100 rokov Matice slovenskej v Trenčíne


//100 rokov Matice slovenskej v Trenčíne

100 rokov Miestneho odboru Matice slovenskej v Trenčíne

Autor: Mgr. Matej Mindár

Matica slovenská mala v okolí Trenčína niekoľko priaznivcov a členov už v druhej polovici 19. storočia počas Rakúsko-Uhorska.[1] Po vzniku Česko-Slovenskej republiky koncom roka 1918 sa činnosť Matice slovenskej obnovila. Ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska  vydalo 1. januára 1919 nariadenie č. 1, ktorým sa jej činnosť formálne obnovila. Tridsaťtri starých matičných členov súhlasilo s vytvorením pripraveného výboru na oživotvorenie Matice slovenskej. Členmi výboru sa stali Matúš Dula, Gustáv Izák, Jozef Škultéty, Oto Škrovina, Miloš Vančo a Štefan Krčméry. 15. februára 1919 Národné noviny zverejnili návrh nových matičných stanov vychádzajúcich z roku 1862. Po dvoch neúspešných pokusoch sa podarilo zvolať valné zhromaždenie až 5. augusta 1919 za prítomnosti predstaviteľov česko-slovenskej vlády, poslancov Národného zhromaždenia kultúrnych inštitúcií z Čiech a významných predstaviteľov slovenskej kultúry. [2] Účastníci valného zhromaždenia prijali matičné stanovy a zvolili si spolkové orgány a vedúcich predstaviteľov. Podstatou Matice slovenskej bolo zjednotiť priaznivcov slovenského národného života. Jej zameranie bolo všestranné. Okrem finančnej podpory pre spisovateľov, študentov a vedecké výskumy, vydavateľskej činnosti, spolupráce s inštitúciami podobného zamerania, výstavby novej matičnej budovy a zakladania vedeckých odborov a atď. podporovala zakladanie regionálnych pobočiek miestnych odborov po celom Slovensku.[3]

V Trenčíne sa zakladajúca schôdza Miestneho odboru Matice slovenskej v Trenčíne uskutočnila 16. novembra 1919 v dvorane Župného domu (dnes Trenčianske múzeum). Toto zhromaždenie záujemcov o členstvo v Matici slovenskej otvoril advokát dr. Juraj Janoška, ktorý privítal jej znovuobnovenie. Zakladajúcej schôdze sa zúčastnil aj tajomník Štefan Krčméry, ktorý vo svojom prejave zhrnul činnosť Matice slovenskej od jej založenia v roku 1863 až po jej zrušenie roku 1875. Potom zhromaždenie jednohlasne schválilo matičné stanovy a zvolilo prvý výbor. Predsedom sa stal župan dr. Jozef Minárik, tajomníkom advokát dr. Juraj Janoška, pokladníkom Ľudovít Kubo s pomocníkmi Elou Michalcovou a obchodníkom Ľudovítom Kontšekom. Za členov výboru boli zvolení: Trenčania – verejný notár dr. Karol Štúr, riaditeľ Meštianskej banky Igor Pietor, učiteľ a básnik Michal Kiss, zámočník Michal Hubocký, krajčír Jozef Reihel, evanjelický farár senior Žigmnud Križan, notár Jozef Laco, štátny úradník Ján Zverec, riaditeľ školy Gabriel Valocký, profesor gymnázia František Klusák, župný archivár Michal Holmík, dr. František Kalač, Ľudovít Stanek, Jozef Gálik a Ján Ličko. Členmi výboru sa stali aj zástupcovia z vidieka, a to: Moravské Lieskové – evanjelický farár augsburského vyznania Ján Zeman, rímskokatolícki farári dr. Jozef Buday, Selec – farár Štefan Zlámal, Dubnica nad Váhom – farár František Gabriel, Kochanovce – evanjelický farár Ján Palic, Orechové – rímskokatolícky farár Jozef Bučko. Na schôdzi sa ďalej rozhodlo, že miestny odbor bude spolupracovať so všetkými trenčianskymi organizáciami. V miestnostiach slovenského kruhu začali trenčianski matičiari raz do týždňa usporadúvať osvetové prednášky. Všetci zakladajúci členovia zaplatili jednorazové členské vo výške 1000 korún, riadni členovia 500 korún, alebo 20 korún ročne. Podporujúci členovia miestneho odboru platili poplatok vo výške 20 korún ročne. Nasledujúce valné zhromaždenie MO MS v Trenčíne sa uskutočnilo 9. októbra 1921. Za nového predsedu bol zvolený župan Jozef Bellai. Ján Zeman sa stal novým tajomníkom. Pokladníkom sa stal lekárnik Mgr. Ján Halaša. Keďže sa niekoľko členov výboru z rôznych dôvodov vzdalo svojho mandátu, valné zhromaždenie si preto navolilo nových členov. Stali sa nimi: Fedor Hrušovský, rektor piaristov Jozef Branecký, dr. Eduard Galvánek, Cyril Svoboda, Gustáv Šimko, školský inšpektor Anton Prchálek, pekár dr. Gejza Mitický, bývalý župan. Na valnom zhromaždení uskutočnenom v roku 1923 sa zvolil nový predseda MO MS v Trenčíne. Stal sa ním okresný náčelník Eduard Galvánek. Podpredsedom sa stal Ján Zeman a tajomníkom správca školy Gabriel Valocký. Za nového pokladníka zvolili riaditeľa Slovenskej banky Jána Orságha. Úradník Adam Novák sa stal zapisovateľom. Činnosť Matice slovenskej sa postupne začala rozširovať i do širšieho okolia. Vznikali nové miestne odbory v Melčiciach, v Novom meste nad Váhom, v Nemšovej atď. Je dôležité vedieť, že MO MS v Trenčíne si od svojho založenia postupne získaval verejnosť hlavne svojou kultúrno-vzdelávacou prácou. V prvom období svojho pôsobenia v Trenčíne sa zameriaval hlavne na prednáškovú činnosť. Svedčí tlačou vydaný plán prednášok na zimné obdobie rokov 1922-23. „MO MS v Trenčíne s učiteľskými organizáciami ujíma sa významnej akcie ľudovýchovnej, prednáškovej činnosti. Úlohou tejto činnosti je: Povzniesť vzdelanosť slovenskú a blahobyt národa, vychovať občanov pre republiku, prehlbovať národné a politické vzdelanie. K tejto práci voláme všetkých milovníkov reči a národa slovenského bez rozdielu povolania.“ Plán obsahoval 16 trojčlenných prednáškových skupín. V nich dominovali najmä učitelia, farári, notári a úradníci. Ich vystúpenia sa rozdelili do jednotlivých obcí presne na deň od novembra do apríla. Úlohou miestnych dôverníkov MS bolo zabezpečovať miestnosti, propagovať podujatia. Ako dopraviť jednotlivých prednášateľov na plánované podujatia do jednotlivých obcí zabezpečovali zase notári. Okrem prednášok sa organizovali ochotnícke divadlá, akadémie, koncerty, výstavy, budovanie knižníc, kurzy slovenského jazyka, výlety, rôzne oslavy a pod. Medzi väčšie podujatia patrí spomenúť koncert Speváckeho zboru Slovenských učiteľov (11.11.1923), koncert a výstavku Spolku slovenských umelcov (16.12.1923), odhalenie sochy slovenskému bibliografovi Ľudovítovi V. Riznerovi v trenčianskom parku (21.6.1925), koncert – oslava 100. výročia hymnickej piesne Hej Slováci spolu so Slovenskou ligou (10.11.1934), spomienkový večer Martina Rázusa (10.8.1937), Literárny večierok Valentína Beniaka (18.11.1937), Spomienka na Milana Rastislava Štefánika s vystúpením juhoslovanského spevokolu Žitavan (4.5.1940), výstava akademických maliarov Jozefa Hečku, Jozefa Kollára a akademického sochára Jozefa Pospíšila (11.-20.5.1940), spomienkový večer na Jozefa Gregora Tajovského (23.5.1940), beseda s akademickým maliarom K. Šovánkom (14.11.1940), Sviatok slovenskej ľudovej piesne (1.12.1940). Hlavným organizátorom týchto podujatí a literárnych štvrtkov bol od roku 1937 predseda MO MS v Trenčíne a neskôr aj riaditeľ Obchodnej akadémie v Trenčíne Bruno Ripka. Vojnovými udalosťami počas roka 1941 nastala stagnácia činnosti MO a veľký pokles členstva zapríčinený aj vyškrtnutím členov židovského pôvodu.

Obnovenie činnosti MO MS v Trenčíne nastalo až po povojnovom Valnom zhromaždení uskutočnené 26.11.1945. Zúčastnil sa na ňom aj docent J. Dieška z Ústredia Matice v Martine. Toto ustanovujúce zhromaždenie sa uskutočnilo vo veľkej dvorane hotela Tatra (dnes Hotel Elizabeth) a za prítomnosti 149 členov zvolilo nový výbor. Predsedom sa stal verejný notár dr. Michal Slávik, podpredsedom okresný lekár dr. Eduard Brežný. Za tajomníkov boli zvolení riaditeľ štátneho gymnázia prof. Rudolf Zaťovič a riaditeľ školy NEHERA Štefan Galúsek. Za pokladníka zvolilo Valné zhromaždenie riaditeľa ľudovej školy Adama Nováka. Funkcia knihovníka sa zverila do rúk kníhkupca Vladimíra Chovana. Matrikárom sa stal prof. Rudolf Beták z gymnázia. Za revízorov účtov zvolili riaditeľa Slovakotúru Štefana Pobežala a bankového úradníka Jozefa Reháka. Činnosť MO kontinuálne nadväzovala na minulé obdobie z prvej ČSR a prvých rokov prvej Slovenskej republiky, nie však nadlho. Na Mimoriadnom valnom zhromaždení MS v Martine 8.11.1948, aj za prítomnosti trenčianskej delegácie (školský inšpektor Gustáv Ábel, prof. Obchodnej akadémie Ondrej Staňo a dr. Ján Rybár), z prejavov matičných funkcionárov bolo možné vycítiť blížiace sa postupné obmedzovanie činnosti MO MS. Miestne odbory sa formálne zrušili na zasadnutí Kultúrno-propagačnej komisie ÚV KSS v Bratislave dňa 21.3.1950. Svojím rozhodnutím komisia zrušila organizačnú sieť Matice slovenskej a jej miestnych odborov.

Za priaznivých politických udalostí v roku 1968 sa MO MS v Trenčíne na istý čas obnovil. Jeho predsedom sa stal okresný školský inšpektor ONV v Trenčíne Viktor Chovanec. Po vstupe vojsk Varšavskej zmluvy a následnej normalizácie v roku 1970 zanikol.

Po nežnej revolúcii v novembri 1989 nastalo jeho opätovné znovuoživenie. 4. januára 1990 v  kine Hviezda sa stretlo 160 záujemcov a Cyril Žuffa z Ústredia MS v Martine. Zvolil sa dočasný výbor v zložení: predseda prof. PhDr. Ján Komorovský, CSc., podpredseda pracovník Štátneho okresného archívu PhDr. Jozef Karlík, tajomník pracovník ONV Ivo Veliký, pokladníčka profesorka strednej zdravotnej školy Alžbeta Trusinová, zapisovateľ pracovník Podjavorinského múzea v Novom Meste nad Váhom Ivan Žiaran. Členmi výboru sa stali: MUDr. Kornel Kánik, Vladimír Chovan, Oľga Chvalná, Ladislav Jambor, generál Svetozár Naďovič, PhDr. Milan Šišmiš, prof. Michal Popaďák, prof. Mária Kubelová a Mária Ševčíková. Prvú väčšiu akciu MO MS v Trenčíne usporiadal už 5. marca 1990. Bolo ňou scénická kompozícia o Matici slovenskej a vystúpenie folklórneho súboru Liptov z Ružomberka v Dome armády. 13. marca 1990 členovia MO odhalili na budove Galérie Miloša A. Bazovského pamätnú tabuľu PhMr. Jánovi Halašovi. Pod heslom „Slováci Slovákom“ MO MS v Trenčíne zozbieral viac ako 500 kníh pre Slovákov v Maďarsku a Rumunsku. Členovia výboru MO MS v Trenčíne chodili po obciach trenčianskeho okresu MO MS a prednášať na rôzne oslavy významných výročí. 8. novembra 1990 sa uskutočnilo riadne valné zhromaždenie. Členovia MO MS v Trenčíne zvolili stály výbor v zložení: predseda – spisovateľ Rudolf Dobiáš, podpredseda – ev. kňaz ThMgr. Jozef Paulov, profesorka gymnázia Mária Kubelová. Ostatné funkcie zostali nezmenené. MO MS v Trenčíne nadviazal na svoju činnosť z medzivojnovej Československej republiky znovu zavedením literárnych štvrtkov, na ktorých sa vystriedali mnohí spisovatelia a básnici. 11. novembra 1990 MO MS odhalil pamätnú tabuľu historikovi, spisovateľovi a provinciálovi piaristov Jozefovi Braneckému. Okrem toho MO MS v Trenčíne vydal publikáciu Významní literárni dejatelia Trenčianskeho okresu a publikáciu a skladačku Jozef Branecký a veršíky Ľudmily Podjavorinskej Rap-rap-rapoty. Medzi najvýznamnejšiu akciu MO MS v Trenčíne môžeme zaradiť odhalenie súsošia Ľudovíta Štúra, Jozefa Miloslava Hurbana a Michala Miloslava Hodžu v roku 1991. [4] MO MS v Trenčíne od roku 1993 až po súčasnosť v spolupráci s Odbočkou Spolku slovenských spisovateľov v Trenčíne je organizátorom celoslovenskej literárnej súťaže Jozefa Braneckého „Studňa sa tajne s dažďom zhovára“. V prvých rokoch súťaž bola určená iba žiakom stredných škôl v písaní rôznych žánrov ako poézia, próza, publicistika a rozprávka. Neskôr sa organizátori rozhodli túto súťaž rozšíriť aj o vekové kategórie dospelých do 20 a nad 20 rokov. Pribudli aj tematické oblasti, ktoré sa viazali k výročiam najvýznamnejších osobností národných dejín. Členmi hodnotiacej literárnej poroty boli a sú renomovaní slovenskí literáti Jaroslav Rezník, Jozef Pavlovič, Michal Chuda, Rudolf Dobiáš, Margita Ivaničková, Ján Maršálek, ale aj zosnulí spisovatelia Vojtech Kondrót, Ján Lenčo a Jozef Repko. [5] Dlhoročná predsedníčka MO MS v Trenčíne Janka Poláková pre Slovenské národné noviny prezradila, že do súťaže sa: „každoročne zapájajú aj zahraniční Slováci z Česka, zo Švajčiarska, z Francúzska a z Nemecka.“[6] Slávnostné vyhodnotenie výsledkov jubilejného 20. ročníka sa uskutočnilo pod záštitou bývalého prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča.[7]

Na Valnom zhromaždení 18. júna 1992 sa zvolilo nové vedenie MO MS v Trenčíne. Predsedom sa stal Ing. Juraj Kalaba. Za podpredsedu bol zvolený spisovateľ Rudolf Dobiáš. Ivo Veliký sa stal staronovým tajomníkom. Za členov výboru Valného zhromaždenie zvolilo: Ivana Žiarana, Milana Šišmiša, Máriu Kubelovú, prof. A. Trusinovú, M. Ševčíkovú, Margitu Ivaničkovú, A. Dušovú, M. Krajmerovú, ThMr. Jozefa Paulova a L. Jambora. Počas tohto volebného obdobia sa predseda Juraj Kalaba vzdal svojej funkcie. Na jeho miesto nastúpila poverená predsedníčka Margita Ivaničková, ktorá sa po Valnom zhromaždení 17. mája 1995 stala riadne zvolenou predsedníčkou.  Počas tohto obdobia sa trenčianski matičiari zúčastnili autobusového zájazdu na Bradlo pri príležitosti znovuotvorenia Mohyly Milana Rastislava Štefánika. Najväčším podujatím bol benefičný galakoncert „Studňa sa tajne s dažďom zhovára“ s hercami Slovenského národného divadla. V MO MS v Trenčíne otvoril aj kurz slovenského jazyka pre repatriovaných Slovákov z Rumunska, Juhoslávie a Maďarska. [8]

Od roku 1998 pôsobil ako predseda MO MS v Trenčíne Ing. Vojtech Tichý. Valné zhromaždenie zvolilo nových členov výboru, a to PhDr. Martu Halečkovú, Katarínu Vozárikovú, Evu Struhárovú a Máriu Špánikovú. V tomto zložení vedenie miestneho odboru pracovalo až do roku 2004. Na valnom zhromaždení sa trenčianski matičiari rozhodli zvoliť za novú predsedníčku PhDr. Martu Halečkovú a nových členov výboru: Janku Polákovú, Ing. Vojtecha Tichého, Lýdiu Radimákovú, Máriu Špánikovú a Evu Struhárovú. Od roku 2011 sa pozície novej predsedníčky MO MS v Trenčíne ujala Janka Poláková. Výbor ostal v takmer nezmenenom zložení: Ing. Vojtech Tichý, Lýdia Radimáková, Mária Špániková, Eva Struhárová a bývalá predsedníčka PhDr. Marta Halečková. V roku 2018 si valné zhromaždenie zvolilo doterajšie vedenie MO MS v Trenčíne. Novou predsedníčkou sa stala Ing. Anna Prnová, PhD. Za členov výboru boli zvolení Matej Mindár, Janka Poláková, Ing. Vojtech Brabenec a Lýdia Radimáková.

V súčasnosti MO MS v Trenčíne okrem tradičných literárnych štvrtkov a celoslovenskej literárnej súťaže Jozefa Braneckého „Studňa sa tajne s dažďom zhovára“ usporadúva rôzne kultúrno-spoločenské a vzdelávacie podujatia. V priestoroch Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne sa uskutočňujú besedy a prednášky so známymi slovenskými spisovateľmi. Trenčianski matičiari každoročne organizujú aj okresné a krajské kolo v prednese poézie a prózy „Vansovej Lomnička“. V roku 2018 MO MS v Trenčíne pri príležitosti osmičkového výročia v dejinách slovenského národa zorganizoval sériu prednášok so známym slovenským matičným historikom docentom Ivanom Mrvom. Po dohode s Klubom starých Trenčanov sa výbor MO MS v Trenčíne rozhodol dňa 16.1.2014 prihlásiť tento klub do svojej štruktúry a v zmysle Stanov Matice slovenskej súhlasil s jeho pôsobením v rámci MO MS v Trenčíne. Trenčianski matičiari každoročne spolupracujú pri organizovaní rôznych podujatí aj s ostatnými organizáciami pôsobiacimi v Trenčíne, akými sú: Únia žien Slovenska, Klub Trenčianskych historikov pri SAV, Slovenská numizmatická spoločnosť – pobočka Trenčín, Jednota dôchodcov Slovenska, Kluby seniorov a Odbočka Spolu slovenských spisovateľov v Trenčíne. V novembri 2019 oslávia trenčianski matičiari 100. výročie založenia MO MS v Trenčíne.[9]

[1] JAMBOR, L. Z dejín miestneho odboru Matice slovenskej v Trenčíne. In: Trenčín (Vlastivedná monografia 2). Ed. M. Šišmis. Bratislava: Alfa-press, s.r.o. (1997) 275
[2] WINKLER, T. Matica slovenská (Vrastanie do času). Martin: Matica slovenská (2013) 55-58
[3] HAVIAR, Š. a kol. Národný kalendár 2019. Martin: Matica slovenská (2018) 105
[4] JAMBOR, L. c. d., 275-277
[5] IVANIČKOVÁ, M., POLÁKOVÁ, J. Studňa sa tajne s dažďom zhovára (zborník jubilujúcej 25. celoslovenskej literárnej súťaže Jozefa Braneckého (1993-2017). Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov (2017) 7
[6] MINDÁR, M. Rozhovor s Jankou Polákovou. In: Slovenské národné noviny (2019), roč.34, č. 6, 4
[7] Výročné správy MO MS v Trenčíne
[8] JAMBOR, L. c. d., 275-277
[9] Výročné správy MO MS v Trenčíne. Dostupné: Archív MO MS v Trenčíne

2020-04-27T14:40:52+00:0027 apríla 2020 |Udalosti slovenských dejín|
X