Aktuality SLÚ

Aktuality SLÚ2018-10-27T21:35:44+00:00

SLÚ MS riešil v roku 2015 tieto úlohy:
SÚČASNÁ SLOVENSKÁ LITERATÚRA PO ROKU 1989 (hlavný riešiteľ Mgr. M. Grupač, PhD., spoluriešitelia: PhDr. Milan Gonda, PhDr. Katarína Sedláková, PhD., Mgr. Zuzana Bukovenová, Mgr. Peter Cabadaj, Ing. Ivana Poláková): Projekt bol realizovaný a zavŕšený v roku 2015 a knižne vyšiel taktiež v roku 2015 ako odborná monografia vo Vydavateľstve Matice slovenskej v Martine. (Recenzenti: prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD., doc. PaedDr. Jozef Tatár, PhD.).
Bibliografický odkaz: GRUPAČ, Marián a kol. 2015. Súčasná slovenská literatúra po roku 1989. Heslár vybraných slovenských literárnych tvorcov debutujúcich po roku 1989. vyd. Vydavateľstvo Matice slovenskej, Martin. 2015. ISBN 978-80-8128-138-9. 292 s.
Monografia v sebe zahŕňa: dopĺňanie databázy autorov podľa stanovených kritérií, vytváranie heslára s CV a krátkou literárno-kritickou poznámkou, taktiež budovanie databázy debutujúcich autorov od roku 1989 do roku 2011, zoznam literárnych súťaží a ocenených autorov v danom období (1989 – 2011).
– SLÚ aktívne riešil odborné a vedecké projekty, ktoré boli finančne podporené z Grantového systému MK SR: 

MK SR Slovesná jar (literárny festival), Martin MK-4336/2015/4.5.6. Marián Grupač Marián Grupač, Peter Cabadaj, Zuzana Bukovenová, Slovenský literárny ústav MS, Vydavateľstvo MS, Kysucká galéria, Oščadnica, Mesto Martin, Turčianska galéria, Antikvariát Mädokýš Martin. 06/2015 riešený
MK SR Orol tatranský – Revue pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť MK-4337/2015/4.5.5. Marián Grupač Marián Grupač, Peter Cabadaj, Zuzana Bukovenová, Slovenský literárny ústav MS, Martin 01/2015 – 12/2015 riešený
MK SR Prvá svetová vojna a slovenskí spisovatelia MK-4338/2015/4.5.6. Marián Grupač Marián Grupač, Peter Cabadaj, Zuzana Bukovenová, Dagmar Ferencová Matiašková, Slovenský literárny ústav MS, Martin 06/2015 – 12/2015 riešený
MK SR Ján Stacho – Knieža poézie MK-4339/2015/4.5.6. Marián Grupač Marián Grupač, Peter Cabadaj, Ľubomír Feldek, Pavol Cabadaj, Jaroslav Gažo 10/2015 riešený
MK SR Po štúrovských stopách MK-4334/2015/7.3 Marián Grupač Marián Grupač, Peter Cabadaj, Zuzana Bukovenová, Dagmar Ferencová Matiašková, Slovenský literárny ústav MS, Martin 06/2015 – 12/2015 riešený
MK SR Národné matičné slávnosti MK-4346/2015/7.1 Marián Grupač, Peter Cabadaj Marián Grupač, Peter Cabadaj, obec Hrušov, SLÚ MS, MS Martin, SĽUK Bratislava 07/2015 riešený
MK SR Svetloslav Veigl a Slovenská katolícka moderna MK-3342/2015/4.5.6 Marián Grupač, Peter Cabadaj Marián Grupač, Peter Cabadaj, SLÚ MS, Dagmar Ferencová Matiašková, Zuzana Bukovenová 06/2015 – 11/2015 riešený

 

SLÚ taktiež v roku 2015 organizoval a realizoval niekoľko odborných podujatí:

 

Matičná esej – Ľudovít Štúr odborné/umelecké Marián Grupač Literárna súťaž pre študentov vysokých škôl zameraná na esejistickú tvorbu textov o osobnosti Ľ. Štúra pri príležitosti jeho 200. výročia narodenia a vyhlásenia roka 2015 Rokom Ľ. Štúra MK SR. 01/2015 – 07/2015 literárna súťaž poskytla priestor pre kreatívnu činnosť študentom vysokých škôl, ponúkla možnosť konfrontácie s čitateľmi a odbornou porotou, ako i možnosť priblížiť a spoznať osobnosť, život a dielo Ľ. Štúra v širších a podrobnejších súvislostiach
 

Súčasná slovenská literatúra

 

odborné

 

Marián Grupač, Peter Cabadaj

 

Výstavný projekt a knižný katalóg

 

09/2015 – 12/2015

Výstava priniesla plastický a podrobný obraz o situácii v súčasnej slovenskej literatúre; knižný katalóg obsahuje exkurz do najnovších dejín slovenskej literatúry od povojnových dôb až po súčasnosť, resp. situáciu v literatúre na Slovensku po roku 1989. Katalóg môže slúžiť i ako študijný materiál pre žiakov stredných škôl, rámcovo i pre vysokoškolákov, resp. pre vyučujúcich v rámci zamerania výučby na literatúru, umenie a slovenský jazyk.
Pohľady mladej vedy odborné Doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD., Doc. PaedDr. Pavol Parenička, CSc., Doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc., Mgr. Peter Cabadaj, Mgr. Marián Grupač, PhD., Mgr. Zuzana Bukovenová, Mgr. Rastislav Molda, PhD., Ing. Ivana Poláková Vedecká konferencia pre doktorandov

(vyjde Zborník)

24.11.2015 Cieľ konferencie: – analyzovať problémy a trendy, resp. konfrontácie v jazykovede, literárnej vede a historiografii s uplatnením aj interdisciplinárnych prístupov, prezentácia vedeckovýskumných aktivít o teoretických a praktických problémoch z jazykovedy, literárnej vedy a historiografie, ktoré mladí vedeckí pracovníci reflektujú vo svojich vedeckovýskumných aktivitách.

(materiály – príspevky zozbieral SLU)

 Priority a ciele SLU MS 

Prijaté zámery VZ MS

2014

Slovenský literárny ústav Matice slovenskej (ďalej len SLÚ MS) na úseku kultúry a osvety organizuje prezentácie, prednášky a iné literárne zamerané podujatia širokej verejnosti, komplexne zabezpečuje a riadi popularizačnú činnosť, prípravu a tvorbu audiovizuálnych programov.
V spolupráci s Vydavateľstvom MS participuje na vydávaní publikácií a iných tlačovín, ktorých predmetom je slovenská literatúra alebo literárna veda.

  • Po martinských uliciach – publikácia o významných osobnostiach Slovenska, podľa ktorých sú nazvané ulice v meste Martin; vydanie je plánované na rok 2014
  • Mladí vo večnosti – séria prednášok po Slovensku pri príležitosti 70. výročia SNP; predstavenie tvorby a života osobností mladých literárnych tvorcov, ktorí padli počas SNP
  • Ján Červeň: Chcem spáchať akýsi literárny hriech (Z osobných denníkov autora. 1935 – 1940); publikácia vyjde na jeseň 2014 vo Vydavateľstve MS v Martine v edícii Modrá katedrála

Pripravujú sa projekty série prednášok v rámci podporených projektov o významných osobnostiach slovenskej literatúry (Janko Silan, Pavol Horov).
Projekty budú realizované do konca roka 2014.

Zrealizovaný bol projekt 48. ročníka literárneho festivalu Slovesná jar 2014, ktorý bol venovaný 20. výročiu prijatia zákona o Martine ako Centre národnej kultúry Slovákov,
Priebežne sa pripravuje realizácia prílohy SNN Orol tatranský, od čísla 8/9 2014 v novej grafickej úprave a zmenami v redakčne rade.

  • Vyhodnotenie Matičnej eseje – Dni Andreja Hlinku

V rámci vyhláseného Roka Andreja Hlinku pri príležitosti 150. výročia narodenia tohto významného politika i kňaza, sa uskutočnili Dni Andreja Hlinku 26. septembra 2014 v Kine Kultúra v Ružomberku. Na oslavách sa okrem iného vyhlásili výsledky literárnej súťaže Matičná esej, garantovanej Slovenským literárnym ústavom Matice slovenskej s názvom Odkaz Andreja Hlinku dnešku. Na podujatí sa zúčastnili víťazi súťaže, členovia poroty, pracovníci Matice slovenskej a delegácia Mesta Ružomberok na čele s primátorom Jánom Pavlíkom. Hudobným hosťom bola kapela Cabo, ktorá zahrala a zaspievala zhudobnené verše básnikov, majúcich blízky vzťah k A. Hlinkovi (Paľo Oliva, Gorazd Zvonický, Koloman Kolomi Geraldini).
Cieľom súťaže bolo donútiť študentov preštudovať si niečo o takej významnej osobnosti ako je Andrej Hlinka v dejinách našej samostatnosti, o ktorú sa celý život usiloval a priblížiť im historické udalosti s ním spojené, možno aj ozrejmiť niektoré mylné informácie, robiace z neho kontroverznú osobnosť. Výsledky súťaže:
I. miesto Blažena Križová – Zoznámme sa
II. miesto Julián Orlický – Andrej  Hlinka – slovenský kňaz a národný buditeľ
III. miesto Martin Navrátil – Odkaz Andreja Hlinku dnešku

Hlinkova esej 2014 – fotogaléria

  • Projekt Mladí vo večnosti

i_2800274[clear]
Pri príležitosti pripomenutia 70. výročia Slovenského národného povstania rozbehol Slovenský literárny ústav Matice slovenskej projekt s názvom Mladí vo večnosti, ktorý finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Ide o cyklus prednášok o mladých spisovateľoch, prekladateľoch, umelcoch, ktorí padli buď priamo v boji SNP alebo boli neskôr mučení a popravení. Mladí ľudia vo veku, kedy začínali žiť, študovať, rozbiehať životnú cestu, ktorú im zahatala neľútostná vojna a smrť. V spomínanom cykle sa postupne predstavujú osobnosti ako Ján Brocko, Ladislav Dzurányi-Orlov, Otto Frank, Alžbeta Gőllnerová-Gwerková, Marcel Herz, Eugen Karvaš, Boris Kocúr, Viliam Kopečný, Milan Mareček, Samuel Máľach-Petrovský a Juraj Mučaji.
V tomto výbere sú silné príbehy obetí, vojny a zbytočnej smrti, ktorú vojna so sebou vždy prináša. Cieľom tohto projektu je priblížiť hlavne mladej generácii históriu svojho národa, ukázať, ako sa kedysi ľudia možno v ich veku museli zachovať a mnohokrát obetovať svoj život pre tých, ktorí prišli po nich, pre ich lepší a slobodnejší život. Treba si vážiť to, čo pre nás urobili naši predkovia, či už to boli mladí muži v revolučných rokoch 1848/49, alebo o storočie neskôr v Slovenskom národnom povstaní 1944, nehovoriac o prvej a druhej svetovej vojne.

i_2800276[clear]
Pripomínajme si teda prijateľnou formou historické udalosti, tak ako sa to udialo v Rožňave v Aule rožňavského Gymnázia P. J. Šafárika a v Prvom slovenskom literárnom gymnáziu v Revúcej 23. septembra 2014, kde sa s prednáškami predstavili vedecký tajomník Matice slovenskej Peter Cabadaj a riaditeľ Slovenského literárneho ústavu Matice slovenskej Marián Grupač.
Mladí vo večnosti

Cena Jána Červeňa

Seminár Návraty Pavla Horova
Chcem spáchať akýsi literárny hriech – umelecké krédo J. Červeňa

 

 

 

 

X