Aktuality SLÚ

Aktuality SLÚ2022-08-19T11:15:51+00:00

Slovenský literárny ústav v rámci ROKU ODKAZU ŠTÚROVCOV organizuje a spoluorganizuje v roku 2022 celý rad aktivít:

 • Vedecko-populárne medailóny o štúrovcoch na stránke Matica.sk a Slovenské národné noviny (autori Doc. Lomenčík, Doc. Parenička, Dr. Perný a ďalší);
 • Špeciálna výstava ODKAZ ŠTÚROVSKEJ GENERÁCIE (autori Dr. Madura, Doc. Parenička);
 • Vedecká konferencia JANKO KRÁĽ A ŠTÚROVCI V NOVOHRADE A NA HONTE v Lučenci (organizátor Doc. Lomenčík; vystúpili Doc. Parenička, Doc. Lomenčík, Dr. Perný; spoluorganizátori: MO MS v Lučenci, Dom MS v Lučenci a mesto Lučenec);
 • Prednášky K ROKU ODKAZU ŠTÚROVCOV na školách (Gymnázium Ladislava Novomeského, Spojená škola Mokrohájska; prednášali Dr. Perný, Mgr. Schvantner; Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha v Martine, Novohradská knižnica v Lučenci pre dve odborné školy; prednášal doc. Lomenčík);
 • Hodnotenie súťažných prác MLADEJ SLOVENSKEJ POVIEDKY  v Oravskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne (doc. Lomenčik);
 • Členstvo v odbornej porote literárnej súťaže pre základné a stredné školy CESTY ZA POZNANÍM MINULOSTI v Múzeu SNP (doc. Lomenčík);
 • Spolupodieľanie sa na tvorbe učebnice slovenského jazyka pre 2. stupeň základných škôl (doc. Lomenčík);
 • Prednáška k STOROČNICI HANY PONICKEJ v Podrečanoch (doc. Lomenčík);
 • Prednáška k jubileu HANY KOŠKOVEJ k 80. výročiu narodenia v Lučenci a v obci Tuhar (doc. Lomenčík);
 • Prednáška K DVOJSTOROČNICI NARODENIA JÁNA KALINČIAKA a JÁNA PALÁRIKA, MO MS Galanta (doc. Lomenčík, Dr. Perný);
 • Aktívna účasť na vedeckej konferencii k 200. VÝROČIU NARODENIA JÁNA PALÁRIKA v Kysuckom múzeu v Čadci (doc. Lomenčík, Dr. Perný);
 • Spomienkové podujatie k dvestoročnici JÁNA KALINČIAKA v Martine (doc. Parenička, doc. Lomenčík);
 • Spomienkové podujatie na JÁNA KUČERU (10. ročník Posolstva piesní Slovensku a svetu) (doc. Parenička);
 • Konferencia ŽIVOT A DIELO JÁNA FRANCISCIHO v Hnúšti a filmový dokument o Jánovi Franciscim (doc. Lomenčík, doc. Parenička);
 • Oslavy 200. výročia narodenia Janka Kráľa a tvorba dokumentu PO STOPÁCH JANKA KRÁĽA (doc. Lomenčík, doc. Parenička);
 • Medzinárodná vedecká konferencia MEDZI ČESKOU A SLOVENSKOU FILOZOFIOU (spolupráca Matice slovenskej a Vysokej školy ekonomickej v Prahe; organizátor: Dr. Perný; vystúpili Doc. Lomenčík, JUDr. Gešper, Dr. Perný a ďalší);
 • Účasť na podujatí k 200. výročiu Jána Palárika a otvorení obnovenej pamätnej izby Jána Palárika v Majcichove (predseda MS, tajomník MS, Dr. Perný);
 • Turisticko-vzdelávacie podujatia Matice slovenskej ako výstup na vrch Oblík, výstup na Kriváň či pripomienka výstupu štúrovcov na Devín;
 • Príprava vedeckých monografií (doc. Parenička);
 • Príprava vedeckej monografie (doc. Lomenčík);
 • Príprava encyklopédie o štúrovcoch (dr. Perný);
 • Spolupráca na vedeckej konferencii ODKAZ ŠTÚROVSKEJ GENERÁCIE (organizuje vedecký tajomník Dr. Madura);
 • Organizácia triptychu spomienkových a vedeckých podujatí pri príležitosti storočnice VLADIMÍRA MINÁČA (spolupráca s SHÚ MS);
 • Spolupráca s Vydavateľstvom Matice slovenskej;
 • Ďalšie aktivity

Ďalej Slovenský literárny ústav organizuje súťaž Matičná esej 2022 a konferenciu Pohľady mladej vedy, ktorá sa uskutoční na jeseň roku 2022.

Slovenský literárny ústav sa so Spolkom slovenských spisovateľov podieľal na podujatí Slovesná jar 2022.

V spolupráci Krajanským múzeum Matice slovenskej vznikla konferencia Osobnosti dolnozemských Slovákov v literatúre a umení (vystúpil doc. Lomenčík).

K aktivitám zamestnancov patrí aj aktívna účasť na osvetových podujatiach (FESTIVAL SLOV k významnému jubileu spisovateľa MILANA ZELINKU; podujatie k dielu a životu Ivana Horvátha, Senica; prednáška o Ladislavovi Novomeskom v Gymnáziu Ladislava Novomeského; 75. výročie výmeny obyvateľstva, Horné Saliby; osvetové podujatie venované osobnostiam: Johanka Hrebendová Bóriková, Daniel Jaroslav Bórik a Samuel Jurkovič, Sobotište, Vrbovce; )

V príprave sú tiež podujatia určené na propagáciu slovenských spisovateľov v spolupráci so Spolkom slovenských spisovateľov.

Dominantnou súčasťou činnosti zamestnancov Slovenské literárneho ústavu Matice slovenskej je najmä publikačná činnosť vo vedeckých a vedecko-populárnych periodikách. Slovenský literárny ústav Matice slovenskej tiež vydáva časopis OROL TATRANSKÝ. Zamestnanci pravidelne publikujú v Slovenských národných novinách, Slovenských pohľadoch, ale aj ďalších periodikách ako Literárny týždenník, DOTYKY, BOJOVNÍK, HISTORICKÝ ZBORNÍK, SLOVENSKO – NÁRODNÉ SPEKTRUM či zahraničný FILOSOFICKÝ ČASOPIS.

X