Dom Matice slovenskej Michalovce


/Dom Matice slovenskej Michalovce

Riaditeľka Domu Matice slovenskej Michalovce

PhDr. Karina Obšatníková, PhD.

Adresa:        Masarykova 42,  071 01 Michalovce

Mobil:         0915439 367
E-mail:       dms.michalovce@matica.sk

Facebook: Dom Matice slovenskej Michalovce

 

Informácie o Dome Matice slovenskej Michalovce

Dom Matice slovenskej v Michalovciach ako pracovisko bolo zriadené 01.02.1991. V spolupráci s kultúrnymi inštitúciami, štátnou správou a samosprávou organizuje DMS Michalovce podujatia, akcie, výstavy, súťaže, prednášky venované našim dejateľom a svojimi podujatiami na úrovni okresnej, krajskej aj celoštátnej oslovuje širokospektrálne rôzne vekové kategórie, či už deti, MŠ, ZŠ, SŠ, ale aj našich seniorov, rôzne odborné obce, pedagógov, umelcov za účelom napĺňania a zachovávania kultúrnych a národných hodnôt našich predkov. Dom Matice slovenskej v Michalovciach je výrazným zjednocovateľom a informačným centrom pre všetky skupiny obyvateľstva.

Pod pôsobnosť DMS Michalovce spadajú okresy : Sobrance a Trebišov s presahom pôsobenia do miest so silným zastúpením maďarskej národnosti ako Veľké Kapušany a Kráľovský Chlmec, do územnej pôsobnosti tiež patria Slováci vo východnej časti Ukrajiny.

 Predmetom činnosti DMS je:

 • aktivizácia, koordinácia a metodická spolupráca s MO MS
 • práca s deťmi a mládežou
 • upevňovanie národného povedomia a pozdvihnutie slovenskej hrdosti na zmiešanom území
 • zachovávanie kultúrneho dedičstva našich predkov
 • oživovanie regionálnej a miestnej kultúry
 • oživovanie ľudových tradícií
 • udržiavanie národného povedomia a vlastenectva prostredníctvom besied, prednášok, turistických výletov a zájazdov,
 • organizovanie samostatných výstav
 • v spolupráci so samosprávou, školami, kultúrno-osvetovými zariadeniami, seniormi, cirkvami, občianskymi združeniami rozvíjať a obohacovať kultúrno-spoločenský život, výchovno-vzdelávaciu činnosť, záujmovo-umeleckú, knižničnú, informačnú, edičnú a osvetovú činnosť
 • Dom Matice slovenskej v Michalovciach orientuje svoju činnosť na folklór, prácu s mládežou – deti MŠ, ZŠ a SŠ, organizuje súťaže, pódiové vystúpenia, prednášky o dejateľoch slovenského národa

Medzi najznámejšie pravidelné aktivity DMS patria:

 • Zlatý matičný hlások
 • Naše zvyky, naše tradície, náš Zemplín
 • Fugova domovina
 • Popoludnie s Gorazdom
 • Vansovej Lomnička
 • Prezentácia zemplínskeho kroja
 • Šaliansky Maťko
 • Čaro rozprávky
 • Slovenský slávik
 • Výstava Kresťanské symboly vo fotoobrazoch
 • Oslavy výročia MO MS v okrese
 • Deň matiek
 • Julove pripovidki
 • Výstava paličkovanej čipky
 • Spomienková slávnosť na V. Gaňu
 • Gorazdov večer
 • Besedy s osobnosťami so študentmi ZŠ a SŠ,
 • Pietny akt kladenia vencov na cintoríne Červenej armády
 • Pietny akt kladenia vencov na Bielej hore
 • Prehliadka matičných folklórnych súborov
 • Slávnosti slovenskej kultúry na Ukrajine
 • Odkaz A.I. Dobrianskeho pre súčasnosť
 • Vatra zvrchovanosti v Cejkove
 • Podvihorlatské folklórne slávnosti
 • Zemplínske slávnosti piesní a tancov
 • Horovov Zemplín
 • Hviezdoslavov Kubín
 • Vianoce s heligónkou
 • Koledy a vinše
 • Slovenský betlehem na Ukrajine

MO MS, matičné kolektívy v pôsobnosti DMS Michalovce:  

V pôsobnosti DMS Michalovce pracuje 36 MO MS :

MO MS Michalovce, MO MS Bánovce nad Ondavou, MO MS Budkovce, MO MS Cejkov, MO MS Dúbravka, MO MS Hraň, MO MS Iňačovce, MO MS Jovsa, MO MS Kaluža, MO MS Koňuš, MO MS  Kráľovský Chlmec, MO MS Kusín, MO MS Ložín, MO MS Lúčky, MO MS Moravany, MO MS Novosad, MO MS Palín, MO MS Pavlovce nad Uhom, MO MS Petrovce nad Laborcom, MO MS Plechotice, MO MS Poruba pod Vihorlatom, MO MS Pozdišovce, MO MS Pusté Čemerné, MO MS Rakovec nad Ondavou, MO MS Sečovce, MO MS Slovenské Nové Mesto, MO MS Strážske, MO MS Trebišov, MO MS Trnava pri Laborci, MO MS Veľké Kapušany, MO MS Vinné, MO MS Zalužice, MO MS Zbudza, MO MS Lekárovce, MO MS Sobrance, MO MS Záhor

Kolektívny členovia : MFS Harčare, DFSk Harčarik, ŽFS Harčarki, FS Kalužanka, FS Mihaľovski nevesti i beťare, FS Zemplínski heligonkári, FS Zbudzanska Soľanka, FS Porubjan, FS Močaranka, FS Moravančan, FS Novomeščanka, FS Bracovski chlopi, DFS Studzenočka, FS Studzenka,  FS Jovšan, DFS Pavička, FS Sobrančan, FSk Hatalovčan, FS Ondavčanka, MFS Lučane,  FS Čemerňanka, ŽFS  Pacerki, FS Pavlovčane, FS Tarnavčan, FS Rakovčan, FS Viňančan,  MFS Užan, ŽFS Pajtaški, FS Záhorčan, FS Starší chlopi z Mihaľovec, FS Mihaľovski heligonkare, SFS Koňušane, MFSS Hnojňane, FS Bežovčan,  ŠK Zemplín Michalovce silový trojboj, Šachový klub Zemplín Michalovce, Slovenská únia sluchovo postihnutých Michalovce, Slovenský zväz zdravotne postihnutých Michalovce

Podpísané memorandá : ZKGZ v Michalovciach,  ZK v Trebišove, MŠ so ZŠ v Zalužiciach, ZŠ v Pavlovciach nad Uhom, ZŠ T.J. Moussona v Michalovciach

2022-05-03T14:20:16+00:0024 marca 2022 |
X