Dom Matice slovenskej Košice


/Dom Matice slovenskej Košice

Riaditeľka Domu Matice slovenskej Košice

Mgr. Martina Matečková

 

Adresa:           Hlavná 68, 040 01 Košice

Mobil:             0918 904 929

Email:             dms.kosice@matica.sk

FB:                  Dom Matice slovenskej Košice

 https://www.facebook.com/Dom-Matice-slovenskej-Ko%C5%A1ice-113451200434556

 

Informácie o Dome Matice slovenskej Košice

Prvý Dom MS Košice bol založený 2. júla 1990. Následne bol pretransformovaný do Oblastného strediska. Znovuobnovený DMS Košice začal oficiálne svoju činnosť 11. septembra 1998.

DMS v Košiciach pôsobí v metropole východného Slovenska, spolupracuje s Magistrátom mesta Košice, VÚC, s miestnymi úradmi mestských častí, cirkvami, spoločenskými organizáciami, Centrami voľného času a školami. Organizujú sa výtvarné, športové, literárne, spevácke súťaže, prednáškové cykly na školách i pre širokú verejnosť. Rozvíjame a zachovávame ľudovú ornamentiku s cieľom podporiť záujem kultúrnej verejnosti o túto formu umenia, ktorá je duchovným a kultúrnym dedičstvom nášho národa. K propagácii ľudovej ornamentiky sa viažu výstavy, semináre a súťaže na území celého Slovenska.

Našimi podujatiami sa snažíme v ľuďoch formovať kolektívnu pamäť na významné historické medzníky v našich dejinách a na historické slovenské osobnosti, ktoré formovali náš národ. Zároveň by sme radi dostali do povedomia ľudí zabudnuté osobnosti i udalosti.

Do územnej pôsobnosti DMS Košice patria okresy: Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV, Košice-okolie.

V rámci DMS Košice pôsobí 13 Miestnych odborov.

Predmetom činnosti DMS Košice je:

 • Upevňovanie vlastenectva, národného cítenia a úcty k vlasti na zmiešanom území
 • Propagovanie a prezentácia významných osobností z východného Slovenska, prioritne spätých s našim mestom Košice, ale aj celoslovenského rázu
 • Pripomínanie si výročí významných udalostí v slovenských dejinách
 • Práca s mládežou, propagovať odkaz Matice slovenskej, významné osobnosti s ňou spojené a jej dopad na fungovanie kultúrneho života, spolupráca so školami, organizovanie prednášok na školách, treba spomenúť, že už prvý predseda MS rímskokatolícky biskup Štefan Moyses videl v mládeži budúcnosť národa, dnes je viac ako na mieste pokračovať v tomto jeho odkaze
 • Vytvorenie vhodných podmienok na osadenie nových pamätných tabúľ a pamätníkov osobnostiam celoslovenského i lokálneho rozmeru (pôsobenie v Košiciach, spätosť s Košicami
 • Propagácia Matice slovenskej ako najstaršej kultúrnej ustanovizne Slovákov a zároveň propagácia jej vydavateľskej činnosti
 • Spolupráca s miestnymi odbormi, koordinačná a metodicko-odborná pomoc
 • Rozširovanie členskej základne
 • Pozdvihovanie vedomostnej úrovne o zabudnutých osobnostiach našich dejín formou prednášok, besied, turistických výletov
 • zachovávanie duchovného a kultúrneho dedičstva našich predkov

Medzi najznámejšie pravidelné aktivity DMS Košice patria:

 • Spomienka na vznik Slovenskej republiky
 • Košické Cyrilo-Metodské slávnosti
 • Vatra zvrchovanosti
 • Košické matičné vianočné slávnosti
 • Šaliansky Maťko
 • Kolorit slovenského ornamentu
 • Ondrejovanie – tradičné pečenie ondrejského cukru
 • Znej ľudová pieseň
 • prednáškové cykly
 • vlastenecké zájazdy
2022-05-03T14:16:03+00:0012 apríla 2022 |
X