Dom Matice slovenskej Rimavská Sobota


/Dom Matice slovenskej Rimavská Sobota

Riaditeľka Domu Matice slovenskej Rimavská Sobota

PhDr. Ingrid Krštieňová Šulková

 

Adresa:           Bakulínyho 14,  979 01 Rimavská Sobota

Mobil:             0918904959

E-mail:            dms.rimsobota@matica.sk

Web:               www.dommsrs.estranky.sk

 

Informácie o Dome Matice slovenskej Rimavská Sobota

Dom Matice slovenskej v Rimavskej Sobote ako pracovisko bolo zriadené 22.09.1996, kedy vtedajšie vedenie mesta Rimavská Sobota darovalo Matici slovenskej budovu, so sídlom Bakulínyho 14 v Rimavskej Sobote.  Podľa dohody mesta Rimavská Sobota a Matice slovenskej bola budova zriadená za účelom napĺňania národných, duchovných a kultúrnych princípov Matice slovenskej ako národnej inštitúcie Slovákov.

V spolupráci s kultúrnymi inštitúciami, štátnou správou a samosprávou organizuje DMS Rimavská Sobota podujatia, akcie, výstavy, prednášky venované našim dejateľom a svojimi podujatiami na úrovni okresnej, krajskej aj celoštátnej oslovuje širokospektrálne rôzne vekové kategórie, či už deti, MŠ, ZŠ, SŠ, ale aj našich seniorov, rôzne odborné obce, pedagógov, umelcov za účelom napĺňania a zachovávania kultúrnych a národných hodnôt našich predkov. Dom Matice slovenskej v Rimavskej Sobote je výrazným zjednocovateľom a informačným centrom pre všetky skupiny obyvateľstva.

Pod pôsobnosť DMS Rimavská Sobota spadajú okresy : Rimavská Sobota a Revúca.

Predmetom činnosti DMS je:

 • aktivizácia, koordinácia a metodická spolupráca s MO MS,
 • práca s deťmi a mládežou,
 • upevňovanie národného povedomia a pozdvihnutie slovenskej hrdosti na zmiešanom území,
 • zachovávanie kultúrneho dedičstva našich predkov,
 • oživovanie regionálnej a miestnej kultúry,
 • oživovanie ľudových tradícií a zvyklostí z oblasti Gemera-Malohontu
 • udržiavanie národného povedomia a vlastenectva prostredníctvom besied, prednášok, turistických výletov a exkurzií,
 • organizovanie samostatných výstav,
 • v spolupráci so samosprávou, školami, kultúrno-osvetovými zariadeniami, seniormi, cirkvami, občianskymi združeniami rozvíjať a obohacovať kultúrno-spoločenský život, výchovno-vzdelávaciu činnosť, záujmovo-umeleckú, knižničnú, informačnú, edičnú a osvetovú činnosť,
 • Dom Matice slovenskej v Rimavskej Sobote orientuje svoju činnosť na folklór, prácu s mládežou – žiaci ZŠ a študenti SŠ, organizuje literárne súťaže, Deň ľudových tradícií v školách, prednášky o dejateľoch slovenského národa a spolupracuje na projekte „Historické osobnosti Gemera-Malohontu“ – realizácia pamätných tabúľ, búst, sôch a súsoší v Aleji slovenských dejateľov v Rimavskej Sobote.

Medzi najznámejšie pravidelné aktivity DMS patria:

 • Deň ľudových tradícií
 • Šaliansky Maťko
 • Matičný ples
 • Fašiangové časy,
 • Vlastivedno-turistické exkurzie Po stopách našich predkov
 • Oslavy výročia MO MS v okrese
 • Deň matiek
 • Veľkonočné zvykoslovie
 • Stavanie Májov
 • Oslavy sv. Cyrila a Metoda
 • Vatra zvrchovanosti
 • Deň Ústavy
 • besedy s osobnosťami verejného a kultúrneho života so študentmi SŠ
 • výstavy amatérskych umelcov regiónu
 • literárne súťaže pre ZŠ
 • cyklus prednášok a besied o slovenských dejateľoch a slovenskom jazyku pre školy
 • Projekt „Historické osobnosti Gemera-Malohontu“
 • Od Lucie do troch kráľov

MO MS, matičné kolektívy v pôsobnosti DMS Rimavská Sobota :  

V pôsobnosti DMS Rimavská Sobota pracuje 11 MO MS :

MO MS Bottovo, MO MS Čerenčany, MO MS Kráľ, MO MS Klenovec, MO MS Lukovištia, MO MS Rimavská Baňa, MO MS Rimavská Sobota, MO MS Rimavské Janovce, MO MS Tisovec, MO MS Tornaľa, MO MS Zacharovce

Kolektívni členovia : DFS Lieskovček,  Miešaný spevácky zbor BONA FIDE, Klub záujmovej činnosti seniorov – DÚHA, FS Lieščina, DFS Čižíček, FS Šajava, DFS Šafáriček, Evanjelické gymnázium v Tisovci, FS VEPOR

 

2022-05-03T14:24:21+00:0024 marca 2022 |
X