Dom Matice slovenskej Bratislava


/Dom Matice slovenskej Bratislava

Poverený riaditeľ Domu Matice slovenskej v Bratislave

Mgr. Peter Schvantner

Adresa: Grösslingova 23, 81251 Bratislava
Mobil:  0910 987 893
E-mail: peter.schvantner@matica.sk

 

Mgr. Ján Kšiňan

Adresa: Grösslingova 23, 81251 Bratislava
Mobil:  +421 905 894 658
E-mail: jan.ksinan@matica.sk

Informácie o Dome Matice slovenskej Bratislava

  • Dom Matice slovenskej (DMS) má samostatnú právnu subjektivitu. Na jeho čele je riaditeľ DMS, vymenovaný predsedom Matice slovenskej na základe výberového konania.
  • Územnú pôsobnosť DMS, zásady hospodárenia s majetkom, pracovnoprávne vzťahy, náplň práce a ostatné pracovné akty upravuje zriaďovacia listina alebo štatút tohto pracoviska, ktoré vydáva predseda po schválení vo výbore.
  • DMS môže vstupovať do podnikateľských aktivít a vykonávať podnikateľskú činnosť v súlade s platnou právnou úpravou a so zásadami hospodárenia DMS.
  • DMS v plnom rozsahu zodpovedá za práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvných vzťahov.

 

2024-01-22T14:35:57+00:0029 apríla 2022 |
X