Dom Matice slovenskej Bratislava


/Dom Matice slovenskej Bratislava

 

  • Dom Matice slovenskej (DMS) má samostatnú právnu subjektivitu. Na jeho čele je riaditeľ DMS, vymenovaný predsedom Matice slovenskej na základe výberového konania.
  • Územnú pôsobnosť DMS, zásady hospodárenia s majetkom, pracovnoprávne vzťahy, náplň práce a ostatné pracovné akty upravuje zriaďovacia listina alebo štatút tohto pracoviska, ktoré vydáva predseda po schválení vo výbore.
  • DMS môže vstupovať do podnikateľských aktivít a vykonávať podnikateľskú činnosť v súlade s platnou právnou úpravou a so zásadami hospodárenia DMS.
  • DMS v plnom rozsahu zodpovedá za práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvných vzťahov.

Riaditeľka D MS v Bratislave

Mgr. Mária Tkáčová

Adresa: Grösslingova 23, 81251 Bratislava
Mobil: 0905 827 665
E-mail: maria.tkacova@matica.sk

2020-06-18T09:24:39+00:008 októbra 2018 |
X