Oblastné pracovisko Trebišov


/Oblastné pracovisko Trebišov

Poverený správou Oblastného pracoviska MS Trebišov je Dom MS v Michalovciach

PhDr. Karina Obšatníková

 

kontakt: 0915/ 439 367, karina.obsatnikova@matica.sk

Oblastné pracovisko je vysunutým pracoviskom DMS. Na jeho čele je vedúci, ktorého vymenúva predseda Matice slovenskej.
Územnú pôsobnosť OP MS, zásady hospodárenia s majetkom, pracovnoprávne vzťahy, náplň práce a ostatné pracovné akty upravuje zriaďovacia listina alebo štatút tohto pracoviska, ktoré vydáva predseda po schválení vo výbore.

 

2022-05-02T15:51:18+00:002 mája 2022 |
X