Dom Matice slovenskej Dunajská Streda


/Dom Matice slovenskej Dunajská Streda

 • Dom Matice slovenskej (DMS) má samostatnú právnu subjektivitu. Na jeho čele je riaditeľ DMS, vymenovaný predsedom Matice slovenskej na základe výberového konania.
 • Územnú pôsobnosť DMS, zásady hospodárenia s majetkom, pracovnoprávne vzťahy, náplň práce a ostatné pracovné akty upravuje zriaďovacia listina alebo štatút tohto pracoviska, ktoré vydáva predseda po schválení vo výbore.
 • DMS môže vstupovať do podnikateľských aktivít a vykonávať podnikateľskú činnosť v súlade s platnou právnou úpravou a so zásadami hospodárenia DMS.
 • DMS v plnom rozsahu zodpovedá za práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvných vzťahov.

Riaditeľka Domu Matice slovenskej Dunajská Streda

PhDr. Libuša KlučkováPhDr. Libuša Klučková
Adresa: Jesenského 25
929 01 Dunajská Streda
Tel: 031/5525183
Mobil: 0905/300463
E-mail: dms.dunstreda@matica.sk

 

Informácie o Dome Matice slovenskej Dunajská Streda

Predmetom činnosti DMS je prostredníctvom matičných aktivít na národnostne zmiešanom území prehlbovať úctu k slovenskej štátnosti, úctu k tradíciám nášho národa.

Rôznorodými kultúrnymi podujatiami a aktivitami na jazykovo zmiešanom území sa orientuje na:

 • pozorovanie úrovne používania slovenského jazyka v hromadných oznamovacích prostriedkoch, používania štátneho
 • jazyka vo verejnom a úradnom styku podľa zákona, ale aj v ostatných oblastiach verejného života;
 • upevňovanie tradičných slovenských hodnôt úcty k blížnym, k rodičom, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám
 • štátu, ktorého je občanom, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre;
 • utváranie atmosféry a reality domoviny pre všetkých občanov Slovenska;
 • upevňovanie klubového charakteru oboch matičných pracovísk;
 • nadväzovanie kontaktov s ostatnými kultúrnymi regionálnymi štruktúrami, s orgánmi miestnej samosprávy ; udržiavanie
 • dobrých a produktívnych vzťahov s miestnou samosprávou, s kultúrnymi zariadeniami, školami, občianskymi združeniami;
 • podporovanie rôznymi formami vzťahov dobrej spolupráce a porozumenia pluralitných duchovných komunít, rozvíjania kresťanského ekumenizmu.

Zastrešuje: DMS v Dunajskej Strede spevácku skupinu Slnečnica, folklórny súbor Krpčiarik, OP MS v Šamoríne spevácku skupina Lipa, folklórny súbor Prvosienka, tlačový spravodaj Ozveny OP MS v Šamoríne

Medzi najznámejšie pravidelné aktivity DMS a OP MS patria:

 • Dni kultúrneho dedičstva,
 • Žijeme tu spolu,
 • podujatia súvisiace so štátnymi sviatkami a výročiami;
 • Šaliansky Maťko,
 • Hviezdoslavov Kubín,
 • Rozprávkové vretienko,
 • Prečo mám rád slovenčinu,
 • Prečo mám rád Slovensko,
 • Štúrovo pero,
 • Literárny Kežmarok,
 • O cenu Slovenského učeného tovarišstva,
 • Pochôdzka po slovenskom juhu – spomienkové slávnosti na M. R. Štefánika v Šamoríne a Ivanke pri Dunaji,
 • vítanie Nového roka,
 • fašiangy,
 • tradície Veľkej noci,
 • vítanie mája,
 • vianočné podujatia pre sociálne ústavy a detské domovy,
 • Deň detí,
 • stretnutia so spisovateľmi a významnými predstaviteľmi spoločensko-kultúrneho života,
 • športové súťaže a pod.

Uskutočnilo sa v Dome Matice slovenskej v Dunajskej Strede a OP MS v Šamoríne

V Dome MS v Dunajskej Strede a v neďalekom Oblastnom pracovisku MS v Šamoríne prebieha celý rad zaujímavých podujatí , na ktorých sa radi stretajú matičiari z Dunajskostredského regiónu. Kultúrne podujatia, ktoré sa konajú na rôznych miestach Dunajskostredského okresu sú prevažne v jazyku maďarskom. Priestorovo neveľké pracoviská MS v Dunajskej Strede a v Šamoríne radi vítajú matičiarov na podujatiach ,ktoré sú skôr komorného charakteru.
Posledné mesiace sa stretli matičiari v Šamoríne na podujatí pre jubilantov a samozrejme na tradičnej Katarínskej zábave. V Dunajskej Strede členovia výboru MS pripravili radosť pre seniorov pri príležitosti Dňa seniorov. V čase vianočných sviatkov potešil deti príchod sv. Mikuláša, ktorý ich obdaroval zaujímavým detským programom a sladkosťami. Najmä v tomto roku detí bolo neúrekom. V posledné už adventné dni obe pracoviská pripravili stretnutie s matičiarmi s posedením pri tradičnej kapustnici a za účasti známej speváckej skupiny Slnečnica, o ktorej možno neomylne tvrdiť , že svojimi skladbami a šírením dobrej nálady je známa takmer v celom Trnavskom kraji.
Okrem spomínaných podujatí , možno uviesť zhotovovanie vianočných ozdôb , ktorých prevažne je autorkou p. Broszová. Skrášlila nimi vonkajšok a vnútro Domu MS V Dunajskej Strede. Z ďalších podujatí možno uviesť podujatia charitatívneho charakteru . V súčasnosti sa pripravujú na príchod Nového roka a v súvislosti s ním sa 1. januára matičiari stretnú , aby si hymnou SR pripomenuli 25. výročie Slovenskej republiky. V januári matičiari zo Šamorína a Dunajskej Stredy začínajú s organizáciou slovenských plesov a to znamená predaj lístkov, pripraviť ceny do tomboly , výzdobu plesovej miestnosti a pod. V januári sa začnú podujatia pre školy v súvislosti s 25. výročím Slovenskej republiky. Poďakovanie patrí všetkým matičiarom v Šamoríne a v Dunajskej Strede, ktorí prispeli k aktívnej činnosti a udržiavaniu slovenských národných tradícií, zvykov a národného povedomia.

L. Klučková
DMS v Dunajskej Strede

článok neprešiel jazykovou úpravou

Slnečnica

Kapustnica

2021-04-14T15:02:46+00:009 októbra 2018 |
X