K 155. výročiu vzniku MS a o umení


/, Nitriansky kraj/K 155. výročiu vzniku MS a o umení

Topoľčany, 27. 9. 2018

V Topoľčanoch sa 27. septembra uskutočnila prednáška na tému „155. výročie založenia Matice slovenskej“. Tribečská knižnica v Topoľčanoch a MO MS Tovarníky pripravili toto podujatie pre topoľčianskych stredoškolákov. V klubovni knižnice, ktorá bola zaplnená mladými ľuďmi, prezentovali zaujímavé informácie matičiari z Martina. Matičný vedecký pracovník doc. Pavol Parenička prednášal o dejinách slovenského národa, Memorande národa slovenského, o založení a vzniku Matice slovenskej, jej jednotlivých historických etapách, a to až po súčasnosť. O tematike súčasného postavenia, práce, činnosti, pôsobenia, jej miesta v slovenskej kultúre, spoločnosti, vede, vydavateľskej a ostatnej oblasti, ako aj pôsobenia v jednotlivých slovenských obciach, oblastiach a krajoch, najmä so zameraním na mladých a o Mladej Matici hovoril tajomník MS ThLic. Viliam Komora, PhD. Matičiari potom rokovali o ďalšej spolupráci s pracovníkmi a riaditeľkou Tribečskej knižnice Mgr. Máriou Kráľovou a predsedom MO MS Tovarníky Mgr. Františkom Ďurinom.
Matičiari sa v ten deň neskôr zúčastnili v Kremnici na vernisáži výtvarného umenia dvoch umelcov, ktorá bola zameraná medzinárodne, ako spoločná poľskej umelkyne a slovenského umelca. Małgorzata Strzelec pod názvom „Rozhovory s kameňmi“ prezentovala kultivovanú umeleckú tvorbu s poukazom na inšpiráciu hľadanú v prírode. Jaroslav Uhel pod názvom „Sententia / Pocit ako zobrazenie“ vystavil komornú maľbu so širším spektrom výtvarných médií a aktivít. Obaja matičiari využili čas a priestor na stretnutie a debaty s kremnickými matičiarmi, ale aj zástupcami akademickej obce. Dlhšie debatovali o problematike vedy, školstva a vzdelávania aj s dekanom Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela prof. PaedDr. Štefanom Porubským, PhD. Priateľsky komunikovali s aktívnym a dlhoročným spolupracovníkom MS prof. PaedDr. Jaroslavom Uhelom, ArtD., ktorý je vedúcim Katedry výtvarnej kultúry tejto fakulty. Jaroslav Uhel je okrem iného aj ilustrátor matičných kníh, ako i niekoľkých čísel našich Slovenských národných novín a Orla tatranského. Taktiež najmä dlhodobo a veľmi úspešne spolupracoval v uplynulých rokoch s liptovskomikulášskou Maticou. Práve preto spoločne prerokovali množstvo koncepčných, smerodajných a dôležitých podnetov a rád do činnosti a ďalšej práce MS, ktoré sa určite prejavia aj v reálnom skvalitnení a zintenzívnení práce, a to vo viacerých oblastiach.

Viliam Komora; Foto: autor

Matičiari s riaditeľkou TK

Matičiari s riaditeľkou TK

V. Komora s predsedom MO MS Kremnica s M. Rybárskym

2018-10-01T14:22:41+00:001 októbra 2018 |Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj|
X