Dom Matice slovenskej Košice


/Dom Matice slovenskej Košice

 • Dom Matice slovenskej (DMS) má samostatnú právnu subjektivitu. Na jeho čele je riaditeľ DMS, vymenovaný predsedom Matice slovenskej na základe výberového konania.
 • Územnú pôsobnosť DMS, zásady hospodárenia s majetkom, pracovnoprávne vzťahy, náplň práce a ostatné pracovné akty upravuje zriaďovacia listina alebo štatút tohto pracoviska, ktoré vydáva predseda po schválení vo výbore.
 • DMS môže vstupovať do podnikateľských aktivít a vykonávať podnikateľskú činnosť v súlade s platnou právnou úpravou a so zásadami hospodárenia DMS.
 • DMS v plnom rozsahu zodpovedá za práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvných vzťahov.

 

Riaditeľ Domu Matice slovenskej Košice

Michal Matečka
Adresa: Hlavná ul. č. 68, 040 01  Košice
Mobil: 0918/904 929
E-mail: dms.kosice@matica.sk

 

Informácie o Dome Matice slovenskej Košice

Dom Matice slovenskej (DMS) v Košiciach vznikol po prvýkrát v máji 1990, od 1. 7. 1991 pôsobil ako oblastné pracovisko. Po strate priestorov od 1. 12. 1997 bol opäť otvorený ako Dom Matice slovenskej v priestoroch patriacich armáde Slovenskej republiky na základe zmluvy o prenájme. Neskôr bol presťahovaný do súčasných priestorov.
Dom Matice slovenskej pôsobí v krajskom meste Východného Slovenska v Košiciach, preto úzko spolupracuje so zriadenými subjektmi Matice slovenskej i MO MS v jeho pôsobnosti, čím vzniká koordinácia činnosti matičného hnutia v rámci celého kraja.
Pri DMS aktívne pôsobí ženská spevácka skupina Matičiarky.

Predmetom činnosti DMS je:

 • práca s členskou základňou, jej rozširovanie spôsobom metodickej činnosti ,
 • zachovávanie ľudových tradícií a dedičstva našich predkov,
 • spolupráca s kolektívnymi členmi, záujmovými klubmi, kultúrnymi inštitúciami, školami, štátnou správou a so samosprávou,
 • spolupráca s predstaviteľmi cirkví, biskupskými úradmi, pre organizovanie spoločných podujatí v rámci jednotlivých historických osobností týchto cirkví i spoločné ekumenické stretnutia.

Najznámejšie pravidelné aktivity DMS:

Podujatia organizované v priebehu roka sú pestré. Od literárnych, výtvarných, speváckych, športových, podujatí venovaných histórii , osobnostiam národného života, mesta, okresov, kraja i v spolupráci so zahraničnými Slovákmi. Tieto sa organizujú pre záujemcov každej vekovej kategórie, nadväzne na tradičné postupové súťaže a v rámci celého Slovenska, ako:

 • Šaliansky Maťko
 • Beniakove Chynorany
 • Slovenský slávik
 • Štúrov Zvolen

Dom MS sa snaží zachovávať a rozvíjať ľudovú ornamentiku. Podnecuje záujem kultúrnej verejnosti o túto formu umenia ako o duchovné dedičstvo nášho národa. V rámci tohto projektu sa organizujú súťaže, výstavy a semináre na území celého Východného Slovenska. DMS sa každoročne aktívne zapája do organizovania podujatí na ktorých sa prezentuje folklór Zemplína, Abova a Gemera.

2019-10-23T08:26:09+00:009 októbra 2018 |
X