Publikačná činnosť

Publikačná činnosť2022-04-07T14:17:10+00:00

Publikačná činnosť PhDr. Lukáš Perný, PhD.

Projektová, publikačná, posudzovateľská, prednášková a umelecká činnosť 2017  – doc. PaedDr. Pavol Parenička, CSc.

Publikačná činnosť za rok 2016 všetkých pracovníkov (pdf)

 

Za rok 2015:

Mgr. Zuzana Bukovenová

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách:

Súčasná slovenská literatúra po roku 1989 : Heslár vybraných slovenských literárnych tvorcov debutujúcich po roku 1989 / Marián Grupač … [et al.]. – 1. vyd. – Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2015. – 296 s. – ISBN 978-80-8128-138-9.
[Grupač Marián – Cabadaj Peter – Poláková Ivana – Bukovenová Zuzana – Gonda Milan – Sedláková Katarína

Publicistika (rozhovory, články, recenzie):
Peter Šabo Obrazy. In: Orol tatranský, roč. 16, 2015, č. 1, s. 3. ISSN 1337 1614
Kvalita otvára možnosti a možnosti dávajú príležitosti kvalite. In: Orol tatranský, roč. 16, 2015, č. 1, s. 5. ISSN 1337 1614
Jaroslav Vlnka Mŕtvy jazyk. In: Orol tatranský, roč. 16, 2015, č. 1, s. 17. ISSN 1337 1614
K písaniu ma vždy privedie hudba. In: Orol tatranský, roč. 16, 2015, č. 2, s. 4. ISSN 1337 1614
Zapojení naplno. In: Orol tatranský, roč. 16, 2015, č. 4-5, s. 5. ISSN 1337 1614
Svätoplukovo kráľovstvo ožíva. In: Orol tatranský, roč. 16, 2015, č. 10, s. 4. ISSN 1337 1614
Múdrejší neustúpi, múdrejší si chráni svoje práva. In: Orol tatranský, roč. 16, 2015, č. 10, s. 6. ISSN 1337 1614
Úspech je kombinácia šťastia, snahy, znalostí a sebazaprenia… In: Orol tatranský, roč. 16, 2015, č. 11-12, s. 10. ISSN 1337 1614
Dobro ako výšivka. In: Orol tatranský, roč. 17, 2016, č. 1, s. 13. ISSN 1337 1614

Mgr. Marián Grupač, PhD.

Skupina A1 – Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA, AAB, ABA, ABB)
Počet záznamov: 1
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1)

Skupina A2 – Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Počet záznamov: 0

Skupina B – Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch a autorské osvedčenia, patenty a objavy (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Počet záznamov: 0

Skupina C – Ostatné recenzované publikácie (ABC, ABD, ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Počet záznamov: 12
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (3)
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (1)
BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch (6)
CDF Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch (2)

Skupina D – Nezaradené (záznamy publikované pred kategorizáciou)
Počet záznamov: 8
BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (2)
CED Umelecké práce, dramatické diela, scenáre a preklady v zborníkoch, knižných publikáciách a skupinových katalógoch vydaných v domácich vydavateľstvách (2)
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (4)

Počet záznamov spolu: 21

Menný zoznam publikácií:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

AAB001 Súčasná slovenská literatúra po roku 1989 : Heslár vybraných slovenských literárnych tvorcov debutujúcich po roku 1989 / Marián Grupač … [et al.]. – 1. vyd. – Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2015. – 296 s. – ISBN 978-80-8128-138-9.
[Grupač Marián – Cabadaj Peter – Poláková Ivana – Bukovenová Zuzana – Gonda Milan – Sedláková Katarína

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Počet záznamov: 3

ADF001 Efektívne a tvorivé písanie II. : metóda tvorivej sebareflexie, vytvárania komunikačných platforiem a literárnej komunikácie / Marián Grupač.
In: Mediamatika a kultúrne dedičstvo : revue o nových médiách a kultúrnom dedičstve. – ISSN 1339-777X. – Roč. 2, č. 4 (2015), online, [19] s.

[Grupač Marián (100%)]

ADF002 Podoby súčasnej slovenskej poézie (1989 – 2012) a formy jej propagácie / Marián Grupač.
In: Mediamatika a kultúrne dedičstvo : revue o nových médiách a kultúrnom dedičstve. – ISSN 1339-777X. – Roč. 2, č. 3 (2015), online, [23] s.
[Grupač Marián (100%)]

ADF003 Rozdelenie Česko-Slovenska v kontexte národných literatúr a jazkya : náčrt situácie vo vzájomných reláciách slovenskej a českej literatúry v súčasnosti / Marián Grupač.
In: Dotyky : časopis pre mladú literatúru a umenie. – ISSN 1210-2210. – Roč. 27, č. 1 (2015), s. 19-23.

[Grupač Marián (100%)]
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 1

AFD001 Hľadanie „veľkej“ témy a jej autora v slovenskej literatúre po roku 1989 = Search for „big“ theme and its author in Slovak literature after 1989 / Boris Brendza, Marián Grupač.
In: Megatrendy a médiá 2015 : mediálna forma II. : transkultúrna komunikácia a mediálne umenie. Od slova k žánru a jeho súčasným podobám. Právne rámce médií. – Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2015. – ISBN 978-80-8105-722-9. – S. 138-152.
[Brendza Boris (50%) – Grupač Marián (50%)]

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Počet záznamov: 6

BDF001 Domáci cudzinci : barbarská generácia. III. časť / Marián Grupač.
In: Orol tatranský : revue pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť. – ISSN 1337-1614. – Č. 2 (2015), s. 16-18.
[Grupač Marián (100%)]

BDF002 Domáci cudzinci : barbarská generácia. II. časť / Marián Grupač.
In: Orol tatranský : revue pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť. – ISSN 1337-1614. – Č. 1 (2015), s. 15.
[Grupač Marián (100%)]

BDF003 Ján Červeň – mysliaci v cítení, preciťujúci myslenie… / Marián Grupač.
In: Mediamatika a kultúrne dedičstvo : revue o nových médiách a kultúrnom dedičstve. – ISSN 1339-777X. – Roč. 1, č. 1 (2014), online, [9] s.
[Grupač Marián (100%)]

BDF004 Jedna hlava Ameriky : v apríli uplynie 18 rokov od smrti „Krála Majáles“ Allena Ginsberga… / Marián Grupač.
In: Orol tatranský : revue pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť. – ISSN 1337-1614. – Č. 3 (2015), s. 13-15.
[Grupač Marián (100%)]

BDF005 Význam (slovenskej) poézie pre 21. storočie… Druhá časť / Marián Grupač.
In: Orol tatranský : revue pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť. – ISSN 1337-1614. – Č. 8/9 (2015), s. 17.
[Grupač Marián (100%)]

BDF006 Význam (slovenskej) poézie pre 21. storočie… Prvá časť / Marián Grupač.
In: Orol tatranský : revue pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť. – ISSN 1337-1614. – Č. 6/7 (2015), s. 14-16.
[Grupač Marián (100%)]

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 2

BEF001 (Ne)Dokonalosť Ľudovíta Štúra / Marián Grupač.
In: Ľudovít Štúr a dnešok : zborník a výberové bibliografie vydané pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra. – Čadca : Kysucká knižnica v Čadci, 2015. – ISBN 978-80-88708-43-8. – S. 28-32.)[Grupač Marián (100%)]

BEF002 Situačný náčrt v oblasti pôvodnej slovenskej literatúry v roku 1989 / Marián Grupač.
In: Súčasná slovenská literatúra po roku 1989 : katalóg výstavného projektu Sloveského literárneho ústavu Matice slovenskej. – Martin : Matica slovenská, 2015. – ISBN 978-80-8128-131-0. – S. 63-85.
[Grupač Marián (100%)]

CDF Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch
Počet záznamov: 2

CDF001 Bibliotéka 2014 – denníky ako literárny artefakt / Ivana Poláková, Marián Grupač.
In: Mediamatika a kultúrne dedičstvo : revue o nových médiách a kultúrnom dedičstve. – ISSN 1339-777X. – Roč. 2, č. 1 (2015), online, [3] s.
[Poláková Ivana (50%) – Grupač Marián (50%)]

CDF002 Poklesky a úteky provinčného donchuana / Marián Grupač.
In: Slovenské pohľady : na literatúru, umenie a vedu. – ISSN 1335-7786. – Roč. 4 + 131, č. 9 (2015), s. 70-76.
[Grupač Marián (100%)]

CED Umelecké práce, dramatické diela, scenáre a preklady v zborníkoch, knižných publikáciách a skupinových katalógoch vydaných v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 2

CED001 S láskou Ľudovít Štúr / Marián Grupač.
In: Dvestoročnica narodenia Ľudovíta Štúra (1815-2015). – Martin : Matica slovenská, 2015. – ISBN 978-80-8128-126-6. – [3] s.
[Grupač Marián (100%)]

CED002 S Láskou, Ľudovít Štúr… / Marián Grupač.
In: Hlboký lov (slov). – Bratislava : Literárne informačné centrum, 2015. – ISBN 978-80-8119-090-2. – S. 53-62.
[Grupač Marián (100%)]

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
Počet záznamov: 4

GII001 Musíme byť vnímaví a kriticky sa stavať k preberaniu vzorov… : architekt, historik, „pamiatkár“, publicista Tomáš Haviar [rozhovor] / Marián Grupač.
In: Orol tatranský : revue pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť. – Č. 8/9 (2015), s. 4-8.)
[Grupač Marián (100%)]

GII002 Prekliata päťdesiatka, stačilo! : básnik a prozaik Ivan Kolenič oslavuje [rozhovor] / Marián Grupač.
In: Orol tatranský : príloha Slovenských národných novín pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť. – Č. 1 (2015), s. 8.
[Grupač Marián (100%)]

GII003 Učím sa zbavovať zlozvykov a predsudkov : rozhovor s výtvarníkon Miroslavom Cipárom / Marián Grupač.
In: Dotyky : časopis pre mladú literatúru a umenie. – ISSN 1210-2210. – Roč. 27, č. 1 (2015), s. 3-4.)[Grupač Marián (100%)]

GII004 Žiadne dobré riešenie, zato mnoho zlých / Marián Grupač.
In: Orol tatranský : revue pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť. – ISSN 1337-1614. – Č. 1 (2015), s. 2.
[Grupač Marián (100%)]

doc. PaedDr. Pavol Parenička, CSc.

Knižné publikácie:
Marián Tkáč. Personálna bibliografia. Martin: Matica slovenská 2015. 149 s. + 12 s. obrazová príloha. ISBN 978-80-8128-128-0 (zodpovedný redaktor, spoluautor).

Štúdie, eseje:
Slovenskí tolstojovci počas Prvej svetovej vojny 1914-1918. In: Zborník téz a vystúpení z Medzinárodnej konferencie „K 100. výročiu začiatku Prvej svetovej vojny 1914-1918“. Bratislava: OZ Spoločnosť slovensko-ruského priateľstva 2014 (2015), s. 107-112.
Kalendárium života a diela Mariána Tkáča. In: Marián Tkáč. Personálna bibliografia. Martin: Matica slovenská 2015, s. 13-27. ISBN 978-80-8128-128-0.
Cesta F. V. Sasinka do Ríma roku 1881 a jej význam pre Slovanov a Slovákov vo svetle dobovej slovenskej periodickej tlače. In: Čo písal o našich dejinách Sasinek (zost. Peter Mulík). Martin: Matica slovenská 2015, s.141-146. ISBN 978-80-8128-141-9.
Ľudovít Štúr a osveta In: Rok Ľudovíta Štúra a osveta (zborník z kolokvia…, zost. Miroslav Holečko). Bratislava: Národné osvetové centrum 2015, s. 67-75. ISBN 978-80-7121-349-9.
Ľudovít Štúr a Trnava: 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra – odkaz európskeho velikána pre dnešok (zborník, editor Tibor Mikuš). Trnava: Úrad Trnavského samosprávneho kraja 2015, s. 101-109. ISBN 978-80-89759-17-0.

Odborné články, seriály:
Práca ako súčasť bytia. Životný príbeh Antona Habovštiaka. In: Knižnica, roč. 15, 2014 (2015), č. 4, s. 87-88. ISSN 1336-0965.
Žiadosti, petície, rekurzy i modlitby… za noviny. Štúrove Slovenskje národňje novini 1845-1848 – kapitoly z histórie (I.-VI.). In: Slovenské národné noviny, roč. 30, 2015, č. 17-22, s. 8. ISSN 0862-8023.
Kontakt s Turčanmi Štúra najskôr nenadchol. 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra – Štúrovci v Turci 1. In: My Turčianske noviny, roč. 24/55, 25.8.-31.8.2015, č. 33, s. 14. 17. Hviezdnu trojicu skvelo dopĺňali aj skvelí Turčania. 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra – Štúrovci v Turci 2. Tamže, 2.9.-7.9..2015, č. 34, s. 14. Už len chvíľa – a Turiec sa stane mekkou národa. 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra – Štúrovci v Turci 3. Tamže, 8.9.-15.9..2015, č. 35, s. 14; L. Kossuth vysal zatykač aj na vlastného strýka. 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra – Štúrovci v Turci 4. Tamže, 16.9.-21.9.2015, č. 36, s. 20. Štúrovskí dejatelia sa aj v Turci dočkali sklamania. 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra – Štúrovci v Turci 5. Tamže, 22.9.-28.9.2015, č. 37, s. 26. Pre opätovný návrat si štúrovci zvolili Turiec. 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra – Štúrovci v Turci 6. Tamže, 29.9.-5.10.2015, č. 38, s. 26.

Populárno-náučné články:
Orol tatranský – pozadie vzniku. In: Slovenské národné noviny, roč. 30, 2015, č. 30, príloha Orol tatranský 6/7 2015, s. 18-19. ISSN 0862-8023. Tože. Slovensko, 37, jeseň 2015, s. 8-10. ISSN 0231-7303.
Nepísal len komédie. 225 rokov od narodenia a 145 rokov od smrti Jána Chalupku. In: Národný kalendár 2016. Martin: Matica slovenská 2015, s. 80-82. ISBN 978-80-8128-145-7; Rusofil ostane rusofilom. 150 rokov od narodenia Dušana Makovického a 95 rokov od jeho tragického skonu. Tamže, s. 92-94; Hlovík nebol vymyslenou postavou. Pred 140 rokmi zomrel Jonáš Záborský. Tamže, s. 126-127; Sláva napriek rodinnému bankrotu. Pred 150 rokmi sa narodil spisovateľ a lekár Ladislav Nádaši-Jégé. Tamže, s. 131-135; Záhadný Janko Kráľ. Aj 140 rokov po smrti. Tamže, s. 139-140.
Rozšírili miestopis slávnej rodiny. Karolína Štúrová, jediná sestra Ľudovíta Štúra, je pochovaná v Lučenci. In: Slovenské národné noviny, roč. 30, 2015, č. 42, s. 7. ISSN 0862-8023.

Publicistika (doslovy, jubilejné články, glosy, poznámky, recenzie, rozhovory, správy, úvodníky):
S Maticou vrastenou v srdci. In: Slovenské národné noviny, roč. 30, 2015, č. 1, s. 10. ISSN 0862-8023.
Marián Tkáč. Zemplínske nebo (trilógia)… In: Slovenské pohľady, roč. 4+131, 2015, č. 3, s. 26-128. ISSN 1335-7786.
Tomáš Winkler (75-ročný). In: Knižnica, roč. 16, 2015, č. 1, s. 81-83. ISSN 1335-7026 (1336-0965 online vydanie).
Pár slov na úvod. In: Marián Tkáč. Personálna bibliografia. Martin: Matica slovenská 2015, s. 5-6. ISBN 978-80-8128-128-0.
Na margo. In: Ťažandlák, Vendelín: S Loďami Životom. Dolný Kubín – Námestovo 2015, s. 331-333. ISBN: 978-80-89602-24-7.
Tiene horúceho leta. In: Slovenské národné noviny, roč. 30, 2015, č. 36, s. 6. ISSN 0862-8023.
Stolový kalendár o milovníkovi života Štúrovi. Spoločnosť si podmaňoval vzhľadom, intelektom, hrou na gitare a spevom. In: Slovenské národné noviny, roč. 30, 2015, č. 38-39, s. 19. ISSN 0862-8023.
Peter Huba. Liečiteľ tela i duše Baltazár Demian. In: Slovenské pohľady, IV.+131, 2015, č. 10, s. 133-136. ISSN 1335-7786.
Aký bol Štúr, v akej rodine žil, a čo jeho lásky? O tom v kalendári. . In: My Turčianske noviny, roč. 24/55, 10.11.-16.11.2015.2015, č. 44, s. 13.
Moderný patriotizmus – vec všetkých. In: Slovenské národné noviny, roč. 30, 2015, č. 50, s. 4. ISSN 0862-8023.

Recenzentská a posudzovateľská činnosť:
Slováci v zahraničí (zost. Daniel Zemančík a Zuzana Pavelcová), roč. 31. Martin: Matica slovenská 2014 (2015), 292 s. ISBN 978-80-8158-091-7 (posudzovateľ, s Petrom Mulíkom)
– vedecký zborník
Ťažandlák, Vendelín: S Loďami Životom. Dolný Kubín – Námestovo 2015, 340 s.(s Jánom Dudášom). ISBN: 978-80-89602-24-7.
– autobiografia
Grupač, Marián: Podoby súčasnej slovenskej poézie (1989-2012) a formy jej propagácie (kandidátska dizertačná práca, školiteľ, KM a KD FHV ŽU 2015, 129 s. + prílohy)
– kandidátska dizertačná práca
Tatár, Jozef: Umelecký profil Štefana Krčméryho. Banská Bystrica: Belianum 2015, 105 s. (s Augustínom Maťovčíkom). ISBN 978-80-557-0949-9.
– vedecká monografia
Balážová, Gabriela: Rodina ako sociálny fenomén súčasného sveta v literatúre a v prostriedkoch masovej komunikácie (rigorózna práca, oponent, KM a KD FHV ŽU 2015, 223 s. s prílohami)
Činčurák, Samuel: Vojna – malé poznámky zo života na bojisku (1914-1918)/editori: Mišo Šesták. Pavol Mičianik, Július Lomenčík/ (knižný grantový projekt 107 s.).

Umelecká činnosť
Ľudovít Štúr – milovník života slovenského. Kalendár 2016. Martin: Matica slovenská 2015, nestr. ISBN 978-80-8128-148-8.
– stolový kalendár
V zrkadlení dejín. Historická téma v poézii štúrovcov. Bratislava , RTVS, Rádio Devín. Cyklus Najkrajšie štúrovské…, 3. časť, premiéra 20.8.2015, 11,00-12,00 hod. (réžia Ján Medveď, zodpovední redaktori Egon Tomajko a Ľubo Šamo).
– rozhlasové pásmo
Ľudovít Štúr – milovník života slovenského. Divadlo Jána Palárika v Trnave, premiéra 2.10.2015, 10,00 hod. (réžia Ladislav Kočan), reprízy október, november, december 2015.
– scénické pásmo

Za rok 2013:

 Mgr. Marián Grupač
[list icon=“check“ icon_color=“red“]

 • Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Proglas : veľbáseň storočia a jej „literárnosť‟ pre 21. storočie / Marián Grupač. In: Dotyky :časopis pre mladú literatúru a umenie. – ISSN 1210-2210. – Roč. 25, č. 04 (2013), s. 18-22.

 • Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Proglas – Veľbáseň storočia a jej „literárnosť” pre 21. storočie / Marián Grupač.In: Slovakistika : jazykoveda, literárna veda, kulturológia, vedecké informácie. Roč. II. – Martin : Matica slovenská, 2013. – ISBN 978-80-8128-098-6. – S. 76-83.

 • Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (do roku 2012)

Súčasná slovenská literatúra po roku 1989 / Marián Grupač.In: Slovakistika : jazyk, literatúra, kultúra, informácie. Roč. I. – Martin : Matica slovenská, 2012. – ISBN 978-80-8128-053-5. – S. 124-131.

 • Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Nové médiá ako alternatívny publikačný priestor pre mladých a začínajúcich autorov v oblasti súčasnej literatúry na Slovensku = New media as an alternative publishing space for young and aspiring writers of contemporary literature in Slovakia / Marián Grupač. In: Súmrak médií : problematika narácie v médiách : zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej dňa 28. novembra 2012 na Žilinskej univerzite v Žiline. – Žilina :Žilinská univerzita, 2013. – ISBN 978-80-554-0759-3. – Online, s. 26-32.

Súčasná sloveská poézia a próza po roku 1989 v programe Slovenského literárneho ústavu MS / Marián Grupač. In: Matica slovenská v národných dejinách : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 26.-27.2.2013 Martin. – Martin : Matica slovenská, 2013. – ISBN 978-80-8128-086-3. – S. 196-199.

 • Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

Amor, Eros, Cupido I. / Marián Grupač. In: Orol tatranský : príloha Slovenských národných novín pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť. – Č. 11 (2012), s. 8.

Amor, Eros, Cupido II. / Marián Grupač. In: Orol tatranský : príloha Slovenských národných novín pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť. – Č. 12 (2012), s. 7.

Je vážne, nebraťsa (v literatúre) príliš vážne IV. / Marián Grupač. In: Orol tatranský : príloha Slovenských národných novín pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť. – Č. 1 (2012), s. 7.

Je vážne, nebraťsa (v literatúre) príliš vážne V. / Marián Grupač. In: Orol tatranský : príloha Slovenských národných novín pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť. – Č. 2-3 (2012), s. 7.

Je vážne, nebraťsa (v literatúre) príliš vážne VI. / Marián Grupač. In: Orol tatranský : príloha Slovenských národných novín pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť. – Č. 4-5 (2012), s. 9.

Misa plná ovocia III…. / Marián Grupač. In: Orol tatranský : príloha Slovenských národných novín pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť. – Č. 8 (2012), s. 9.

Misa plná ovocia IV…. / Marián Grupač. In: Orol tatranský : príloha Slovenských národných novín pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť. – Č. 9 (2012), s. 6.

Na web, alebo do tlače? : internet ako alternatívny publikačný priestor pre mladých a začínajúcich autorov v oblasti súčasnej literatúry na Slovensku / Marián Grupač. In: Dotyky :časopis pre mladú literatúru a umenie. – ISSN 1210-2210. – Roč. 24, č. 6 (2012), s. 13-15.

Slovesná jar v znamení mladej literatúry / Marián Grupač. In: Orol tatranský : príloha Slovenských národných novín pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť. – Č. 4-5 (2012), s. 4-5.

Povesť o rieke Kysuca : (staré zvyky Kysučanov od Kataríny do Vianoc) / Marián Grupač. In: Orol tatranský : revue pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť. – ISSN 1337-1614. – Č. 12 (2013), s. 26-27.

Reges bibendi I. (Králi pijanov) : alkohol ako paralelný autorský idiolekt vybraných slovenských a svetových spisovateľov / Marián Grupač. In: Orol tatranský : príloha Slovenských národných novín pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť. – ISSN 0862-8823. – Č. 8 (2013), s. 8-9.

Reges bibendi I. (Králi pijanov) (pokračovanie z č. 8/2013) : alkohol ako paralelný autorský idiolekt vybraných slovenských a svetových spisovateľov / Marián Grupač. In: Orol tatranský : príloha Slovenských národných novín pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť. – ISSN 0862-8823. – Č. 9 (2013), s. 12-13.

Reges bibendi III. (Králi pijanov) : alkohol ako paralelný autorský idiolekt vybraných slovenských a svetových spisovateľov / Marián Grupač. In: Orol tatranský : príloha Slovenských národných novín pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť. – ISSN 0862-8823. – Č. 10 (2013), s. 8.

Reges bibendi V. – Králi pijanov : alkohol ako paralelný autorský idiolekt vybraných slovenských a svetových spisovateľov / Marián Grupač. In: Orol tatranský : revue pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť. – ISSN 0862-8823. – Č. 11 (2013), s. 8-9.

Reges bibendi V. – Králi pijanov (pokračovanie z č. 11/2013) : alkohol ako paralelný autorský idiolekt vybraných slovenských a svetových spisovateľov / Marián Grupač. In: Orol tatranský : revue pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť. – ISSN 1337-1614. – Č. 12 (2013), s. 16-17.

Smútky, splíny, tiesne a úzkosti … I. : smútok v tvorbe niektorých svetových a slovenských básnikov / Marián Grupač.In: Orol tatranský : príloha Slovenských národných novín pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť. – ISSN 0862-8823. – Č. 1 (2013), s. 7.

Smútky, splíny, tiesne a úzkosti … II. : smútok v tvorbe niektorých svetových a slovenských básnikov / Marián Grupač.In: Orol tatranský : príloha Slovenských národných novín pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť. – ISSN 0862-8823. – Č. 2 (2013), s. 3.

Smútky, splíny, tiesne a úzkosti … III. : smútok v tvorbe niektorých svetových a slovenských básnikov / Marián Grupač.In: Orol tatranský : príloha Slovenských národných novín pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť. – ISSN 0862-8823. – Č. 3 (2013), s. 3.

Smútky, splíny, tiesne a úzkosti … IV. : smútok v tvorbe niektorých svetových a slovenských básnikov / Marián Grupač.In: Orol tatranský : príloha Slovenských národných novín pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť. – ISSN 0862-8823. – Č. 4-5 (2013), s. 9.

Smútky, splíny, tiesne a úzkosti III. [V.] : smútok v tvorbe niektorých svetových a slovenských básnikov / Marián Grupač.In: Orol tatranský : príloha Slovenských národných novín pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť. – ISSN 0862-8823. – Č. 6 (2013), s. 8.

Smútky, splíny, tiesne a úzkosti IV. [VI.] : smútok v tvorbe niektorých svetových a slovenských básnikov / Marián Grupač.In: Orol tatranský : príloha Slovenských národných novín pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť. – ISSN 0862-8823. – Č. 7 (2013), s. 8.

„Piľní poľní hospodár‟ z Gemera… / Marián Grupač.In: Dotyky :časopis pre mladú literatúru a umenie. – ISSN 1210-2210. – Roč. 26, č. 02 (2014), s. 25-28.
Literárna Senica a Jašíkove Kysuce 2013 : úspešný mladý slovesnký literárny rok… / Marián Grupač.In: Dotyky :časopis pre mladú literatúru a umenie. – ISSN 1210-2210. – Roč. 25, č. 06 (2013), s. 45-52.

 • Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

„Piľní poľní hospodár“ z Gemera… Samuel Tomášik – spojený s ľudom a krajinou / Marián Grupač.In: Samo Tomášik (8.2.1813 – 10.9.1887) : zborník z konferencie 8.2.2013 v Chyžnom. – Martin : Matica slovenská, 2013. – ISBN 978-80-8128-101-3. – S. 94-101.

 • Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké preklady publikácií, autorské katalógy vydané v domácich vydavateľstvách

Ján Stacho. Jazyk ako obraz : veršokňažník v dužinách slovenčiny / Marián Grupač. – [1. vyd.]. – Martin : Matica slovenská, 2012. – 95 s. – ISBN 978-80-8128-066-5.

Poltvin : 9 farieb klamstva / Marián Grupač. – [1. vyd.]. – Martin : Matica slovenská, 2012. – 120 s. – ISBN 978-80-8128-046-7.

 • Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch

Budmerické dotýkanie … / Marián Grupač, Boris Brendza.In: Dotyky :časopis pre mladú literatúru a umenie. – ISSN 1210-2210. – Roč. 24, č. 6 (2012), s. 58-61.

Dve cesty za mladou literatúrou / Marián Grupač.In: Dotyky :časopis pre mladú literatúru a umenie. – ISSN 1210-2210. – Roč. 24, č. 6 (2012), s. 32-44.

Navyknutý na krv; Pýcha / Marián Grupač.In: Slovenské pohľady : na literatúru, umenie a život. – ISSN 1335-7786. – Roč. 4 + 128, č. 1 (2012), s. 4-5.

Výlety a prílety I. : Viedeň a Janov (čo ostalo zo spomienok na niektoré cesty) / Marián Grupač. In: Dotyky :časopis pre mladú literatúru a umenie. – ISSN 1210-2210. – Roč. 24, č. 2 (2012), s. 48-51.

Výlety a prílety II. : New York … (čo ostalo zo spomienok na niektoré cesty) / Marián Grupač.In: Dotyky :časopis pre mladú literatúru a umenie. – ISSN 1210-2210. – Roč. 24, č. 3 (2012), s. 36-39.

(Naoko) mŕtve vody slovenskej literatúry v roku 2013… / Marián Grupač.In: Orol tatranský : revue pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť. – ISSN 1337-1614. – Č. 12 (2013), s. 2.

Do ulíc; Pivná apória; Pýcha, prechody / Marián Grupač.In: Slovenské pohľady : na literatúru, umenie a život. – ISSN 1335-7786. – Roč. 4 + 129, č. 3 (2013), s. 70-71.

Iný / Marián Grupač.In: Dotyky :časopis pre mladú literatúru a umenie. – ISSN 1210-2210. – Roč. 26, č. 01 (2014), s. 50-52.

 • Umelecké práce, dramatické diela, scenáre a preklady v zborníkoch, knižných publikáciách a skupinových katalógoch vydaných v domácich vydavateľstvách

[Básne] / Marián Grupáč.In: päť x päť : antológia súčasnej slovenskej poézie. – Bratislava : Literárne informačné centrum, 2012. – ISBN 978-80-8119-059-9. – S. 158-166.

Spisovateľ / Marián Grupáč.In: Nefajčiť zakázané! : malá slovenská fajčiarska antológia. – [S.l.] : Miloš Prekop – AND, 2012. – ISBN 978-80-89598-01-4. – S. 23-25.

 • Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Luxus podľa Zuzany Pollákovej / Marián Grupač.In: Orol tatranský : revue pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť. – ISSN 1337-1614. – Č. 12 (2013), s. 15.
Rec: LUXURY : výstava fotografií Zuzany Pollákovej v OK Pube v Kysuckom Novom Meste inštalovaná do 15.1.2014.

Uložená do stromov / Marián Grupač.In: Knižná revue : dvojtýždenník o nových knihách. – ISSN 1210-1982. – Roč. 24, č. 16-17 (2014), s. 6.
Rec: Uložená do stromov / Oľga Gluštíková. – Martin : Matica slovenská, 2014.

 • Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup

Spisovateľ Marián Grupač hodnotí verše Denisa Mačora : poézia Denisa Mačora (Sny sú ako smola) / Marián Grupáč.In: mamtalent.sk : dáme vám šancu. – Online, [1] s.

Spisovateľ Marián Grupač hodnotí verše Zdenky Rumanovej : Básne Všetko ako má byť od Zdenky Rumanovej / Marián Grupáč.In: mamtalent.sk : dáme vám šancu. – Online, [1] s.

Spisovateľ Marián Grupač hodnotí poéziu Gabriely Pavlíkovej : poézia Gabriely Pavlíkovej (Cudzinka v tvojom byte) / Marián Grupáč.In: mamtalent.sk : dáme vám šancu. – Online, [1] s.

Básnik Marián Grupač hodnotí poéziu Milana hajaša : sympatické slovíčkárenie / Marián Grupáč.In: mamtalent.sk : dáme vám šancu. – Online, [1] s.

 • Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

Niektorí začínajúci autori sú k sebe nekritickí : rozhovor s Katarínou Toltovou / Marián Grupač.In: Orol tatranský : príloha Slovenských národných novín pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť. – Č. 2-3 (2012), s. 4-5.

Od knihy očakávam viac : rozhovor s Hanou Lasicovou / Marián Grupač.In: Orol tatranský : príloha Slovenských národných novín pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť. – Č. 11 (2012), s. 4-5.

Pokušenie a hriech ma neopúšťajú … : rozhovor s Ivanom Koleničom / Marián Grupač.In: Orol tatranský : príloha Slovenských národných novín pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť. – Č, 1 (2012), s. 4-6.

S prvým slovenským gymnáziom nás spája viac ako len sídlo školy : rozhovor s Ľuboslavou Lacjakovou / Marián Grupač.In: Orol tatranský : príloha Slovenských národných novín pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť. – Č. 8 (2012), s. 4-6.

Jubilejný štyridsiaty piaty ročník Jašíkovych Kysúc / Marián Grupač.In: Orol tatranský : revue pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť. – ISSN 1337-1614. – Č. 12 (2013), s. 12-13.

7 dotykov s Pavlom Urbanom :„kvalita súčasnej slovenskej poézie klesá“ : rozhovor s Pavlom Urbanom / Marián Grupač.In: Dotyky :časopis pre mladú literatúru a umenie. – ISSN 1210-2210. – Roč. 25, č. 03 (2013), s. 12-14.

Autor je zoči-voči svojej tvorbe bezmocný… : rozhovor s Jánom Gavurom / Marián Grupač.In: Dotyky :časopis pre mladú literatúru a umenie. – ISSN 1210-2210. – Roč. 25, č. 04 (2013), s. 2-4.

Báseň je zázrak a tajomstvo : rozhovor s básnikom Jánom Buzzássym / Marián Grupač.In: Dotyky :časopis pre mladú literatúru a umenie. – ISSN 1210-2210. – Roč. 25, č. 05 (2013), s. 2-4.

Občas získavam pocit, že do futbalu a do literatúry sa už rozumie každý … : rozhovor s Petrom Karpinským / Marián Grupač.In: Dotyky :časopis pre mladú literatúru a umenie. – ISSN 1210-2210. – Roč. 26, č. 01 (2014), s. 2-4.

Som odjakživa tulák, nie chodec… : rozhovor s Petrom Gregorom / Marián Grupač.In: Dotyky :časopis pre mladú literatúru a umenie. – ISSN 1210-2210. – Roč. 26, č. 02 (2014), s. 3-4.

Vždy som mala slabosť pre záporné postavy… : rozhovor s Vanessou Jóriovou / Marián Grupač.In: Dotyky :časopis pre mladú literatúru a umenie. – ISSN 1210-2210. – Roč. 25, č. 02 (2013), s. 2-4.

Mgr. Zuzana Bukovenová

 • Odborné články:

Samuel Tomášik a jeho vplyv na mladú generáciu. In: Samo Tomášik. (8. 2. 1813 – 10. 9. 1887) : zborník z konferencie 8. 2. 2013 v Chyžnom. Matica slovenská:  Martin 2013, s. 59-63. ISBN 978-80-8128-101-3

 • Publicistika:

Náš hlas musí byť smelší a silnejší (rozhovor). In: MY Turčianske noviny. Nový Život Turca, roč. 22/53, 2013, č. 34, s. 11. ISSN 0139-6374. (zo dňa 26. 8. 2013)

Zážitok, okamih, sekunda (recenzia). In: Slovenské národné noviny, príloha Orol tatranský, roč. 28, 2013, č. 9, s. 9. ISSN 1337-1614.

Mladí ešte nemali čas upadnúť do formalizmu (rozhovor). In: Slovenské národné noviny, príloha Orol tatranský, roč. 28, 2013, č. 11 s. 4-5. ISSN 1337-1614.

PhDr. Milan Gonda

 • Odborné články:

Historické prózy Sama Tomášika zo súčasného hľadiska. In: Samo Tomášik. (8. 2. 1813 – 10. 9. 1887) : zborník z konferencie 8. 2. 2013 v Chyžnom. Matica slovenská:  Martin 2013, s. 47- 52. ISBN 978-80-8128-101-3

Literárna tvorba a vydávanie kníh sú prístupné aj seniorom. In: Aktívne starnutie a knižnice. Zborník príspevkov zo seminára Kniha ako inšpirácia pre seniorov a nástroj k aktívnej starobe. Hornozemplínska knižnica : Vranov nad Topľou 2013, s. 10-11.

Druhá literatúra existuje. In: ČAJ pro chvíle pohody – časopis autorů Jíčínska, roč. 12, (říjen) č. 85, s. 19-24.

Ján Štepita. Muž s drozdom na pleci. In: Slovenské pohľady IV+129, 2013, č. 3, s. 120-122. ISSN 1335-7786.

 • Publicistika:

Nárečie je klenot. In: Slovensko, roč. XXXV, 2013, č. 2 (leto), s. 19. ISSN 0231-7303

Navzdory prekážkam jar bola. In: Slovensko, roč. XXXV, 2013, č. 2 (leto), s. 10-11. ISSN 0231-7303

Baví ju humor a satira, keď treba, vie i rapovať. In: MY Turčianske noviny. Nový Život Turca, roč. 22/53, 2013, č. 43, s. 15. ISSN 0139-6374. (zo dňa 29. 10. 2013)

PhDr. Katarína Sedláková, PhD.

 • Štúdie:

Slováci v Bulharsku. In: Matica slovenská v národných dejinách (zost. Imrich Sedlák). Martin: Matica slovenská 2013, s. 434-436. ISBN 978-808128-086-3.

Samuel Jaroslav Zachej, významný predstaviteľ slovensko-bulharských vzťahov. In: Slovakistika roč. II. : jazykoveda, literárna veda, kulturológia, vedecké informácie. Martin : Matica slovenská, 2013, s. 205-215. ISBN 978-80-8128-098-6.

 • Odborné články:

[/list]
Čítať zakázané 1. In: Ľudové noviny. Týždenník Slovákov v Maďarsku, roč. LVII, 2013, č. 28, s. 17. ISSN 0456-829X. (zo dňa 11. júla 2013)

Čítať zakázané 2. In: Ľudové noviny. Týždenník Slovákov v Maďarsku, roč. LVII, 2013, č. 29, s. 17. ISSN 0456-829X. (zo dňa 18. júla 2013)

Čítať zakázané 3. In: Ľudové noviny. Týždenník Slovákov v Maďarsku, roč. LVII, 2013, č. 30, s. 17. ISSN 0456-829X. (zo dňa 25. júla 2013)

Manifest novej doby. In: Dotyky časopis pre mladú literatúru a umenie, č. 5, 2013, r. XXV., s. 63.  ISSN 1210-2210.

X