Dom Matice slovenskej Liptovský Mikuláš


/Dom Matice slovenskej Liptovský Mikuláš

 

  • Dom Matice slovenskej (DMS) má samostatnú právnu subjektivitu. Na jeho čele je riaditeľ DMS, vymenovaný predsedom Matice slovenskej na základe výberového konania.
  • Územnú pôsobnosť DMS, zásady hospodárenia s majetkom, pracovnoprávne vzťahy, náplň práce a ostatné pracovné akty upravuje zriaďovacia listina alebo štatút tohto pracoviska, ktoré vydáva predseda po schválení vo výbore.
  • DMS môže vstupovať do podnikateľských aktivít a vykonávať podnikateľskú činnosť v súlade s platnou právnou úpravou a so zásadami hospodárenia DMS.
  • DMS v plnom rozsahu zodpovedá za práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvných vzťahov.

Riaditeľ Domu Matice slovenskej Liptovský Mikuláš

Marek NemecBc. Marek Nemec
Adresa: Nábrežie Dr. A. Stodolu 1918, 031 01 Liptovský Mikuláš
Mobil: 0918/904955
E-mail: dms.mikulas@matica.sk

Pracovník  DMS Liptovský Mikuláš

Peter Vrlík
Adresa: Nábrežie Dr. A. Stodolu 1918, 031 01 Liptovský Mikuláš
E-mail: peter.vrlik@matica.sk

 

Informácie o Dome Matice slovenskej Liptovský Mikuláš

Dom Matice slovenskej (DMS) v Liptovskom Mikuláši vznikol dňa 18. 10. 1991. Počas doby trvania bol trikrát premiestňovaný vždy do priestorov, ktoré boli vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš. V súčasnosti Dom MS je znovu v priestoroch v ktorých pôsobil od roku 1991 do roku 2001. Na základe dohody zo dňa 18. 10. 2008 medzi Maticou slovenskou a mestom Liptovský Mikuláš prenajalo mesto Liptovský Mikuláš do dlhodobého prenájmu Matici slovenskej na 50 rokov zrekonštruovanú budovu teraz už Domu Matice slovenskej za symbolické 1 euro.
DMS Liptovský Mikuláš má svoju pôsobnosť v regiónoch Liptova a Oravy. V Liptove pôsobia tieto Miestne odbory MS: Važec, Východná, Kráľova Lehota, Pribylina, Liptovský Mikuláš, Ľubela, Kvačany, Ružomberok, Stankovany.
Na Orave: Dolný Kubín, Tvrdošín, Trstená, Námestovo, Babín, Štefanov nad Oravou, Oravská Polhora.
V Liptove pôsobia aj kluby Odboru Mladej Matice a to v Liptovskom Mikuláši, Podturni a Beňadikovej.
Ďalej sú tu aj kolektívny členovia Divadelného odboru MS konkrétne : MADOS Liptovský Mikuláš, LHTS 07 Liptovský Mikuláš, ŠAPO Ploštín a DS MÁJ Černová. Celkovo v pôsobnosti Domu MS v Liptovskom Mikuláši pôsobí 16 Miestnych odborov, 3 Kluby OMM, a štyria kolektívny členovia DO MS. Celkovo je to 23 subjektov v pôsobnosti Domu MS.
DMS v Liptovskom Mikuláši poskytuje svoje priestory Matičnej divadelnej ochotníckej scéne (MADOS), Klubu Odboru Mladej Matice, MO MS Liptovský Mikuláš,. V Dome MS je sídlo Divadelného odboru Matice slovenskej.
Pri DMS v Liptovskom Mikuláši pracujú nasledovné kluby: Klub filatelistov Liptova, Klub paličkovanej čipky, Tatranský klub chovateľov poštových holubov, Základná organizácia Zväzu diabetikov Slovenska, Klub Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika, Liptovská umelecká beseda.

Predmetom činnosti DMS je:

– starostlivosť o prácu MO MS, metodicky usmerňovať a riadiť ich činnosť a hlavne napomáhať k oživotvoreniu neaktívnych MO.
– Oboznamovanie s matičnou myšlienkou a matičným programom okolie svojho pôsobenia a tak napomáhať zakladať nové MO MS v regióne Liptova a Oravy.
– Práca s mládežou, zakladať nové kluby OMM v pôsobnosti DMS.
– Besedy prednášky v rámci regionálnej výchovy na základných a stredných školách.
– Výstavná činnosť, podpora začínajúcim umelcom .
– Divadelná činnosť, pripomenutie si významných udalostí a osobnosti formou dramatizácií.
– Spolupráca s kultúrnymi inštitúciami a miestnymi samosprávami.

Medzi najznámejšie pravidelné aktivity DMS patria:

– pripomenutie si Žiadostí slovenského národa
– pripomenutie si úmrtia Martina Rázusa
– pripomenutie si Deň Ústavy SR
– spomienka na zosnulých významných rodákov a osobností ktoré žili v Liptovskom Mikuláši (Pamiatka zosnulých).
– Spomienkové večery na významné liptovské osobnosti
– Výstavy začínajúcich a amatérskych umelcov
– Predvianočné stretnutie kultúrnych pracovníkov v meste Liptovský Mikuláš
– Filmové podvečery s amatérskymi filmármi
– Horúce dialógy o kultúre , stretnutia Liptovskej umeleckej besedy
– Športové podujatia- futbalový turnaj, hokejbalový turnaj,  volejbalový turnaj
– Filatelistické burzy
– DMS v poslednej dobe zameriava svoju spoluprácu aj so Slovákmi žijúcimi v Poľsku  a množstvo ďalšieho

 

2018-11-30T08:47:50+00:009 októbra 2018 |
X