd kolektívnych členov v MS ako i odborov MS vedie ČÚ MS
   • po uzatvorení dohody o kolektívnom členstve MS, kolektívny člen v MS prezentuje svoju činnosť pod hlavičkou MS
   • MS sa v rámci svojich možností zaväzuje podporovať a prezentovať činnosť kolektívneho člena MS

Dokumenty na stiahnutie

Zakladajúci členovia MS 1863 – 1950

Prihláška za zakladajúceho a podporujúceho člena MS

Prihláška za individuálneho člena Matice slovenskej

Podrobné informácie o ďalšom postupe

Prihláška za člena

X