Aktuality SLÚ

Aktuality SLÚ2023-03-10T19:59:28+00:00

Slovenský literárny ústav Matice slovenskej pravidelne organizuje celý rad kultúrnych, osvetových, vedeckých a vzdelávacích podujatí. Dominantnou súčasťou činnosti zamestnancov Slovenské literárneho ústavu Matice slovenskej je najmä publikačná činnosť vo vedeckých a vedecko-populárnych periodikách ako aj organizácia podujatí. Ďalej Slovenský literárny ústav organizoval súťaž Matičná esej. Slovenský literárny ústav sa so Spolkom slovenských spisovateľov podieľa na podujatí Slovesná jar.

Slovenský literárny ústav Matice slovenskej tiež vydáva časopis OROL TATRANSKÝ a od februára 2023 aktívne (pravidelným publikovaním zamestnancov) participuje aj na vydávaní SLOVENSKÝCH POHĽADOV.

Zamestnanci pravidelne publikujú v SLOVENSKÝCH NÁRODNÝCH NOVINÁCH, SLOVENSKÝCH POHĽADOCH, ale aj ďalších periodikách ako LITERÁRNY TÝŽDENNÍK, DOTYKY, BOJOVNÍK, HISTORICKÝ ZBORNÍK, SLOVENSKO – NÁRODNÉ SPEKTRUM.

160 VÝROČIE MATICE SLOVENSKEJ 2023

V roku 2023 Slovenský literárny ústav Matice slovenskej pokračuje v aktivitách započatých v roku 2022 (pokračujú výročia bernolákovcov, štúrovcov a národných dejateľov 19. a 20. storočia). Opätovne spoluorganizuje Slovesnú jar a taktiež 180. výročie Kodifikácie spisovnej slovenčiny. Už začiatkom roka zamestnanci pripomenuli vo svojich textoch výročia osobností ako I. Sedlák, P. Kellner-Hostinský, J. M. Hurban, S. Jurkovič, J. Záborský, D. Okáli a ďalších. Zamestnanci šíria osvetu o slovenských literárnych dejinách na školách a zúčastňujú sa tiež literárnych súťaží.

ROK DOKAZU ŠTÚROVCOV 2022

Slovenský literárny ústav v rámci ROKU ODKAZU ŠTÚROVCOV zorganizoval a spoluorganizoval v roku 2022 celý rad aktivít:

 • Vedecko-populárne medailóny o štúrovcoch na stránke Matica.sk a Slovenské národné noviny (autori Doc. Lomenčík, Doc. Parenička, Dr. Perný a ďalší);
 • Pravidelné diskusie so slovenskými spisovateľmi v Knižnici slovenskej štátnosti (Hajko, Leikert, Mikolaj, Ivaničková, Jaglová, Mikloško)
 • Špeciálna výstava ODKAZ ŠTÚROVSKEJ GENERÁCIE (autori Dr. Madura, Doc. Parenička);
 • Vedecká konferencia JANKO KRÁĽ A ŠTÚROVCI V NOVOHRADE A NA HONTE v Lučenci (organizátor Doc. Lomenčík; vystúpili Doc. Parenička, Doc. Lomenčík, Dr. Perný; spoluorganizátori: MO MS v Lučenci, Dom MS v Lučenci a mesto Lučenec);
 • Prednášky K ROKU ODKAZU ŠTÚROVCOV na školách (Gymnázium Ladislava Novomeského, Spojená škola Mokrohájska; prednášali Dr. Perný, Mgr. Schvantner; Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha v Martine, Novohradská knižnica v Lučenci pre dve odborné školy; prednášal doc. Lomenčík);
 • Hodnotenie súťažných prác MLADEJ SLOVENSKEJ POVIEDKY  v Oravskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne (doc. Lomenčik);
 • Členstvo v odbornej porote literárnej súťaže pre základné a stredné školy CESTY ZA POZNANÍM MINULOSTI v Múzeu SNP (doc. Lomenčík);
 • Spolupodieľanie sa na tvorbe učebnice slovenského jazyka pre 2. stupeň základných škôl (doc. Lomenčík);
 • Prednáška k STOROČNICI HANY PONICKEJ v Podrečanoch (doc. Lomenčík);
 • Prednáška k jubileu HANY KOŠKOVEJ k 80. výročiu narodenia v Lučenci a v obci Tuhar (doc. Lomenčík);
 • Prednáška K DVOJSTOROČNICI NARODENIA JÁNA KALINČIAKA a JÁNA PALÁRIKA, MO MS Galanta (doc. Lomenčík, Dr. Perný);
 • Aktívna účasť na vedeckej konferencii k 200. VÝROČIU NARODENIA JÁNA PALÁRIKA v Kysuckom múzeu v Čadci (doc. Lomenčík, Dr. Perný);
 • Spomienkové podujatie k dvestoročnici JÁNA KALINČIAKA v Martine (doc. Parenička, doc. Lomenčík);
 • Spomienkové podujatie na JÁNA KUČERU (10. ročník Posolstva piesní Slovensku a svetu) (doc. Parenička);
 • Konferencia ŽIVOT A DIELO JÁNA FRANCISCIHO v Hnúšti a filmový dokument o Jánovi Franciscim (doc. Lomenčík, doc. Parenička);
 • Oslavy 200. výročia narodenia Janka Kráľa a tvorba dokumentu PO STOPÁCH JANKA KRÁĽA (doc. Lomenčík, doc. Parenička);
 • Medzinárodná vedecká konferencia MEDZI ČESKOU A SLOVENSKOU FILOZOFIOU (spolupráca Matice slovenskej a Vysokej školy ekonomickej v Prahe; organizátor: Dr. Perný; vystúpili Doc. Lomenčík, JUDr. Gešper, Dr. Perný a ďalší);
 • Účasť na podujatí k 200. výročiu Jána Palárika a otvorení obnovenej pamätnej izby Jána Palárika v Majcichove (predseda MS, tajomník MS, Dr. Perný);
 • Turisticko-vzdelávacie podujatia Matice slovenskej ako výstup na vrch Oblík, výstup na Kriváň či pripomienka výstupu štúrovcov na Devín;
 • Príprava vedeckých monografií (doc. Parenička);
 • Príprava vedeckej monografie (doc. Lomenčík);
 • Príprava encyklopédie o štúrovcoch (dr. Perný);
 • Spolupráca na vedeckej konferencii ODKAZ ŠTÚROVSKEJ GENERÁCIE (organizuje vedecký tajomník Dr. Madura);
 • Organizácia triptychu spomienkových a vedeckých podujatí pri príležitosti storočnice VLADIMÍRA MINÁČA (spolupráca s SHÚ MS);
 • Spolupráca s Vydavateľstvom Matice slovenskej;
 • V spolupráci Krajanským múzeum Matice slovenskej vznikla konferencia Osobnosti dolnozemských Slovákov v literatúre a umení (vystúpil doc. Lomenčík).
 • K aktivitám zamestnancov patrí aj aktívna účasť na ďalších osvetových podujatiach (FESTIVAL SLOV k významnému jubileu spisovateľa MILANA ZELINKU; podujatie k dielu a životu Ivana Horvátha, Senica; prednáška o Ladislavovi Novomeskom v Gymnáziu Ladislava Novomeského; 75. výročie výmeny obyvateľstva, Horné Saliby; osvetové podujatie venované osobnostiam: Johanka Hrebendová Bóriková, Daniel Jaroslav Bórik a Samuel Jurkovič, Sobotište, Vrbovce).
 • Vydanie e-knihy ROMAN KALISKÝ, robotník v službách národa

 

X