Členská schôdza v Rimavskej Sobote

thumbnail

Rimavská Sobota, 21. 3. 2017

Členská schôdza Miestneho odboru Matice slovenskej sa konala 21. marca 2017 za veľkej účasti členov. Z poverenia výboru schôdzu viedol Ing. Pavel Brndiar.
Na začiatku nás pozdravili piesňami členky speváckej skupiny „DÚHA“ , ktoré pracujú v Klube seniorov záujmovej činnosti v Rimavskej Sobote. Predsedníčka E. Nebusová prečítala obsiahlu správu o činnosti za rok 2016 a tiež prítomných oboznámila s plánom akcií na rok 2017, správou o hospodárení a plánom rozpočtu na rok 2017. Každoročne organizujeme akcie, ktoré sú zaujímavé a záujem je zo strany členov veľký. Sú to : Stavanie mája, na ktoré prijali pozvanie hostia – primátor mesta J.Šimko, prednosta OÚ P.Struhár a poslanec NR SR M. Bagačka, exkurzie po stopách národovcov – Kraskovo a Lukovištia, vatra zvrchovanosti na dvore Domu MS s prednáškou o K. Kuzmánym, o ktorom zaujímavo rozprával pozvaný hosť z UMB z Banskej Bystrice docent Július Lomenčík. Ako občerstvenie bol podávaný guľáš a harmonikári vytvorili skvelú náladu so spevom.
Členská schôdza schválila poverenie výboru na voľbu kandidátov do orgánov Matice slovenskej na Valné zhromaždenie v Liptovskom Mikuláši v roku 2017 a tiež delegáta a náhradníka na VZ, rozpočet a plán akcií na rok 2017, uznesenie a zobrala na vedomie správu o činnosti, správu o hospodárení a správu Dozorného výboru.
Vďaku za finančnú pomoc pri odhaľovaní troch búst 6. októbra 2016 vyslovujeme mestu Rimavská Sobota, Matici slovenskej, evanjelickej cirkvi, BBSK, podnikateľom a jednotlivcom. Aleja dejateľov sa rozrástla o bustu P. Jozefiho, J.D.Čipku a A. H. Škultétyho. V čase Adventu nám svoje pásmo kolied predviedli deti z FS Lieskovček. Po živej diskusii na záver sme zaspievali hymnickú pieseň Kto za pravdu horí a nasledovalo malé občerstvenie a družná beseda.

Mgr. Elena Nebusová,
predsedníčka MO MS R.Sobota

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia zo schôdze
fotografia zo schôdze