Regionálna kultúra


//Regionálna kultúra
Regionálna kultúra2018-12-04T14:07:31+00:00

Matica slovenská vyhlasuje

výzvu na predkladanie žiadostí na poskytnutie dotácie na ochranu a rozvoj miestnej a regionálnej kultúry v roku 2019.

Formulár žiadosti o poskytnutie dotácie na projekty realizované v roku 2019

Žiadatelia zasielajú svoje formuláre žiadostí (1 ks originál z každej podanej žiadosti) najneskôr do 28. 2. 2019 na adresu:

Matica slovenská
Mgr. Radoslav Žgrada
Grösslingova 23
812 51 Bratislava

Na obálke viditeľne označte: Žiadosť o dotáciu!
Žiadostí zaslané po tomto termíne budú z hodnotiaceho procesu vyradené a nebudú predložené komisiám na schvaľovanie.

Vyúčtovanie dotácie poskytnutej na projekty ochrany a rozvoja miestnej a regionálnej kultúry v roku 2019

Vážení matičiari,

od 1. októbra 2018 prešla agenda tzv. regionálnej kultúry pod gesciu Mgr. Radoslava Žgradu.
Akékoľvek otázky ohľadom tejto problematiky smerujte priamo na neho.

Mgr. Radoslav Žgrada – redaktor
Adresa: Grösslingová 23, 812 51 Bratislava
Tel: 02/ 3 812 8001
E-mail: radoslav.zgrada@matica.sk

X