Zásady členstva v MS


/Zásady členstva v MS
Zásady členstva v MS2022-02-02T09:08:22+00:00

 

Zásady členstva v Matici slovenskej

 

HLAVA I.
Zakladanie odborov v Matici slovenskej

Článok 1.
Postup pri zakladaní miestnych odborov, odborov Mladej Matice, záujmových a vedeckých odborov MS:

 1. Prvým krokom na založenie nového odboru v Matice slovenskej je vytvorenie prípravného výboru,  rozvinutie propagácie úsilia o vznik odboru a spolupráca s Členským ústredím MS.
 2. Aby sa mohlo uskutočniť zakladajúce valné zhromaždenie odboru, ČÚ MS odporúča získať  minimálne 15 záujemcov o členstvo, pri MO MS a OMM je nutné dodržať aby aspoň polovica členov mala bydlisko na území miesta vzniku odboru.
 3. Termín konania valného zhromaždenia je potrebné vopred prerokovať so zástupcom ČÚ MS a najneskôr 10 dní pred jeho konaním zaslať pozvánku Členskému ústrediu MS v Martine a pracovisku MS v ktorom bude odbor MS pôsobiť. V opačnom prípade by sa muselo valné zhromaždenie príslušného odboru opakovať za prítomnosti zástupcu ČÚ MS Martin alebo predsedu MS, podpredsedov a tajomníkov MS. ČÚ MS môže poveriť príslušné oblastné stredisko MS ďalšou súčinnosťou. V prípade nedodržania tohto postupu pri založení odboru Členské ústredie MS takýto  odbor nezaregistruje.
 4. Odbor Matice slovenskej vzniká dňom uskutočnenia valného zhromaždenia a registráciou v matrike Členského ústredia MS.
 5. Na  zakladajúce  valné  zhromaždenie  odboru  sú potrebné  tlačivá, ktoré sú k  dispozícii  v Členskom ústredí MS, príslušných oblastných strediskách MS a na  www.matica.sk pod: Členské ústredie, Postup pri zakladaní odborov MS.
 6. Tlačivá na založenie odboru v MS:

5.  Po zakladajúcom valnom zhromaždení odbor pošle Členskému ústrediu MS:

 • žiadosť o registráciu odboru MS,
 • zápisnicu z VZ spolu s prezenčnou listinou (v zápisnici uviesť zloženie výboru a presnú adresu predsedu odboru do) 14 dní,
 • vyplnenú evidenčnú kartu, vyplnenú matričnú knihu členov.

6.  Po doručení uvedených dokladov pošle ČÚ MS miestnemu odboru:

 • potvrdenie o registrácii,
 • potvrdenie o pridelení číselného identifikátora zo Štatistického úradu SR.

 

Článok 2.
Pokyny pre organizáciu a činnosť odborov MS

 1. Prípravný výbor pripraví na VZ program: otvorenie, schválenie programu  zhromaždenia, voľba návrhovej a volebnej komisie, prejav pozvaného zástupcu MS, diskusia, odsúhlasenie členského príspevku, voľba výboru, voľba predsedu odboru,  dozorného výboru, schválenie uznesenia, zakončenie.
 2. Zhromaždenie by malo byť organizačne pripravené, t. j. mali by byť nachystané prezenčné listiny, kandidátka výboru, plán činnosti,  návrh uznesenia. Zvolený výbor si na svojom prvom zasadnutí (najlepšie hneď po zhromaždení) zvolí ďalších funkcionárov – podpredsedu, tajomníka, pokladníka, kronikára.Výbor odboru zabezpečí výrobu pečiatky, príp. zriadenie účtu v banke.
 3. Na pôde MO MS môžu pôsobiť kluby a sekcie bez právnej subjektivity a kolektívni členovia. Kolektívne členstvo v MO MS vzniká na báze dohody medzi MO MS a kolektívom.

Článok 3.
Povinnosti odborov vo vzťahu k ČÚ MS

 1. Raz ročne, ale najneskôr najneskôr do 31. marca oznámiť stav členov k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka a to vo forme aktualizovanej  matričnej knihy.
 2. Raz ročne odviesť  príspevok v sume 10 centov za každého člena na  Korunový fond.
 3. Raz ročne uskutočniť výročnú členskú schôdzu odboru a zápisnicu spolu s prezenčnou listinou poslať Členskému ústrediu MS.
 4. Za volebné obdobie (4 roky) uskutočniť valné zhromaždenie odboru a zápisnicu spolu s prezenčnou listinou poslať  Členskému ústrediu MS.
 5. Pri zmene predsedu odboru je potrebné najneskôr do 14 dní písomnou formou oznámiť Členskému  ústrediu MS meno, adresu a kontakt nového predsedu.

Hlava II.
Členstvo v Matici slovenskej

Článok 1.
Ako sa stať členom Matice slovenskej

 1. Základným pilierom MS sú jej členovia združení v miestnych (MO MS), vo vedeckých (VO) a záujmových odboroch (ZO), ako aj v odboroch Mladej Matice. Členom sa môže stať každý občan SR, ale aj občan iného štátu, ktorý sa hlási k poslaniu, úlohám a myšlienkam MS, zároveň sa stotožňuje so stanovami a programom MS.

Článok 2.
Práva členov

 1. Práva členov MS ustanovuje Hlava IV, ods. 1 platných stanov MS.

Článok 3.
Povinnosti členov

 1. Povinnosti členov MS ustanovuje Hlava IV, ods. 2 platných stanov MS.

Článok 4.
Zánik

 1. Členstvo v MS zaniká v zmysle ustanovení uvedených v Hlave III, ods. 10, 11 a 12 platných stanov MS.

Článok 5.
Formy členstva

 1. Členstvo v MS je individuálne a kolektívne.
 2. Individuálne členstvo môže byť:

a) riadne,
b) individuálne členstvo v MS registrované priamo na ČÚ MS,
c) zakladajúce a podporujúce,
d) čestné.

a) Riadne členstvo v MS

 1. Členom v odbore MS (MO, VO, ZO, OMM) sa stáva fyzická osoba (FO) na základe prihlášky do miestneho, záujmového, vedeckého odboru, odboru Mladej Matice, čo  záujemca (FO)  presne vyznačí v prihláške za člena MS
 2. Vyplnenú prihlášku záujemca (FO) doručí príslušnému (MO, VO, ZO alebo OMM MS) v mieste svojho bydliska, alebo mimo svojho bydliska a to tomu odboru MS, v ktorom má záujemca (FO) záujem byť členom MS.
 3. Riadne členstvo vzniká dňom schválenia vo výbore príslušného odboru MS (MO, VO, ZO alebo OMM MS), v ktorom prejavil záujem stať sa členom MS.
 4. Výška členského príspevku je stanovená jednotlivo schválením na valnom  zhromaždení príslušného odboru MS.
 5. Bližšie informácie poskytne príslušné oblastné stredisko MS pôsobiace v príslušnej územnej pôsobnosti –    DMS, OP MS  alebo ČÚ MS.

b) Individuálne členstvo v MS registrované priamo na ČÚ MS

 1. Individuálnym členom Matice slovenskej sa stáva fyzická osoba (FO), ak v mieste bydliska nie je príslušný odbor MS (MO, VO, ZO alebo OMM MS), alebo ak má záujemca (FO) vyslovene záujem o tento druh členstva v MS.
 2. Je potrebné vypísať Prihlášku za individuálneho člena Matice slovenskej.
 3. Záujemca (FO) o individuálne členstvo zasiela vyplnenú prihlášku na Členské ústredie MS poštou alebo elektronicky prostredníctvom e – mailu na adresu uvedenú na prihláške individuálneho člena MS.
 4. Uhradí členský príspevok v hotovosti alebo prevodom na číslo účtu uvedenom v prihláške individuálneho člena MS v stanovenej výške 5,- eur ročne.
 5. Po prijatí prihlášky a členského príspevku ČÚ MS zaregistruje záujemcu v registri individuálnych členov, pričom obratom zašle záujemcovi (FO) vystavený členský  preukaz spolu so sprievodným listom. Bližšie informácie poskytne ČÚ MS.

c) Zakladajúce a podporujúce členstvo v MS

 1. Symbolicky nadväzuje na zakladajúcich členov MS od roku 1863 do roku 1873. Zakladajúcimi členmi sa stali mnohé významné osobnosti nášho politického, spoločenského, vedeckého a kultúrneho života. Zakladajúcim a podporujúcim členom v MS sa môže stať každý, kto prejaví oň záujem. Je potrebné vypísať prihlášku za  zakladajúceho a podporujúceho člena v MS.
 2. Záujemca o zakladajúce členstvo v MS zašle prihlášku za zakladajúceho a podporujúceho člena MS, v ktorej vyznačí záujem o zakladajúce členstvo v MS. Členské ústredie MS po prijatí prihlášky a členského príspevku vo výške 500,- eur, zaregistruje záujemcu (FO) v osobitnom registri zakladajúcich členov. Následne mu  vystaví DIPLOM ZAKLADAJÚCEHO ČLENA MS. Diplom (osvedčenie) zakladajúceho člena mu osobne odovzdá predsedu MS, na požiadanie môže byť zaslaný poštou.
 3. Záujemca o podporujúce členstvo v MS  zašle prihlášku za zakladajúceho a podporujúceho člena MS,v ktorej vyznačí záujem o podporujúce členstvo v MS. Členské ústredie po prijatí prihlášky a členského príspevku minimálne vo výške 100,- eur zaregistruje záujemcu (FO) v osobitnom registri podporujúcich členov. Následne mu vystaví Dohodu o podporujúcom členstve v MS. Po úhrade  poslednej splátky, ktorou podporujúci člen dosiahne plnú sumu stanovenú pri zakladajúcom členstve, sa podporujúci člen stáva zakladajúcim členom a bude mu  vystavený DIPLOM ZAKLADAJÚCEHO ČLENA MS. Diplom (osvedčenie) zakladajúceho člena mu osobne odovzdá  predseda MS, na požiadanie môže byť zaslaný poštou.

d) Čestné členstvo

 1. Čestným členom sa môže stať každá osoba, ktorá sa mimoriadnou mierou zaslúžila  o rozvoj národného a kultúrneho života a Matice slovenskej.
 2. Návrh na udelenie čestného členstva môže predložiť každá organizačná zložka MS.
 3. Vyplnený návrh je potrebné odoslať na ČÚ MS, e-mail: martin.hajnik@matica.sk, ktoré vedie evidenciu všetkých návrhov a evidenciu schválených čestných členov.
 4. MS návrhy predloží na schválenie v rámci valného zhromaždenia alebo celoslovenského snemu MS, konaného v príslušnom kalendárnom roku.
 5. Čestným členom MS sa navrhovaná osoba stáva po schválení na valnom zhromaždení alebo celoslovenskom sneme MS.

3. Kolektívne členstvo

 1. Kolektívnym členom MS sa môže stať právnická osoba alebo iné zoskupenia bez právnej subjektivity so sídlom na Slovensku, napr. súbory, kluby a pod., alebo občianske združenia, krajanské spolky a organizácie Slovákov žijúcich v zahraničí na základe Dohody o kolektívnom členstve.
 2. Kolektívne členstvo môže vzniknúť:

a) priamo pri MS,

b) pri odboroch MS (t. j. MO, VO, ZO alebo OMM MS).
a) Priamo pri MS

 1. V prípade záujmu o kolektívne členstvo v MS sa obráťte na ČÚ MS, e-mail lukas.havlik@matica.sk.
 2. ČÚ MS spracuje dohodu o kolektívnom členstve v MS alebo odbore MS, na základe dodaných podkladov záujemcu o kolektívne členstvo.
 3. ČÚ MS spracovanú dohodu zašle záujemcovi o kolektívne členstvo v 4 výtlačkoch,  ktorý ju potvrdí svojím podpisom, prípadne aj pečiatkou a obratom všetky výtlačky zašle na ČÚ MS.
 4. ČÚ MS podpísanú, prípadne aj opečiatkovanú dohodu o kolektívnom členstve predloží na podpis predsedovi MS.
 5. ČÚ MS po vykonaní tohto úkonu a podpise dohody o kolektívnom členstve v MS predsedom MS zašle 2 originály dohody kolektívnemu členovi MS.
 6. Evidenciu všetkých dohôd kolektívnych členov v MS ako i odborov MS vedie ČÚ MS.
 7. Po uzatvorení dohody o kolektívnom členstve MS, kolektívny člen v MS prezentuje svoju činnosť pod hlavičkou MS.
 8. MS sa v rámci svojich možností zaväzuje podporovať a prezentovať činnosť kolektívneho člena MS.

b) Pri odboroch MS (t. j. MO, VO, ZO alebo OMM MS)

 1. V prípade záujmu o kolektívne členstvo v miestnom, záujmovom alebo vedeckom odbore podpisuje dohodu predseda príslušného odboru.

Na stiahnutie:

Žiadosť o zaregistrovanie
Evidenčná karta
Dohoda
Prihláška za člena MS

Matričná kniha pre MO MS
Matričná kniha VO ZO MS
Matričná kniha pre OMM

Vzorové stanovy MO MS

vzorové stanovy MO MS

 

X