VZ MS 2017


VZ MS 20172017-12-15T09:25:00+00:00

Poďakovanie riaditeľa Členského ústredia za zdarný priebeh VZ MS 2017, počas konania porady riaditeľov DMS a vedúcich OP MS, ktorá sa uskutočnila dňa 12. decembra 2017 v Martine

Rok 2017 bol pre Maticu slovenskú veľmi významný. Pripomenuli sme si 200. výročie narodenia prvého predsedu Slovenskej národnej rady Jozefa Miloslava Hurbana, 200. výročie narodenia Andreja Ľudovíta Radlinského, spoluzakladateľa Matice slovenskej a 25. výročie prijatia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Zároveň bol rok 2017 v Matici slovenskej rokom volebným.
Členské ústredie MS bolo hlavným riadiacim, koordinačným, organizačným a metodickým pracoviskom pre prípravu a realizáciu Valného zhromaždenia Matice slovenskej. Ťažiskovou prácou Členského ústredia preto muselo byť predovšetkým zosumarizovať, zanalyzovať a vyhodnocovať všetky zápisnice doručené na Členské ústredie z valných zhromaždení alebo zasadnutí výborov odborov MS. Takisto sme spracovávali údaje s vašimi návrhmi kandidátov do ústredných orgánov Matice slovenskej (predseda, Výbor, predseda Dozorného výboru, Dozorný výbor MS). Ako vieme, matičiari si po uplynutí funkčného obdobia našich vrcholových funkcionárov, ale aj funkcionárov v miestnych odboroch, odboroch Mladej Matice, záujmových a vedeckých odboroch volí nových zástupcov. Preto Členské ústredie už v januári 2017 zaslalo všeobecný metodický pokyn, kde okrem iného informuje, ako majú odbory Matice slovenskej postupovať pri organizovaní valných zhromaždení tak, aby boli v súlade nielen s metodickým pokynom, ale predovšetkým s platnými Stanovami Matice slovenskej. Do polovice roka 2017 ČÚ MS zaslalo ďalšie metodické pokyny, ktorými sme presne špecifikovali úlohy a povinnosti miestnych odborov, odborov Mladej Matice, záujmových a vedeckých odborov, krajských rád, okresných a oblastných rád, pracovísk a ustanovizní, Výboru a Dozorného výboru Matice slovenskej voči Členskému ústrediu tak, aby mohli legitímne navrhnúť svojich kandidátov do ústredných orgánov Matice slovenskej a zároveň vyslať svojho zvoleného zástupcu na Valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať v Liptovskom Mikuláši.
Výbor Matice slovenskej sa na svojom zasadnutí koncom roka 2016 rozhodoval v akom meste a v ktorom termíne sa uskutoční Valné zhromaždenie. Po väčšinovej zhode na návrh riaditeľa DMS Liptovský Mikuláš a riaditeľa Členského ústredia prijal uznesenie, že najlepšie miesto pre konanie Valného zhromaždenia bude Liptovský Mikuláš, v dňoch 10. – 11. novembra 2017.
Rok 2017 sa niesol v duchu príprav tohto pre matičiarov raz za 4 roky najvýznamnejšieho zasadnutia. Bez potrebnej administratívnej „mravenčej“ práce, sa nemôže konať žiadne významné zasadnutie alebo podujatie. Ani naše Valné zhromaždenie.
Chcem preto vyzdvihnúť prácu a profesionálnosť pracovníčok Členského ústredia p. Vierky Jochymkovej a p. Zdenky Bellákovej, ale aj pracovníka Členského ústredia p. RNDr. Jána Semana pri spracovávaní všetkých údajov potrebných pre konanie Valného zhromaždenia. Práve ich dlhodobo kvalitná práca v období pred samotným konaním Valného zhromaždenia Matice slovenskej, bola jedným z hlavných dôvodov jeho zdarného priebehu po administratívno-legislatívnej stránke. Zároveň chcem veľmi pekne poďakovať riaditeľom a pracovníkom ostatných útvarov Matice slovenskej v Martine, ktorí sa nie menšou mierou spolupodieľali na organizácii Valného zhromaždenia. Hlavne naším kolegom a kolegyniam z Technicko-investičného útvaru, Finančno-ekonomického útvaru, Sekretariátu predsedu a správcu, Vydavateľstva, Požičovne krojov a Krajanského múzea. Veľkú vďaku vyjadrujem všetkým ďalším zamestnancom z rozličných DMS a OP MS, ktorí zabezpečovali prezentáciu a ostatné služby, nevyhnutné pre hladký priebeh Valného zhromaždenia už pred jeho samotným začiatkom a samozrejme aj počas rokovania. Poďakovanie rovnako patrí aj predstaviteľom krajských rád, okresných a oblastných rád a predovšetkým Mladej Matice z Liptovského Mikuláša, ktorí výraznou mierou napomáhali pri zabezpečovaní prezentácii delegátov, usmerňovaní autobusov, vykonávali dôležitú prácu na pozícii skrutátorov a ďalších potrebných záležitostí. Nemôžem zabudnúť ani na členov volebnej, mandátovej a návrhovej komisie, ktorí sa profesionálne a zodpovedne zhostili svojich úloh. A nakoniec ani na riaditeľa DMS Liptovský Mikuláš Bc. Mareka Nemca a jeho kolegov, bez ktorého by sa nemohlo uskutočniť Valné zhromaždenie v tomto krásnom a národne tak významnom meste pre Slovenky a Slovákov.

Ešte raz vám všetkým veľmi pekne ďakujem.

Z pozície riaditeľa Členského ústredia preto môžem oprávnene skonštatovať, že príprava a samotný priebeh Valného zhromaždenia Matice slovenskej 2017 bol na vysokej profesionálnej úrovni, za čo ďakujem nielen organizátorom, ale aj delegátom z našich odborov, bez ktorých by Matica slovenská nebola opravdivou Maticou slovenskou.

Porada riaditeľov DMS a vedúcich OP MS, v Martine dňa 12. decembra 2017

PhDr. Martin Fejko

riaditeľ Členského ústredia

Vzorová zápisnica pre MO, OMM, ZO a VOMS – VZMS (doc)

 

Členom výboru MS

Členom DV MS

Predsedom krajských rád MS

Predsedom MO, záujmových a vedeckých odborov MS a odborov Mladej Matice

Predsedom okresných a oblastných rád MS

Zástupcom pracovísk a ustanovizní MS

ROKOVACÍ  PORIADOK
pre voľby na Valnom zhromaždení Matice slovenskej, ktoré sa budú konať dňa 10. a 11. novembra 2017 v Liptovskom Mikuláši

VOLEBNÝ PORIADOK
pre voľby na Valnom zhromaždení Matice slovenskej, ktoré sa budú konať dňa 10. a 11. novembra 2017 v Liptovskom Mikuláši

 

Správa o činnosti DMS a OP MS (2014-2017)

Správa ČU MS za roky 2014-2017 na VZ MS 2017

Mladá Matica

X